Lön och status som speglar ansvaret

Publicerad 31 januari 2018
Text: Marianne Sjöberg

Socionomerna efterfrågar högre lön och status som speglar utbildnings- och ansvarsnivån som socionomer har i sitt yrke.

Hälften av socionomerna anser att de inte är rätt värderade på arbetsmarknaden utifrån sin kompetens. De fick följdfrågan ”Hur anser du att socionomer ska vara värderade på arbetsmarknaden?”

Lön som speglar ansvaret
Hälften av de tillfrågade angav att högre lön är en förutsättning för yrkesgruppen ska värderas högre. Lönen bör avspegla det ansvar socionomer har. Dessutom bör utbildning, arbetsinsats och engagemang återspeglas i lönesättningen och det bör finnas en lönetrappa. Det är inte rimligt att behöva byta jobb för att höja lönen. Vissa menade att socionomer ska jämföras med andra yrkesgrupper som har flera års utbildning på högskola. Några som nämns är jurister, civilingenjörer, psykologer och gymnasielärare. Förslag på ingångslön var 30 000–38 000 kronor.

Högre värdering och status
En majoritet av de som vill ha högre värdering av yrket förutom lönemässigt menade att den breda kompetens socionomer har är en anledning till att höja värderingen av yrkesgruppen. Socionomer arbetar med människor och måste ibland ta avgörande beslut som kan prägla en människas liv i stor utsträckning. ”Socionomer är en välutbildad yrkesgrupp med stort ansvar i svåra frågor.” Många hamnar i stressfyllda och ibland riskfyllda situationer i sitt arbete. Några svarade också att socionomernas arbetsuppgifter har stor betydelse både för samhället och för den enskilda individen. En socionom ska ha kunskap som spänner över många aspekter av flera problem samtidigt, vilket också bör tas med i värderingen av socionomer på arbetsmarknaden.
Legitimation för socionomer skulle också öka statusen.

Så här ska socionomer värderas på arbetsmarknaden
1. Högre lön som är jämförbar med andra yrkesgrupper med lika lång utbildning.
2. Högre värdering med hänvisning till ansvar, kompetens och arbetsbelastning.
3. Legitimation för socionomer.