Kvalitetsnivån i det sociala arbetet behöver höjas

Publicerad 6 september 2017
Text: Annika Wihlborg

Christina Norberg, chef för social utredning på socialtjänsten i Örnsköldsviks kommun.
Christina Norberg, chef för social utredning på socialtjänsten i Örnsköldsviks kommun.
Knappt hälften av socionomerna kan inte bedriva socialt arbete med den kvalitet de anser nödvändig. Varför är en hög kvalitet viktig och vad krävs för att höja kvaliteten? Hög personalomsättning och hög arbetsbelastning är två viktiga orsaker till lägre kvalitet.

– Undersökningsresultatet är inte förvånande, och kan vara resultatet av att socialtjänsten inte anpassats i tillräcklig utsträckning till den ökade detaljstyrning och den föränderliga omvärlden. Svårigheter att rekrytera personal avspeglas också i resultatet. En genomgående hög kvalitet i det sociala arbetet är viktigt för att socialtjänstens klienter ska kunna lita på de insatser socialtjänsten genomför, säger Christina Norberg, chef för social utredning på socialtjänsten i Örnsköldsviks kommun.

Systematiskt kvalitetsarbete
För att höja kvaliteten i det sociala arbetet behöver socialtjänsten fortsätta utveckla sitt systematiska kvalitetsarbete. Christina Norberg anser också att fortsatt stöd till kommunförbunden, som är socialtjänstens regionala stödstruktur och fungerar som en länk mellan det nationella, regionala och kommunala, är en viktig åtgärd.
– Även kompetensutveckling, både introduktion av nya och fortbildning av befintliga medarbetare, är en viktig pusselbit i socialtjänstens kvalitetsarbete. En rimlig arbetsbelastning, tillgång till handledning, administrativ avlastning för chefer och medarbetare samt att även fortsatt utveckla socialtjänstens ledningssystem är exempel på andra åtgärder som kan höja socialtjänstens kvalitet, säger Christina Norberg.

Yvonne Sturesson Ljungblad, avdelningschef för stöd till barn, unga och deras familjer på socialtjänsten i Håbo kommun.
Yvonne Sturesson Ljungblad, avdelningschef för stöd till barn, unga och deras familjer på socialtjänsten i Håbo kommun.
Hög personalomsättning
– Min reaktion på undersökningsresultatet är att det definitivt borde vara fler socionomer som har rätt förutsättningar för att bedriva socialt arbete med den kvalitet de anser nödvändig. Resultatet beror troligtvis på att det är hög personalomsättning i många organisationer, vilket gör att personalgrupperna inte hinner stabiliseras. Samtidigt är arbetsbelastningen ofta hög. Det gör att socionomerna inte alltid känner att de hinner lägga den tid som krävs på varje enskilt ärende, säger Yvonne Sturesson Ljungblad, avdelningschef för stöd till barn, unga och deras familjer på socialtjänsten i Håbo kommun.

Nya och erfarna medarbetare
Hon anser även att de långa kötiderna inom barnpsykiatrin på många håll leder till en ökad ärendebelastning för socialtjänsten. Att avsätta tillräckligt med chefsresurser och att ha tätt mellan chefslagren är en åtgärd som, enligt Yvonne Sturesson Ljungblad, kan bidra till höjd kvalitet i socialtjänsten. Andra kvalitetshöjande åtgärder är en bra blandning av nya och erfarna medarbetare samt att det finns tid att diskutera och reflektera kring genomförda utredningar.
– Det är också viktigt att sätta ihop arbetsgrupper med stor omsorg så man får till en gruppsammansättning där individerna kompletterar varandra. Regelbunden handledning och en god samverkan med öppenvården kan också bidra till en genomgående hög kvalitet i det sociala arbetet, säger hon.

Har du förutsättningar att bedriva socialt arbete med den kvalitet som du anser nödvändig?
kvalitet2_graf

För socionomer inom socialtjänsten svarade 51% ja och 49% nej.