Tid och resurser viktigast för kvalitet i socialt arbete

Publicerad 6 september 2017
Text: Anette Bodinger

44% av socionomerna kan inte bedriva socialt arbete med den kvalitet som de anser vara nödvändig. Bland socionomer inom socialtjänsten är andelen 49%. Det man främst efterlyser är mer tid, färre ärenden och minskad administration.

Socionomerna som svarade att de inte kunde bedriva socialt arbete med den kvalitet som de anser vara nödvändig fick följdfrågan ”Vad krävs för att du ska kunna bedriva socialt arbete med den kvalitet som du anser nödvändig?”

Mer tid
Många av de tillfrågade understryker vikten av att ha mer tid för varje klient och möjlighet till avlastning under stressiga perioder. Bättre arbetsfördelning och kunniga chefer är önskemål som ofta återkommer. Många menar att det krävs mer tid och resurser, inte minst för att ha möjlighet att möta den ökande patientgruppen med psykisk ohälsa på ett korrekt sätt. Mer tid är också viktigt för att kunna fortbilda sig och utveckla verksamheten.

Mer resurser
Många tillfrågade i undersökningen framhåller vikten av att satsningar görs på rätt saker och efterlyser fler kringresurser, som exempelvis mer tillgång till olika typer av öppenvård. Man menar att brukarnas behov inte går att tillgodose eftersom det inte finns resurser eller insatser som är lämpade för den problematik som finns.
”En tung och omfattande administration hindrar oss från att utföra ett socialt arbete på det sätt som vi skulle önska”, anser många. Ett stort antal vill ha mindre sittande framför skärmen och mer tid till att träffa sina klienter.

Arbetsledning
Det sociala arbetet innebär inte sällan svåra beslut och bedömningar.
”En minskad arbetsbelastning och ett bra stöd från såväl kollegor som ledning är viktiga faktorer för att göra ett bra arbete”, menar många. Tid för reflektion, adekvat fortbildning, stödfunktioner, bättre arbetsmiljö och ett starkt ledarskap framhålls som relevanta inslag för att kunna utföra ett socialt arbete med kvalitet.
Det femte viktigaste kriteriet anser man vara ett närmare samarbete, såväl mellan grupper inom socialtjänsten som med politiken och med den forskning som bedrivs inom området.

Viktigast för att kunna utföra socialt arbete med nödvändig kvalitet
1. Mer tid
2. Mer resurser
3. Minskad administration
4. God arbetsledning
5. Samverkan