Presentation

Enköping i framkant med nya satsningar

Publicerad 31 januari 2018

Susanne Asp, socialsekreterare på försörjningsstöd, Agneta Lundin Parskog, enhetschef barn och familj och Maria Lundgren, teamledare vid Familjens hus. Foto: Anders Forngren
Susanne Asp, socialsekreterare på försörjningsstöd, Agneta Lundin Parskog, enhetschef barn och familj och Maria Lundgren, teamledare vid Familjens hus. Foto: Anders Forngren
Enköpingsmodellen, Jobbcentrum och Samverkan i komplexa ärenden är tre satsningar som socialförvaltningen i Enköpings kommun genomför. Satsningarna skapar bättre förutsättningar för personal att hjälpa klienter med deras individuella behov.

Förra året skrev Framtidens Karriär – Socionom om den satsning som social­förvaltningen i Enköpings kommun gjorde på sex timmars arbetsdag för socialsekreterare. Nu har förvaltningen, som ständigt arbetar med att förbättra sin verksamhet, tagit fram en egen modell, Enköpingsmodellen, som har förbättrat mottagnings- och utredningsarbetet inom barn och familj.
– Det började egentligen med att Inspektionen för vård och omsorg hade synpunkter på att vi inte alltid inledde utredning i anmälningar vid misstanke om våldsproblematik, och att det 2016 tenderade att bli kö på utredningar.
– I december samma år medverkade jag på en konferens i Falun där jag blev inspirerad av en annan kommun som hade utvecklat en tätare samverkan mellan mottagning och utredning, berättar Agneta Lundin Parskog, enhetschef barn och familj.
Tillbaka i Enköping började Agneta tillsammans med medarbetarna inom barn och familj utforma en egen modell där utredningsteamen delades in i tre beredskapsgrupper som har beredskap två veckor i stöten. Vid nya ärenden, där barn och familj bedömer att utredning ska inledas, påbörjar handläggare i beredskap, i samverkan med medarbetare på mottagning, en omedelbar utredning medan övriga handläggare arbetar vidare med tidigare ärenden.
– Ett tag hade vi 40 utredningar på kö, men hösten 2017 var kön borta. Nu har vi ett jämnare flöde och kan lättare hålla våra ledtider. Vissa handläggare har specialiserat sig på att följa upp öppna insatser för att även där få ett jämnare flöde med täta uppföljningar på de insatser som vi har beviljat.

Öppnar Jobbcentrum
För att minska kommunens kostnader för försörjningsstöd och samtidigt ge människor som befinner sig långt från arbetsmarknaden eller studier en möjlighet att bryta sitt utanförskap startar Enköpings kommun i början av 2018 Jobbcentrum.
– Jobbcentrum ska motverka att personer faller mellan stolar, isoleras och blir passiva vilket i sin tur ytterligare minskar deras möjligheter för självförsörjande. Tanken är att utgå från varje individs förutsättningar och ge personen vägledning och konkreta möjligheter för att uppnå egen försörjning, förklarar Susanne Asp, socialsekreterare på försörjningsstöd.
Satsningen på Jobbcentrum, som pågår till december 2020, sker i samverkan mellan olika samhällsfunktioner såsom Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadsenheten, integrationsenheten och socialförvaltningen. Syftet är att genom samverkan och djupintervjuer skräddarsy varje individs program.
– Det är ett väldigt intressant projekt där alla vi som arbetar på försörjningsstöd är involverade. Tillsammans med arbetscoacher och arbetsmarknadskonsulenter ser vi till att individen får den hjälp de behöver för att ta sig vidare mot arbete eller studier.

Samverkan i komplexa ärenden
Även om det redan finns god samverkan i delar av kommunen har social­förvaltningen startat upp SIK, Samverkan i komplexa ärenden, för att säkerställa att rätt kompetens nyttjas på rätt sätt i olika situationer och ärenden.
– Tidigare fanns olika samverkansforum, bland annat kring våld i nära relationer. Erfarenheten från detta tog vi vara på och har tillsammans skapat ett samverkansforum, en ram för goda samtal. Samverkan är att värna om och skapa förutsättningar för tillämpbar kunskap för att ge bästa möjliga stöd, säger teamledare Maria Lundgren vid Familjens hus, som har varit med och utvecklat SIK.
I sin roll som teamledare har hon ett extra övergripande arbetsledande ansvar för att möjliggöra evidensbaserat stöd för familjer utifrån behov och särskilt viktigt, ett tillitsfullt bemötande. Maria berättar att delaktighet för den som behöver stödet i god samverkan underlättar deras situation, tillvaratar resurser och frigör engagemang.
– Socialarbetare behöver bra redskap för att göra ett arbete med kvalitet och teamledaren ska bistå kring samverkan. SIK ska ske i samråd med den det berör. Vi har använt oss av detta i några månader och ser redan en bra effekt, men vi behöver utvärdera det mer för att se hur det kan utvecklas.

Enköpings kommun – Socialförvaltningen
• Enköpings kommun ligger i Uppsala län och har cirka 43 639 invånare. Centralorten är känd för sin småstadskaraktär, parker och närhet till natur. Med E18, som går förbi Enköping, finns goda möjligheter för arbetspendling.
• Socialförvaltningens verksamhet består av Utredning vuxna och försörjning, Utredning barn och familj, Öppenvård barn och familj, Öppenvård vuxna samt Stab och administration.
• I Enköpingsmodellen kategoriseras ärenden efter maximal utredningstid – sex veckor, tio veckor och fyra månader.
• Projektet Jobbcentrum riktar sig framförallt till unga vuxna, arbetslösa, utrikes födda och människor som riskerar att bli isolerade på grund av sin hälsa.
• Familjens hus erbjuder råd och stöd i familjefrågor och systemiskt familjearbete i allt det som kan vara bekymmer inom en familj.
• Familjens hus erbjuder Samtalsstöd i svåra situationer och möjligheter för kommuninvånare att samla sitt nätverk i ett så kallat Nätverksmöte.

Enköpings kommun – Socialförvaltningen
745 80 Enköping
Tel: 0171-62 51 25
E-post: socialforvaltningen@enkoping.se
För mer information om våra lediga tjänster, besök www.enkoping.se

www.enkoping.se