Etikettarkiv: Kvalitet

Underskott riskerar skapa social skuld för kommuner

Veronica Magnusson, förbundsordförande för Vision. Foto: Gustav Gräll
Veronica Magnusson, förbundsordförande för Vision. Foto: Gustav Gräll

9 av 10 socionomer anser att kvaliteten på socialtjänstens arbete försämras i kommuner med stora underskott i sin ekonomi. Visions förbundsordförande Veronica Magnusson varnar för att kommunerna skjuter problemen framför sig. Hon uppmanar dem därför till ett långsiktigt perspektiv, även när budgetramarna är snäva.

– Undersökningsresultatet är inte förvånande; det finns en tydlig koppling mellan ekonomiska resurser och kvaliteten på det sociala arbetet. Det här är ett extremt tydligt undersökningsresultat som landets politiker verkligen bör ta på allvar, säger Veronica Magnusson.
Visions årliga Socialchefsrapport visar på liknande resultat: där uppger fyra av tio chefer inom socialtjänsten att de inom sina givna budgetramar har svårt att leverera de insatser som brukarna har behov av och rätt till. Det innebär i sin tur att fyra av tio kommuner inte fullt ut kan leva upp till socialtjänstens uppdrag.

”Det förebyggande sociala arbetet är det första kommuner med ekonomiskt underskott drar ner på.”

Förebyggande bortprioriteras
– Tidigare erfarenheter visar att det förebyggande sociala arbetet är det första kommuner med ekonomiskt underskott drar ner på. De kommunerna bygger successivt upp en social skuld, vilket innebär att utsatta människor blir ännu mer utsatta och att sociala problem som kunde ha åtgärdats på ett relativt tidigt stadium istället växer sig stora, säger Veronica Magnusson.
Hon betraktar en god balans mellan krav och resurser som grundförutsättningen för att socialtjänsten ska kunna leverera enligt sitt uppdrag. Det är kommunpolitikernas uppgift att säkerställa den balansen.
– Den ökande grova organiserade brottsligheten är ett ämne som debatteras flitigt just nu. Här har socialtjänsten en viktig uppgift genom sitt förebyggande arbete i samverkan med aktörer som polis, hälso- och sjukvård och skola. Den typen av arbete tvingas dessvärre många socialsekreterare prioritera bort. Det gäller även arbetet med barn, unga och föräldrar som söker stöd, för att bara nämna några exempel, säger Veronica Magnusson.

Viktigaste åtgärder för kvalitet
De tre viktigaste åtgärderna för att säkerställa kvaliteten i det sociala arbetet är, enligt Veronica Magnusson:
1. Att varje chef ansvarar för ett rimligt antal medarbetare.
2. Ett brett införande av välfärdsteknik som gör att socialtjänstens medarbetare kan fokusera mer på det mänskliga mötet.
3. Att socialtjänsten blir mer tillgänglig för fler genom insatser som inte kräver utredning.
– Vi efterlyser även generella statsbidrag som inte är alltför snäva och riktade, en sociallagstiftning med fokus på förebyggande arbete samt förstås en rimlig arbetsbelastning för socialtjänstens medarbetare. Det är dessutom hög tid att genomföra en kommunreform där man analyserar de enskilda kommunernas förutsättningar att fullfölja sitt socialtjänstuppdrag, avslutar Veronica Magnusson.

Många kommuner har stora underskott i sin ekonomi. Hur tror du att kvaliteten i socialtjänstens arbete kommer att påverkas av det? Kvaliteten kommer att…

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes mot ett slumpmässigt urval av socionomer i Sverige 1–7 september 2020. Över 600 socionomer har svarat. Statistisk felmarginal 2,5–4 procentenheter.

Bemanningsföretagen med högst kvalitet

Vilka bemanningsföretag levererar tjänster med bra kvalitet? Framtidens Karriär – Socionom har genomfört en undersökning mot socialchefer, IFO-chefer och enhetschefer eller motsvarande chefer inom socialtjänsten.

Det första diagrammet visar vilka bemanningsföretag cheferna inom socialtjänsten har erfarenhet av att anlita som leverantör.
Det andra diagrammet visar vilka bemanningsföretag cheferna inom socialtjänsten anser har levererat en tjänst med bra kvalitet.

Vilka bemanningsföretag för socionomer har du erfarenhet av att anlita som leverantör? (Ange gärna flera.)

Vilka bemanningsföretag levererar med bra kvalitet?
Vilka bemanningsföretag för socionomer anser du har levererat en tjänst med bra kvalitet? (Ange gärna flera.) Resultatet anger hur stor andel av de chefer som har erfarenhet av respektive bemanningsföretag, som anser att företaget har levererat en tjänst med bra kvalitet.

För få chefer hade erfarenhet av Baccma, Cognati Kompetens, Svensk Vårdsupport och Te Crea Care som leverantör för att deras kvalitet skulle kunna bedömas.

Om undersökningen
Undersökningarna är gjorda mot socialchefer, IFO-chefer och enhetschefer eller motsvarande chefer inom socialtjänsten 14–21 januari 2019.

Tillsammans formar vi morgondagens socialtjänst

Tina Karlsson, Rebecca Kurlberg och Karin Alvermalm i Alingsås. Foto: Marie De Verdier
Tina Karlsson, Rebecca Kurlberg och Karin Alvermalm i Alingsås. Foto: Marie De Verdier
Socialförvaltningen i Alingsås har arbetat länge med kompetens­höjande åtgärder och att skapa stabilitet och trygghet i organisationen. Nu är det dags för nästa steg, ett mer processorienterat arbete som gagnar både brukare och medarbetare.

– Sedan årsskiftet har vi lagt en process­orienterad organisation som går ut på större brukarfokus och på att samarbeta över gränser i högre utsträckning än vad vi gör idag, säger Tina Karlsson, enhetschef stöd- och behandlingsenheten.
Ett konkret resultat av nyordningen är att handläggare och utredare återfinns i samma ledningsgrupp vilket gör att dialogen blir mer regelbunden och kontinuerlig.
– För brukarna innebär det att vi i gruppen tar ett helhetsansvar för allt, från ansökan och anmälan till utrednings­process och insatser. För oss medarbetare ger det tätare samarbetet oss möjligheter att vara kreativa genom hela processen, konstaterar Rebecka Kurlberg, avdelningschef.
Karin Alvermalm, förvaltningschef, nickar instämmande.
– Våra kommuninvånares behov skiftar, därför behöver organisationen kunna möta och följa de förändringarna som sker. När vi jobbar tätt ihop kan våra utförare redan i ett tidigt skede få indikationer på vilka eventuella förändrade behov som människor har och vad vi behöver stödja.

Socialtjänst med spets
Verksamheten har även byggt upp en organisation med fristående pedagoger som kan stödja och utveckla verksamheten.
– I de fall det kommer in brukare som är i behov av insatser vi inte har kompetens för, kan jag skicka pedagogerna på utbildning som sedan kommer tillbaka för att i sin tur fortbilda vår personal. På så vis kan vi hela tiden arbeta för att skapa en verksamhet som matchar de behov som finns, säger Rebecca Kurlberg.
Det övergripande målet med process­organisationen och alla andra åtgärder är att öka kvaliteten i Alingsås socialtjänst.
– En ambition är också att arbeta mer evidensbaserat i syfte att få en socialtjänst med spets där både chefer och medarbetare ges möjlighet att utveckla sin potential. För att klara det krävs en modig organisation med högt i tak där man vågar misslyckas i syfte att finna nya vägar. Då krävs en grundtrygghet i verksamheten och där befinner vi oss idag. Nu är det dags för nästa steg, att tillsammans forma framtidens socialtjänst, fastslår Karin Alvermalm.

Alingsås kommun
Småstadens fördelar och storstadens möjligheter – Alingsås kommun har 40 000 invånare och präglas av en stark tillväxt. Här ligger det lagom stora socialkontoret med korta beslutsvägar, som satsar på goda förutsättningar för socialsekreterare.

Alingsås
Tel. vxl: 0322-61 60 00
E-post: socialnamnden@alingsas.se
www.alingsas.se

www.alingsas.se

Kvalitetsnivån i det sociala arbetet behöver höjas

Christina Norberg, chef för social utredning på socialtjänsten i Örnsköldsviks kommun.
Christina Norberg, chef för social utredning på socialtjänsten i Örnsköldsviks kommun.
Knappt hälften av socionomerna kan inte bedriva socialt arbete med den kvalitet de anser nödvändig. Varför är en hög kvalitet viktig och vad krävs för att höja kvaliteten? Hög personalomsättning och hög arbetsbelastning är två viktiga orsaker till lägre kvalitet.

– Undersökningsresultatet är inte förvånande, och kan vara resultatet av att socialtjänsten inte anpassats i tillräcklig utsträckning till den ökade detaljstyrning och den föränderliga omvärlden. Svårigheter att rekrytera personal avspeglas också i resultatet. En genomgående hög kvalitet i det sociala arbetet är viktigt för att socialtjänstens klienter ska kunna lita på de insatser socialtjänsten genomför, säger Christina Norberg, chef för social utredning på socialtjänsten i Örnsköldsviks kommun.

Systematiskt kvalitetsarbete
För att höja kvaliteten i det sociala arbetet behöver socialtjänsten fortsätta utveckla sitt systematiska kvalitetsarbete. Christina Norberg anser också att fortsatt stöd till kommunförbunden, som är socialtjänstens regionala stödstruktur och fungerar som en länk mellan det nationella, regionala och kommunala, är en viktig åtgärd.
– Även kompetensutveckling, både introduktion av nya och fortbildning av befintliga medarbetare, är en viktig pusselbit i socialtjänstens kvalitetsarbete. En rimlig arbetsbelastning, tillgång till handledning, administrativ avlastning för chefer och medarbetare samt att även fortsatt utveckla socialtjänstens ledningssystem är exempel på andra åtgärder som kan höja socialtjänstens kvalitet, säger Christina Norberg.

Yvonne Sturesson Ljungblad, avdelningschef för stöd till barn, unga och deras familjer på socialtjänsten i Håbo kommun.
Yvonne Sturesson Ljungblad, avdelningschef för stöd till barn, unga och deras familjer på socialtjänsten i Håbo kommun.
Hög personalomsättning
– Min reaktion på undersökningsresultatet är att det definitivt borde vara fler socionomer som har rätt förutsättningar för att bedriva socialt arbete med den kvalitet de anser nödvändig. Resultatet beror troligtvis på att det är hög personalomsättning i många organisationer, vilket gör att personalgrupperna inte hinner stabiliseras. Samtidigt är arbetsbelastningen ofta hög. Det gör att socionomerna inte alltid känner att de hinner lägga den tid som krävs på varje enskilt ärende, säger Yvonne Sturesson Ljungblad, avdelningschef för stöd till barn, unga och deras familjer på socialtjänsten i Håbo kommun.

Nya och erfarna medarbetare
Hon anser även att de långa kötiderna inom barnpsykiatrin på många håll leder till en ökad ärendebelastning för socialtjänsten. Att avsätta tillräckligt med chefsresurser och att ha tätt mellan chefslagren är en åtgärd som, enligt Yvonne Sturesson Ljungblad, kan bidra till höjd kvalitet i socialtjänsten. Andra kvalitetshöjande åtgärder är en bra blandning av nya och erfarna medarbetare samt att det finns tid att diskutera och reflektera kring genomförda utredningar.
– Det är också viktigt att sätta ihop arbetsgrupper med stor omsorg så man får till en gruppsammansättning där individerna kompletterar varandra. Regelbunden handledning och en god samverkan med öppenvården kan också bidra till en genomgående hög kvalitet i det sociala arbetet, säger hon.

Har du förutsättningar att bedriva socialt arbete med den kvalitet som du anser nödvändig?
kvalitet2_graf

För socionomer inom socialtjänsten svarade 51% ja och 49% nej.

Tid och resurser viktigast för kvalitet i socialt arbete

44% av socionomerna kan inte bedriva socialt arbete med den kvalitet som de anser vara nödvändig. Bland socionomer inom socialtjänsten är andelen 49%. Det man främst efterlyser är mer tid, färre ärenden och minskad administration.

Socionomerna som svarade att de inte kunde bedriva socialt arbete med den kvalitet som de anser vara nödvändig fick följdfrågan ”Vad krävs för att du ska kunna bedriva socialt arbete med den kvalitet som du anser nödvändig?”

Mer tid
Många av de tillfrågade understryker vikten av att ha mer tid för varje klient och möjlighet till avlastning under stressiga perioder. Bättre arbetsfördelning och kunniga chefer är önskemål som ofta återkommer. Många menar att det krävs mer tid och resurser, inte minst för att ha möjlighet att möta den ökande patientgruppen med psykisk ohälsa på ett korrekt sätt. Mer tid är också viktigt för att kunna fortbilda sig och utveckla verksamheten.

Mer resurser
Många tillfrågade i undersökningen framhåller vikten av att satsningar görs på rätt saker och efterlyser fler kringresurser, som exempelvis mer tillgång till olika typer av öppenvård. Man menar att brukarnas behov inte går att tillgodose eftersom det inte finns resurser eller insatser som är lämpade för den problematik som finns.
”En tung och omfattande administration hindrar oss från att utföra ett socialt arbete på det sätt som vi skulle önska”, anser många. Ett stort antal vill ha mindre sittande framför skärmen och mer tid till att träffa sina klienter.

Arbetsledning
Det sociala arbetet innebär inte sällan svåra beslut och bedömningar.
”En minskad arbetsbelastning och ett bra stöd från såväl kollegor som ledning är viktiga faktorer för att göra ett bra arbete”, menar många. Tid för reflektion, adekvat fortbildning, stödfunktioner, bättre arbetsmiljö och ett starkt ledarskap framhålls som relevanta inslag för att kunna utföra ett socialt arbete med kvalitet.
Det femte viktigaste kriteriet anser man vara ett närmare samarbete, såväl mellan grupper inom socialtjänsten som med politiken och med den forskning som bedrivs inom området.

Viktigast för att kunna utföra socialt arbete med nödvändig kvalitet
1. Mer tid
2. Mer resurser
3. Minskad administration
4. God arbetsledning
5. Samverkan