Etikettarkiv: Sex timmars arbetsdag

Med kortare arbetsdag kan fler upptäcka världens bästa jobb

Eva Rönnbäck, Marie Andersson, Marie Ljung och Anita Nordell. Foto: Pär Olert
Eva Rönnbäck, Marie Andersson, Marie Ljung och Anita Nordell. Foto: Pär Olert
I fjol genomförde Socialtjänsten i Sundsvall ett lyckat test med 6,5 timmars arbetsdag. I nästa steg erbjuds socialsekreterare som arbetar med myndighetsutövning en arbetsdag där sex timmar ägnas åt klientfokuserat arbete och två timmar viks åt kompetensutveckling och återhämtning.

– Vid årsskiftet införde vi 6+2 som innebär att sex timmar per dag är arbetsplatsförlagd och två timmar kan ägnas åt kompetensutveckling, återhämtning och friskvård, berättar Eva Rönnbäck, enhetschef utredning vid Socialtjänsten i Sundvall.
6+2 ska på sikt erbjudas alla socialsekreterare som arbetar med myndighetsutövning.
– Vi rullar ut det successivt i grupperna, lite beroende på var man befinner sig rent planeringsmässigt inför omställningen.
Marie Andersson, enhetschef, Anita Nordell, samordnare och Marie Ljung, specialistsocionom arbetar inom den insats- och handläggningsgrupp som är först ut med att införa den nya arbetstiden.
– Vi har gjort ett omfattande förarbete i syfte att hitta vägar och lösningar för att klara befintlig belastning och nuvarande arbetsuppgifter inom den nya arbetstiden, säger Marie Andersson.

Gynnar alla
En förhoppning är att den nya arbetstidsmodellen ska leda till en mer högkvalitativ kompetensutveckling.
– Detta är ett utsatt och tufft jobb. Att vi nu får möjlighet till både kompetensutveckling och återhämtning inom arbetstiden betyder mycket. Nu får vi möjlighet att hinna lämna jobbet innan vi kommer hem och därigenom orka mer över tid, säger Marie Ljung.
Anita Nordell nickar instämmande.
– Som socialsekreterare krävs att du tar in mycket ny kunskap, men vi måste också ha tid till att reflektera över det vi lär oss. Det kommer vi att få nu.
Marie Andersson hoppas att 6+2 även ska göra det lättare att rekrytera nya socionomer.
– Det här är världens bästa jobb. När man som nu får möjlighet att utföra sina arbetsuppgifter med mindre press och under mer rimlig tid, får även de som är nya i yrket en chans att upptäcka tjusningen med socialt arbete.
För brukarnas del är målet med 6+2 självklart.
– Insatserna ska hålla samma höga kvalitet och tillgänglighet som tidigare. Tanken är att brukarna även ska få högre kontinuitet eftersom vi tror att 6+2 kommer att bidra till minskad personalomsättning. I slutänden kommer den förkortade arbetstiden att gynna alla, fastslår Eva Rönnbäck.

IFO Sundsvalls kommun
Individ- och familjeomsorgen utgör en del av Socialtjänsten och socialnämndens ansvar och har drygt 400 medarbetare.

Sundsvalls kommun

Norrmalmsgatan 4
851 85 Sundsvall
Tel: 060-19 10 00
www.sundsvall.se

www.sundsvall.se

Angered testar 30-timmarsvecka

Enhetschef Mikael Kurdali Jonsson och verksamhetsutvecklare Anette Moberg har planerat för det nya kontoret i Lövgärdet, där socialsekreterarna jobbar 30-timmarsvecka. Foto: Patrik Bergenstav
Enhetschef Mikael Kurdali Jonsson och verksamhetsutvecklare Anette Moberg har planerat för det nya kontoret i Lövgärdet, där socialsekreterarna jobbar 30-timmarsvecka. Foto: Patrik Bergenstav
Kortare arbetstid, mer socialt arbete, mer kontakt med brukarna och mindre dokumentation. Angered i Göteborg testar mycket nytt för att hitta tillbaka till ”rötterna” i socialtjänsten.

Den 1 februari 2018 öppnade Ange­reds socialtjänst ett filialkontor i Lövgärdet. Här arbetar åtta socialsekreterare med enbart barn och unga på 30 timmars arbetsvecka, med bibehållen lön.
Nya metoder, inspirerade av arbetet med BBIC och Signs of safety, ska minska mängden dokumentation och frigöra tid för kontakter med barn och andra klienter.
– Framför allt ska Lövgärdetprojektet skapa ökad tillit hos de boende i området, säger Mikael Kurdali Jonsson, chef för Lövgärdetkontoret.

Ökad tillit
– Men vi hoppas också på en rad andra förtjänster med ett litet, specialiserat områdeskontor; närmare samverkan med Lövgärdesskolan, förskolorna, fritidsverksamheten och framför allt en nyöppnad familjecentral.
Undersökningar har visat att tilliten till myndigheter är lägre i utsatta områden som Angered.
– Vi tror att vi kan öka tilliten genom att bli en del av vardagen i området, avliva myter om att socialtjänsten inte gör annat än omhändertar barn, utan att man kan få hjälp från oss, säger Mikael Kurdali Jonsson.

Gå in tidigt
– Vi ska bli mer kända i området, både hos professionella och brukare, för att kunna bistå redan på orosstadiet i stället för att komma in först när det är riktig kris.
– Genuint socialt arbete skulle jag vilja kalla det, säger Mikael Kurdali Jonsson.
Östersund har varit inspirationskälla för den kortare arbetstiden, 30 timmar per vecka.

Följs av forskare
– Mer tid till återhämtning ledde till att medarbetare och chefer i Östersund blev mer effektiva på arbetsplatsen. De tyckte att de hade mer energi och var gladare och piggare – vilket så klart gynnar både arbetsmiljön och klienterna, säger Mikael Kurdali Jonsson.
Verksamhetsutvecklare Anette Moberg har varit med i planering och upphandling och ska nu vara ett stöd i arbetet framöver.
– Exakt hur vet jag inte ännu, det här är ju helt nytt, så jag får se vilken min roll blir. Det vore jättespännande om det här fungerar bra, så vi kan utöka det, säger Anette Moberg.
Arbetstidsförkortningen ska pågå i ett år medan projektets övriga delar – arbetsmiljön, nya arbetsmetoder och tilliten hos medborgarna – löper på två år. Allt ska följas av forskare, med slutrapport 2019.

Socialtjänsten Angered
Sektorn IFO-FH i Angered utvecklar en modern socialtjänst med arbetssätt och metoder som är anpassade till brukarnas behov, omvärldens förutsättningar och samhällets resurser.
Inom sektorn arbetar vi tillsammans för att höja kvaliteten för brukarna. Här pågår ett aktivt arbete med att förbättra arbetsmiljön för medarbetarna.

Kontakt:
Mia Sjödahl, områdeschef, Bistånd och service
Tel: 031-365 27 36
E-post: maria.sjodahl@angered.goteborg.se
www.goteborg.se/angered

www.goteborg.se/angered

Enköping i framkant med nya satsningar

Susanne Asp, socialsekreterare på försörjningsstöd, Agneta Lundin Parskog, enhetschef barn och familj och Maria Lundgren, teamledare vid Familjens hus. Foto: Anders Forngren
Susanne Asp, socialsekreterare på försörjningsstöd, Agneta Lundin Parskog, enhetschef barn och familj och Maria Lundgren, teamledare vid Familjens hus. Foto: Anders Forngren
Enköpingsmodellen, Jobbcentrum och Samverkan i komplexa ärenden är tre satsningar som socialförvaltningen i Enköpings kommun genomför. Satsningarna skapar bättre förutsättningar för personal att hjälpa klienter med deras individuella behov.

Förra året skrev Framtidens Karriär – Socionom om den satsning som social­förvaltningen i Enköpings kommun gjorde på sex timmars arbetsdag för socialsekreterare. Nu har förvaltningen, som ständigt arbetar med att förbättra sin verksamhet, tagit fram en egen modell, Enköpingsmodellen, som har förbättrat mottagnings- och utredningsarbetet inom barn och familj.
– Det började egentligen med att Inspektionen för vård och omsorg hade synpunkter på att vi inte alltid inledde utredning i anmälningar vid misstanke om våldsproblematik, och att det 2016 tenderade att bli kö på utredningar.
– I december samma år medverkade jag på en konferens i Falun där jag blev inspirerad av en annan kommun som hade utvecklat en tätare samverkan mellan mottagning och utredning, berättar Agneta Lundin Parskog, enhetschef barn och familj.
Tillbaka i Enköping började Agneta tillsammans med medarbetarna inom barn och familj utforma en egen modell där utredningsteamen delades in i tre beredskapsgrupper som har beredskap två veckor i stöten. Vid nya ärenden, där barn och familj bedömer att utredning ska inledas, påbörjar handläggare i beredskap, i samverkan med medarbetare på mottagning, en omedelbar utredning medan övriga handläggare arbetar vidare med tidigare ärenden.
– Ett tag hade vi 40 utredningar på kö, men hösten 2017 var kön borta. Nu har vi ett jämnare flöde och kan lättare hålla våra ledtider. Vissa handläggare har specialiserat sig på att följa upp öppna insatser för att även där få ett jämnare flöde med täta uppföljningar på de insatser som vi har beviljat.

Öppnar Jobbcentrum
För att minska kommunens kostnader för försörjningsstöd och samtidigt ge människor som befinner sig långt från arbetsmarknaden eller studier en möjlighet att bryta sitt utanförskap startar Enköpings kommun i början av 2018 Jobbcentrum.
– Jobbcentrum ska motverka att personer faller mellan stolar, isoleras och blir passiva vilket i sin tur ytterligare minskar deras möjligheter för självförsörjande. Tanken är att utgå från varje individs förutsättningar och ge personen vägledning och konkreta möjligheter för att uppnå egen försörjning, förklarar Susanne Asp, socialsekreterare på försörjningsstöd.
Satsningen på Jobbcentrum, som pågår till december 2020, sker i samverkan mellan olika samhällsfunktioner såsom Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadsenheten, integrationsenheten och socialförvaltningen. Syftet är att genom samverkan och djupintervjuer skräddarsy varje individs program.
– Det är ett väldigt intressant projekt där alla vi som arbetar på försörjningsstöd är involverade. Tillsammans med arbetscoacher och arbetsmarknadskonsulenter ser vi till att individen får den hjälp de behöver för att ta sig vidare mot arbete eller studier.

Samverkan i komplexa ärenden
Även om det redan finns god samverkan i delar av kommunen har social­förvaltningen startat upp SIK, Samverkan i komplexa ärenden, för att säkerställa att rätt kompetens nyttjas på rätt sätt i olika situationer och ärenden.
– Tidigare fanns olika samverkansforum, bland annat kring våld i nära relationer. Erfarenheten från detta tog vi vara på och har tillsammans skapat ett samverkansforum, en ram för goda samtal. Samverkan är att värna om och skapa förutsättningar för tillämpbar kunskap för att ge bästa möjliga stöd, säger teamledare Maria Lundgren vid Familjens hus, som har varit med och utvecklat SIK.
I sin roll som teamledare har hon ett extra övergripande arbetsledande ansvar för att möjliggöra evidensbaserat stöd för familjer utifrån behov och särskilt viktigt, ett tillitsfullt bemötande. Maria berättar att delaktighet för den som behöver stödet i god samverkan underlättar deras situation, tillvaratar resurser och frigör engagemang.
– Socialarbetare behöver bra redskap för att göra ett arbete med kvalitet och teamledaren ska bistå kring samverkan. SIK ska ske i samråd med den det berör. Vi har använt oss av detta i några månader och ser redan en bra effekt, men vi behöver utvärdera det mer för att se hur det kan utvecklas.

Enköpings kommun – Socialförvaltningen
• Enköpings kommun ligger i Uppsala län och har cirka 43 639 invånare. Centralorten är känd för sin småstadskaraktär, parker och närhet till natur. Med E18, som går förbi Enköping, finns goda möjligheter för arbetspendling.
• Socialförvaltningens verksamhet består av Utredning vuxna och försörjning, Utredning barn och familj, Öppenvård barn och familj, Öppenvård vuxna samt Stab och administration.
• I Enköpingsmodellen kategoriseras ärenden efter maximal utredningstid – sex veckor, tio veckor och fyra månader.
• Projektet Jobbcentrum riktar sig framförallt till unga vuxna, arbetslösa, utrikes födda och människor som riskerar att bli isolerade på grund av sin hälsa.
• Familjens hus erbjuder råd och stöd i familjefrågor och systemiskt familjearbete i allt det som kan vara bekymmer inom en familj.
• Familjens hus erbjuder Samtalsstöd i svåra situationer och möjligheter för kommuninvånare att samla sitt nätverk i ett så kallat Nätverksmöte.

Enköpings kommun – Socialförvaltningen
745 80 Enköping
Tel: 0171-62 51 25
E-post: socialforvaltningen@enkoping.se
För mer information om våra lediga tjänster, besök www.enkoping.se

www.enkoping.se

Väl fungerande strukturer banar väg för socialt arbete i Norrtälje

Paula Christofidi Cederqvist och Pia Molander Wistam. Foto: Cecilia Nordstrand
Paula Christofidi Cederqvist och Pia Molander Wistam. Foto: Cecilia Nordstrand
För den som trivs med eget ansvar, tycker om att jobba med utveckling och har ett stort socialarbetarhjärta, är Norrtäljes socialtjänst rätt plats. Här finns en tydlig struktur med väl utbyggd administration samt ett tydligt och nära ledarskap som skapar förutsättningar för socionomer att ägna sig åt sin kärnkompetens – socialt arbete.

Efter 20 år på olika poster inom socialtjänster i Stockholmsområdet sökte sig Pia Molander Wistam till Norrtälje.
– Jag ville jobba i en kommun som tar utveckling och innovation på allvar. Jag var också intresserad av Norrtälje eftersom det är en mindre kommun där man som socionom kan arbeta nära både beslutsfattare och klienter.
Efter tre månader som avdelningschef för Barn- och ungdomsavdelningen kan hon konstatera att förväntningarna uppfyllts med råge.
– Norrtälje har en gedigen struktur med ett väl fungerande och helt digitaliserat kvalitetsledningssystem som är en integrerad del av verksamheten. Här finns också en hög ambitionsnivå om att tillhandahålla en socialtjänst som är till största möjliga nytta för medborgarna.
Paula Christofidi Cederqvist, enhetschef vid Familjevårdensenheten, som arbetat inom socialtjänsten i Norrtälje sedan 2006, nickar instämmande.
– Jag har varit ute och provat på arbete inom andra socialtjänster, men alltid längtat tillbaka. Det jag saknade var dels den fungerande strukturen, dels det tydliga barnfokus som finns i denna kommun. Här går barnets bästa alltid i första hand och det tilltalar mig väldigt mycket.

Ständig förbättring
Just nu pågår en rad olika förändringsprojekt inom verksamheten. Exempel på det är Familjerättens projekt kring barn i svåra konflikter och ett internt samverkansprojekt med implementering av Signs of safety som genomgripande metod. Man har även påbörjat ett Lean-inspirerat arbete och under nästa år är siktet inställt på att införa en ny arbetsmetod utifrån Mölndalsmodellen. Som en del i detta planeras även utbildningar i MI, motiverande intervju samt i nätverksarbete.
Paula Christofidi Cederqvist är involverad i projektet med 30-timmarsvecka för Familjevården.
– Den kortare arbetstiden ska inte innebära någon försämring för våra klienter. Grundtanken är att vi genom att använda tiden på ett bättre sätt ska kunna leverera lika mycket som förut.
För socialtjänsten i Norrtälje är förbättrings- och kvalitetsarbete en ständigt pågående process.
– I slutänden skapar det även en god arbetsmiljö för våra medarbetare. För oss det handlar om att arbeta utifrån KASAM, känsla av sammanhang, stor känsla av delaktighet, möjlighet till påverkan och möjlighet till insyn. Precis som vi vill arbeta med våra familjer. fastslår Pia Molander Wistam.

Norrtälje kommun, Avdelningen Barn och unga
Socialkontoret i Norrtälje har cirka 120 medarbetare och ansvarar för Individ- och familjeomsorgen i kommunen. På Barn- och ungdomsavdelningen arbetar cirka 60 medarbetare fördelade på mottagningsenhet, utredningsenhet, familjerättsenhet, familjevårdsenhet samt öppenvårdsenhet. Vi arbetar med barn och unga 0-20 år och deras familjer.

Norrtälje kommun
Avdelningen Barn och unga
Baldersgatan 17
76128 Norrtälje
Tel: 0176-710 00
www.norrtalje.se

www.norrtalje.se

Järfälla prövar sex timmars arbetsdag

Frida Bäckman, personalkonsult och Eleonora Reslow, handläggare på enheten funktionsnedsättning i Järfälla. Foto: Gonzalo Irigoyen
Frida Bäckman, personalkonsult och Eleonora Reslow, handläggare på enheten funktionsnedsättning i Järfälla. Foto: Gonzalo Irigoyen
När medarbetarna själva ville pröva sex timmars arbetsdag, tänkte de beslutande ”Varför inte?” Den 1 oktober börjar det åtta månader långa försöket – med fackets välsignelse.

– Det var Östersundsmodellen som inspirerade personal vid socialtjänsten till förslaget, säger Frida Bäckman, personalkonsult i Järfälla.
Hon är medveten om att det finns utmaningar i projektet. Den största är att klara samma arbetsmängd på kortare tid.
– Men studier visar att man med en längre återhämtning klarar av att arbeta effektivare under begränsade tider.
Vad hoppas du på för resultat?
– Jag hoppas på nöjda medarbetare samt bibehållen service, kvalitet och tillgänglighet!

”Kortare arbetsdag ger mer energi”
Eleonora Reslow, handläggare på enheten funktionsnedsättning, är en av dem som ska prova sex-timmars-arbetsdagen. Hon tror att den kommer att ge mer positiv energi i vardagen.
– Om projektet kan bidra till att personalen mår bättre är det värt att prova. Jag tror att en person som har en tillfredsställande fritid och privatliv är bättre rustad för att hantera utmaningarna i arbetet.
Eleonora tror att hon kommer att hinna med sina arbetsuppgifter trots den kortare arbetsdagen. Det handlar om planering och kommunikation med kollegerna.
– Kanske hinner man inte alltid med fika eller allmänt prat med kollegerna i korridoren. Jag själv arbetar bättre under press än när jag har god tid på mig.
Hon hoppas att försöket ska bidra till en bättre arbetsmiljö.
– Men om det inte skulle fungera så kan projektet ändå bidra till andra nyttiga erfarenheter som kan göra skillnad på arbetsplatsen.
Hur kommer din tid utanför jobbet att påverkas?
– Jag får mer tid för familj, hund och fritidsintressen.

Järfälla kommun
Med start i höst kommer Järfälla att testa sex timmars arbetsdag. En grupp handläggare och administrativ personal på avdelningen Äldreomsorg och funktionshinder har fått möjligheten att välja om de vill vara med i projektet.
Deltagarna kommer att ha samma lön och arbetsmängd som tidigare. Kvaliteten på arbetet ska inte påverkas.
Tanken är att medarbetarna ska få möjlighet till längre återhämtning, och därmed känna sig ännu piggare på jobbet.
Deltagarna kan hoppa av projektet när de vill. Försöket kommer att följas upp under hela perioden.
www.jarfalla.se

www.jarfalla.se