Etikettarkiv: Lön

Konkurrenskraftig löneutveckling nödvändig

Markus Furuberg, förhandlingschef på Akademikerförbundet SSR. Foto: Kalle Assbring
Markus Furuberg, förhandlingschef på Akademikerförbundet SSR. Foto: Kalle Assbring

Även om ingångslönerna för socionomer generellt sett har ökat på senare år så har löneutvecklingen för erfarna inte gjort samma strukturella lyft. Löneskillnaden mellan en nyutexaminerad och erfaren socionom är för låg och möjligheterna till lönekarriär behöver bli tydligare för att stärka yrkets attraktivitet.

Framtidens Karriär – Socionoms undersökning visar att socionomerna anser att en erfaren socionom med femton års yrkeserfarenhet inom socialt arbete i genomsnitt bör ha 42 700 kronor i månadslön.
– Socionomers sammanpressade löne­struktur har ändrats något de senaste åren, men förändringstakten är för låg. För att få dynamik i den lokala lönebildningen anser vi att en socionom med femton års relevant yrkeserfarenhet behöver ligga runt 45 000 kronor eller strax däröver i månadslön. Socionomer har ett av de svåraste handläggaruppdragen som finns, med ett stort ansvar för andras liv, hälsa och samhällsutveckling. Det bör förstås synas i lönekuvertet. Medianlönen efter femton år i yrket ligger i dagsläget på 36 800 kronor, säger Markus Furuberg, förhandlingschef på Akademikerförbundet SSR.

”Arbetsgivare bör satsa mer på strukturell löneutveckling som tydligt illustrerar socionomers möjlighet till lönekarriär.”

Strukturell löneutveckling
Det är de nyutexaminerade socionomerna som fått ta del av den största löneökningen på senare år. Markus Furuberg betonar vikten av att arbetsgivare även satsar på en attraktiv lönestruktur och löneutveckling för erfarna socionomer.
– God lönesättning och löneutveckling för erfarna minskar personalomsättningen, ger nyanställda tillgång till en grundlig introduktion av erfarna kollegor och ökar samtidigt stabiliteten och lugnet i organisationen. Arbetsgivare bör därför satsa mer på strukturell löneutveckling som tydligt illustrerar socionomers möjlighet till lönekarriär, säger Markus Furuberg.
Ingångslönen för en socionom ligger i dagsläget på i genomsnitt 30 000 kronor. Somliga arbetsgivare, främst i storstadsregioner, erbjuder ingångslöner på uppemot 34 000 kronor.
– Löneskillnaden mellan en nyutexaminerad socionom och en erfaren praktiker med vidareutbildningar är för liten. För socionomer är det nätt och jämnt att den utbildningsinvestering man gjort betalar av sig på sikt, säger Markus Furuberg.

Krävs för att behålla erfarna
Han anser att en socionom bör kunna dubblera sin ingångslön under karriärens gång. Det är ingen ovanlighet i andra akademikerkategorier, exempelvis ekonomer eller ingenjörer.
– En konkurrenskraftig löneutveckling innebär att socionomer upplever att de får rätt lön för den viktiga samhällsfunktion de fyller och det professionella arbete de utför. Fler arbetsgivare, även i kommuner och regioner, behöver arbeta långsiktigt med strukturell löneutveckling och en ökad lönespridning framöver. För att attrahera och behålla de värdefulla erfarna socionomerna krävs en överskådlig och attraktiv lönestruktur och löneutveckling, säger Markus Furuberg.

Vilken månadslön (före skatt) anser du att en erfaren socionom med cirka 15 års yrkeserfarenhet inom socialt arbete bör ha?


I genomsnitt anses att en erfaren socionom med cirka 15 års yrkeserfarenhet bör ha 42 700 kr i månadslön.

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts mot ett slumpmässigt urval av socionomer i Sverige 21–23 augusti 2019. Över 600 socionomer har svarat.

Strukturella lönesatsningar minskar personalomsättningen

Markus Furuberg, förhandlingschef på Akademikerförbundet SSR. Foto: Theresia Viska
Markus Furuberg, förhandlingschef på Akademikerförbundet SSR. Foto: Theresia Viska
Varannan socionomer anser att personalomsättningen är för hög på deras arbetsplats inom socialtjänsten. Strukturella lönesatsningar, bättre löneutveckling och karriärmöjligheter för erfarna socionomer kan minska personalomsättningen avsevärt.

– Undersökningsresultatet om personalomsättningen speglar hur verkligheten ser ut. Bland socialsekreterare i genomsnitt i hela landet har personalomsättningen varit drygt 30 procent per år, och på vissa arbetsplatser mer än så – då tar det inte många år förrän hela personalstyrkan är utbytt. Det enda sättet att öka sin lön är för merparten av socionomerna nämligen att byta jobb, säger Markus Furuberg, förhandlingschef på Akademikerförbundet SSR.

Utarmar kompetens
För individen är det förstås positivt att kunna höja sin lön, men för arbetsgivarna har utvecklingen fått många negativa konsekvenser. Arbetsgivare lägger mycket resurser på rekrytering och introduktion av nyanställda och klienter tvingas vänja sig vid att ständigt möta nya handläggare, vilket riskerar att underminera förtroendet för socialtjänsten.
Den höga personalomsättningen riskerar även att utarma organisationers samlade kompetenskapital; arbetsgivare vittnar om att det är särskilt svårt att rekrytera erfarna socionomer. En ständigt hög personalomsättning gör det också svårt att genomföra utvecklingsarbete i organisationen. För att råda bot på situationen krävs strukturella och långsiktiga lönesatsningar, i synnerhet för de erfarna socionomerna.

Kompetensförsörjningsplan
– Specialistsocionomtjänster är en viktig pusselbit för att premiera erfarenhet och påbyggnadsutbildningar. Specialistsocionomerna kan dessutom stötta kollegor och chefer genom evidensbaserade bedömningar, säger Markus Furuberg.
Han rekommenderar arbetsgivare att inkludera medarbetarna i arbetet med att skapa en långsiktig kompetensförsörjningsplan som sträcker sig över tre till fem års tid.
– De pengar som arbetsgivare i dagsläget lägger på rekrytering och introduktion för nyanställda kan istället investeras i strukturella löneåtgärder som ger en attraktiv lönespridning och motiverar erfarna socionomer att stanna kvar, säger Markus Furuberg.

Bör kunna dubbla sin lön
På frågan om vilken nivå månadslönen ligger på för en nyutexaminerad socionom, svarade merparten av socionomerna att den ligger på mellan 25 000 och 30 000 kronor. På frågan om lönenivån för socionomer med tio års arbetslivserfarenhet, angav merparten att den ligger på 30 000–37 500 kronor per månad.
– Lönenivåerna för den erfarna gruppen bör istället ligga i den högre delen av skalan. Det bör vara realistiskt för socionomer att kunna dubblera sin lön under sin karriär. Åtgärder som förbättrar erfarna socionomers möjligheter till lönekarriär kan verkligen bidra till att minska personalomsättningen på såväl kort som lång sikt. Den här typen av satsningar har också ett signalvärde eftersom det signalerar för nyutexaminerade att det här är en arbetsgivare där man kan göra karriär, avslutar Markus Furuberg.

Hur är personalomsättningen på din arbetsplats inom socialtjänsten?

Svaren avser endast socionomer som arbetar inom socialtjänsten.
Svaren från alla socionomer är 38% för hög och 56% lagom.

Ungefär på vilken nivå ligger månadslönen för en nyutexaminerad socionom på din arbetsplats?

Ungefär på vilken nivå ligger månadslönen för en socionom med 10 års arbetslivserfarenhet på din arbetsplats?

Om undersökningen
Framtidens Karriär – Socionom genomförde 23–27 augusti 2018 en undersökning mot ett slumpmässigt urval av socionomer i Sverige.

Ledarskapet viktigast för en attraktiv socionomarbetsgivare

Veronica Magnusson, ordförande i Vision och Per Sandberg, förvaltningschef för arbete och välfärd i Växjö kommun.
Veronica Magnusson, ordförande i Vision och Per Sandberg, förvaltningschef för arbete och välfärd i Växjö kommun.

Ett bra ledarskap, en bra löneutveckling och rimlig arbetsbelastning är de faktorer som främst kännetecknar en attraktiv arbetsgivare inom socialt arbete. Även kompetensutveckling och en bra arbetsmiljö rankades högt i Framtidens Karriär – Socionoms undersökning mot socionomer.

– Undersökningsresultatet bekräftar de undersökningar vi gjort. Även där rankades en rimlig arbetsbelastning och ett professionellt ledarskap högt. Goda förutsättningar för att göra ett bra jobb var en viktig faktor i flera av våra undersökningar, men framgår inte lika tydligt i denna undersökning. Däremot framgår det tydligt att rimlig arbetsbelastning är mycket viktigt för många, säger Veronica Magnusson, ordförande i Vision.
Hon betraktar mer tid för socialt arbete som en av de mest avgörande faktorerna för en arbetsgivares attraktivitet. I Framtidens Karriär – Socionoms undersökning ansåg 53 procent att det är en viktig faktor.

Underskatta inte ledarskapet
– Undersökningsresultatet ger en tydlig signal om hur viktigt ledarskapet är, det bör inte underskattas i verksamheter där det förekommer myndighetsutövning. För en arbetsgivare som vill stärka sin attraktivitet är det därför ofta avgörande att ge cheferna så goda förutsättningar som möjligt.
Hennes råd till arbetsgivare som vill behålla och attrahera socionomer är att ha en löpande dialog med fackliga organisationer kring vilka attraktivitetshöjande faktorer som är mest relevanta att jobba med.
– Vi vet av erfarenhet att det är betydelsefullt för många socionomer att känna sig sedda och bekräftade på jobbet. Att satsa på en genomtänkt introduktion och individuellt utformad kompetensutveckling är exempel på två bra investeringar för arbetsgivare, liksom att ge medarbetarna tid för återhämtning och reflektion, säger Veronica Magnusson.

Premiera erfarna medarbetare
– Undersökningsresultatet känns definitivt rimligt. Det som saknas är storleken på arbetsgruppen, ofta har chefer stora grupper att arbetsleda inom framförallt individ- och familjeomsorgen. Små arbetsgrupper möjliggör ett närvarande ledarskap som efterfrågas av många, säger Per Sandberg, förvaltningschef för arbete och välfärd i Växjö kommun och styrelseledamot i Sveriges Socialchefer.
Han understryker vikten av att se och vårda organisationens befintliga medarbetare och tillägger att fokus ofta hamnar på att attrahera nya medarbetare. Det gör att de befintliga medarbetarna ibland glöms bort.
– Erfarna medarbetare som funnits med länge i organisationen är en mycket viktig resurs som behöver vårdas. Det gäller även lönemässigt, självklart är det positivt att ingångslönerna har gått upp på senare år, men det tydliggör också vikten av att det ska synas i även i lönekuvertet om man är en erfaren socionom, säger Per Sandberg.

Välfärdsteknik och digitalisering
I undersökningen ansåg endast 19 procent av socionomerna att arbetsgivares attraktivitet stärks om de ligger långt fram med digitalisering. Per Sandberg anser däremot att det är en nyckelfaktor för att rekrytera socionomer, såväl idag som i framtiden.

Vilka av följande faktorer kännetecknar en attraktiv arbetsgivare inom socialt arbete?

Känslan av att äga sitt livFör att kunna göra riktig skillnad för andra människor behöver du känna att du har god kontroll över ditt eget liv. Youmi berättar hur de ser på socionombemanning.

Vi lever i en alltmer föränderlig värld. Ofta upplever vi att den blivit grymmare och svårare att hantera. Emellanåt finner man förtröstan i framsteg som att världens fattigdom halverats på mindre än trettio år. Allt vi människor kan göra är att försöka bidra till att det positiva balanserar det negativa. Så säger man på Youmi socionombemanning.
För att lyckas med detta nästan övermäktiga, behöver du själv trivas i ditt liv. Innerst inne vet du vad som krävs för att det ska fungera. För att kunna ge av dig själv behöver du kunna känna att det är du som äger ditt liv, inte någon annan.

Frågor och förståelse
Men att vara herre över sin egen tid räcker inte. Idag betyder förståelse, uppriktighet och ambition lika mycket för resultatet, menar man på Youmi.
Man vill veta att den man arbetar för (eller den man hyr in), strävar mot samma mål. Vem arbetar jag för? Vilka värderingar styr dem? Sympatiserar jag med dem? Gör jag skillnad? Får jag uppskattning, inte enbart i lönekuvertet? Kan jag utvecklas?
På Youmi söker man människor som vill bidra till att andra mår bra samtidigt som de själva har ett gott liv. Människor som söker en känsla av sammanhang där det råder ömsesidigt förtroende. Goda villkor, bra lön och möjlighet att styra sin tid är grunden för att man ska bli lyckad som socionomkonsult. Samtidigt vill det till ytterligare något. Youmi talar mycket om ömsesidigheten. Med det avser man att alla parter ska uppleva att socionombemanningen utgör det bästa alternativet för såväl socionom och bemanningsföretag som för uppdragsgivaren.

Människor söker människor
Bakom socionombemanningsföretaget Youmi finns människor med lång erfarenhet av bemanning inom såväl vården som omsorgen. De har upparbetade kanaler med uppdragsgivare över hela landet och har insikter och kontakter och inte minst, just viljan att ge något utöver det vanliga. Idag har Youmi förfrågningar från hela landet och åtskilliga socionomkonsulter på plats.
Huvudkontoret ligger i Stockholm men uppdragsgivarna finns över hela landet.
Youmis socionomkonsulter får tillgång till egen inloggning på My Youmi där alla fakta och jobberbjudanden finns tillgängliga. My Youmi uppdateras flera gånger om dagen.

Om Youmi
Youmi är bemanningsföretag med fokus på socionomer. Vi som driver Youmi är långt ifrån oerfarna och har funnits i exekutiva roller inom andra bemanningsföretag samt har väl upparbetade kontakter och goda relationer med uppdragsgivare över hela Norden. Vad som skiljer ut oss är förmodligen vår syn på relationerna mellan socionomer, bemanningsfunktionen samt uppdragsgivarna. Ömsesidigheten är vårt riktmärke, vårt rättesnöre i allt vi åtar oss. Därav namnet: You + me = youmi
www.youmi.se

www.youmi.se

Ökad lönespridning gör fler rätt värderade

Markus Furuberg, förhandlingschef på Akademikerförbundet SSR.
Markus Furuberg, förhandlingschef på Akademikerförbundet SSR.

Hälften av socionomerna anser inte att de är rätt värderade på arbetsmarknaden utifrån sin kompetens. Fler möjligheter till lönekarriär, ökad lönespridning och en ökad tilltro till socionomers kompetens kan förändra situationen.

– Självklart är det viktigt att fler socionomer känner sig rätt värderade på arbetsmarknaden. Många upplever förmodligen att de inte värderas rätt i förhållande till det ansvar de har, i jämförelse med andra akademikergrupper och utifrån den påverkan man har på individ och samhälle, säger Markus Furuberg, förhandlingschef på Akademikerförbundet SSR.

Värdera erfarenhet högre
Möjligheterna till traditionell lönekarriär inom yrket är betydligt sämre för socionomer än för andra akademikergrupper. För att komma ifrån den sammanpressade lönestruktur som råder på många arbetsplatser anser Markus Furuberg att fler arbetsgivare bör värdera erfarenhet i yrket högre och inrätta fler karriärvägar.
– Lönesatsningar baserat på erfarenhet och ansvar samt en ökad tilltro till socionomers profession kan bidra till att fler känner sig rätt värderade. Det behövs strukturella åtgärder som möjliggör lönekarriär för fler. Risken är annars att många socionomer känner sig tvingade att byta jobb för att bli rätt värderade på arbetsmarknaden, säger han.

Är du som socionom rätt värderad på arbetsmarknaden utifrån din kompetens?

Lön och status som speglar ansvaret

Socionomerna efterfrågar högre lön och status som speglar utbildnings- och ansvarsnivån som socionomer har i sitt yrke.

Hälften av socionomerna anser att de inte är rätt värderade på arbetsmarknaden utifrån sin kompetens. De fick följdfrågan ”Hur anser du att socionomer ska vara värderade på arbetsmarknaden?”

Lön som speglar ansvaret
Hälften av de tillfrågade angav att högre lön är en förutsättning för yrkesgruppen ska värderas högre. Lönen bör avspegla det ansvar socionomer har. Dessutom bör utbildning, arbetsinsats och engagemang återspeglas i lönesättningen och det bör finnas en lönetrappa. Det är inte rimligt att behöva byta jobb för att höja lönen. Vissa menade att socionomer ska jämföras med andra yrkesgrupper som har flera års utbildning på högskola. Några som nämns är jurister, civilingenjörer, psykologer och gymnasielärare. Förslag på ingångslön var 30 000–38 000 kronor.

Högre värdering och status
En majoritet av de som vill ha högre värdering av yrket förutom lönemässigt menade att den breda kompetens socionomer har är en anledning till att höja värderingen av yrkesgruppen. Socionomer arbetar med människor och måste ibland ta avgörande beslut som kan prägla en människas liv i stor utsträckning. ”Socionomer är en välutbildad yrkesgrupp med stort ansvar i svåra frågor.” Många hamnar i stressfyllda och ibland riskfyllda situationer i sitt arbete. Några svarade också att socionomernas arbetsuppgifter har stor betydelse både för samhället och för den enskilda individen. En socionom ska ha kunskap som spänner över många aspekter av flera problem samtidigt, vilket också bör tas med i värderingen av socionomer på arbetsmarknaden.
Legitimation för socionomer skulle också öka statusen.

Så här ska socionomer värderas på arbetsmarknaden
1. Högre lön som är jämförbar med andra yrkesgrupper med lika lång utbildning.
2. Högre värdering med hänvisning till ansvar, kompetens och arbetsbelastning.
3. Legitimation för socionomer.