Etikettarkiv: JP Infonet

Socialrättslig kompetens ökar tryggheten

Helena Reinius, ansvarig för utbildningar inom socialrätt på JP Infonet.
Helena Reinius, ansvarig för utbildningar inom socialrätt på JP Infonet.

3 av 4 socionomer de skulle ha nytta av bättre kunskaper i socialrätt. Gedigen och uppdaterad socialrättskompetens är avgörande, inte minst för socionomer i myndighetsutövande yrken.

– Att applicera lagarna på ett korrekt sätt i det dagliga sociala arbetet är komplext. Det är dessutom många olika lagar och regler som ska vägas in. Jag förstår att många socionomer efterfrågar mer vägledning och kunskap på det här området. Konsekvenserna om man inte följer lagen fullt ut kan bli stora för såväl individen som kommunen, säger Helena Reinius, ansvarig för utbildningar inom socialrätt på JP Infonet. Hon har arbetat inom socialtjänsten samt i både den privata och ideella sektorn.

Viktigt med praxis
Socialrätten är ryggraden i det sociala arbetet och kräver kontinuerlig kompetensutveckling under hela karriären. För att avgörande beslut ska kunna fattas på ett rättssäkert sätt är det oerhört angeläget att kunna tolka lagen på rätt sätt.
– Stärkt och kontinuerligt uppdaterad socialrättslig kompetens gör att socionomer känner sig tryggare och säkrare i sin yrkesroll. Den socialrätt som blivande socionomer tillgodogör sig på socionomutbildningen är inte tillräcklig när en stor del av arbetet handlar om att ta del av och tolka tillgänglig praxis, kollegialt lärande, att hålla sig uppdaterad kring lagändringar och att kunna tillämpa lagarna i det dagliga arbetet, säger Helena Reinius.

”Stärkt och kontinuerligt uppdaterad socialrättslig kompetens gör att socionomer känner sig tryggare och säkrare i sin yrkesroll.”

Nya socialtjänstlagen
Goda kunskaper i socialrätt är särskilt angeläget för socionomer som ägnar sig åt någon form av myndighetsutövning. Nya socialtjänstlagen, barnkonventionen, hot och våld samt barnrätt är de juridiska områden där flest socionomer vill stärka sin kunskap.
– Det är helt förståeligt; socialtjänstlagen är ju den grundläggande lagen för socionomers yrkesutövning och den nya socialtjänstlagen kommer att innehålla en hel del förändringar. Att många efterlyser mer kunskap kring barnkonventionen beror förmodligen på att den relativt nyligen blivit svensk lag och att många socionomer vill veta mer om hur de kan tolka och inkludera lagen i sitt arbete, avslutar Helena Reinius.

Skulle du ha nytta av bättre kunskaper inom socialrätt/juridik i ditt sociala arbete?

Vilka områden inom socialrätt/juridik skulle du helst vilja få bättre kunskaper inom? Ange gärna flera.

(De socionomer som svarade att de skulle ha nytta av bättre kunskaper inom socialrätt/juridik, fick den här följdfrågan.)


1. Nya socialtjänstlagen (när den nya lagen är på plats)
2. Barnkonventionen
3. Hot och våld
4. Barnrätt
5. Familjerätt
6. Nuvarande socialtjänstlagen
7. Vård av unga (LVU)
8. Psykiatrisk tvångsvård (LPT)
9. Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS)
10. Lex Sarah
11. Mänskliga rättigheter
12. Vård av missbrukare (LVM)
13. Lag om unga lagöverträdare (LUL)
14. Äldreomsorgsfrågor
15. Biståndshandläggning

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes mot ett slumpmässigt urval av socionomer i Sverige 1–7 september 2020. Över 600 socionomer har svarat. Statistisk felmarginal 2,5–4 procentenheter.

Webbsända kurser i socialrätt för socionomer

Är du verksam inom socialtjänsten och vill bredda din kunskapsbas? Gå en webbsänd kurs i socialrätt och fördjupa dina kunskaper om lagstiftning och regelverk.

3 av 4 socionomer säger att de skulle ha nytta av bättre kunskaper i socialrätt. På JP Infonet ställde vi under våren 2020 om våra kurser från fysiska till webbsända, till följd av coronapandemin. Under hösten fortsätter vi med webbsända kurser – smidigt och enkelt tycker våra deltagare och vi.

Självklart får du fördelen att kunna ställa dina frågor till föreläsarna även i våra webbsändningar.

JP Infonet

JP Infonet är ett svenskägt informations- och kunskapsföretag. Med hjälp av digitala lösningar och djup kompetens, inom såväl informationshantering som juridik, erbjuder vi tjänster som är ett värdefullt stöd för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vi vill att varje användare ska få precis den information de behöver oavsett om det rör sig om webbaserade informationstjänster, utbildning eller juridisk rådgivning.

www.jpinfonet.se/

Hur påverkar barnkonventionen som lag det sociala arbetet?

Magnus Åhammar, rådman vid Förvaltningsrätten i Stockholm.
Magnus Åhammar, rådman vid Förvaltningsrätten i Stockholm.
Den 1 januari 2020 inkorporerades barnkonventionen i svensk lag. Det innebär att barnkonventionen kommer att göra avtryck i det sociala arbetet med barn och ger samtidigt domstolar och myndigheter ökade möjligheter att sätta barnets rättigheter i fokus.

– Barnkonventionen lanserades 1989 och Sverige ratificerade den 1990. Vissa delar av barnkonventionen har redan inkorporerats in i svensk lag, bland annat att man alltid ska ta hänsyn till barnets bästa och att barnet ska komma till tals. Bakgrunden till att barnkonventionen nu blivit lag i Sverige är att regering och riksdag identifierat ett behov av att ytterligare förstärka barnrättsperspektivet, säger Magnus Åhammar, rådman vid Förvaltningsrätten i Stockholm. Han har varit jurist i drygt trettio år och har de senaste tjugo åren arbetat som rådman.

Barnet som eget rättssubjekt
Han betonar att det sociala arbetet kommer att vara komplext även sedan barnkonventionen blivit lag. En utmaning med att barnkonventionen har blivit lag är om någon eller några av konventionens artiklar hamnar i konflikt med övrig svensk lag, exempelvis sociallagstiftningen.
– De svåra avvägningarna finns kvar men med barnkonventionen som lag betraktar man barnet i ökad utsträckning som ett eget rättssubjekt. Man blir förmodligen mer mån om att delge den utredningsinformation som barnet anses lämplig och tillräckligt mogen att bära, säger Magnus Åhammar.

Rättspraxis efter ett par år
Eftersom barnkonventionen inte är lika tydlig i formuleringar och tolkningar som övriga delar av svensk lag så kommer det, enligt Magnus Åhammar, att ta ett par år innan domstolarna kan ge en tydlig tolkning av vad konventionens olika artiklar innebär. Det kommer därmed att ta ett tag innan barnkonventionen ger avtryck i rättspraxis. Som domare tar han dock redan idag hänsyn till barnkonventionens artiklar när det gäller rättsfall som berör exempelvis tvångsomhändertagande av barn.
– Barnkonventionen är ingen checklista som enkelt kan tillämpas i det sociala och juridiska arbetet. Däremot kan den fungera som en självständig källa till ett barnrättsperspektiv och ett stöd i det sociala arbetet, säger Magnus Åhammar.

Föreläsning på Barnkonventionsdagen
Magnus Åhammar kommer föreläsa på Barnkonventionsdagen den 4 februari 2020 i Stockholm. Klicka här för mer information.

Socialrättsdagen – med fokus på komplexa ärenden inom socialtjänsten

Vissa ärenden inom socialtjänsten är särskilt komplexa. De som hamnar mellan stolarna och drar ut på tiden. För att belysa och lyfta detta anordnar JP Infonet i samarbete med Vision en konferens på temat – Socialrättsdagen.

Socialrättsdagen – 16 mars 2020 i Stockholm
Fokus för konferensen ligger på de särskilt svåra ärendena inom socialtjänsten och på vad man behöver göra för att komma tillrätta med dem – utifrån olika perspektiv: lagstiftning, rättspraxis, forskning, politik, och brukare.
Konferensen vänder sig till dig som arbetar inom socialtjänst eller annan förvaltning eller till dig som är socionom, psykolog, psykiater eller konsult inom privat eller offentlig sektor.

Läs mer och anmäl dig här

Andra aktuella konferenser och kurser
Barnkonventionsdagen – 4 februari 2020 i Stockholm
Med anledning av att barnkonventionen blir lag den 1 januari 2020, anordnar JP Infonet i samarbete med Vision en konferens om hur detta påverkar barnrättslagstiftningen. Fokus för konferensen ligger både på vad det innebär juridiskt att konventionen blir lag och hur man praktiskt förverkligar den.
Läs mer och anmäl dig här

HVB – kvalitet och systematik ur ett ledningsperspektiv – 10 mars i Stockholm
Läs mer och anmäl dig här

Personlig assistans i praktiken 10-11 mars i Malmö
Läs mer och anmäl dig här

LVU i praktiken – lagstiftning, handläggning och process – 15 april i Stockholm
Läs mer och anmäl dig här

Rättssäkra barnavårdsutredningar av god kvalitet – 6 maj i Stockholm
Läs mer och anmäl dig här

Se alla våra kurser här

JP Infonet
JP Infonet är ett svenskägt informations- och kunskapsföretag. Med hjälp av digitala lösningar och djup kompetens, inom såväl informationshantering som juridik, erbjuder vi tjänster som är ett värdefullt stöd för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vi vill att varje användare ska få precis den information de behöver oavsett om det rör sig om webbaserade informationstjänster, utbildning eller juridisk rådgivning.

www.jpinfonet.se/


Vad innebär det att barnkonventionen blir lag?

Barnkonventionsdagen_16x9_ny

Med anledning av att barnkonventionen blir lag den 1 januari 2020, anordnar JP Infonet i samarbete med Vision en konferens om hur detta påverkar barnrättslagstiftningen.

Barnkonventionsdagen – 4 februari 2020 i Stockholm
Fokus för konferensen ligger både på vad det innebär juridiskt att konventionen blir lag och hur man praktiskt förverkligar den.
Konferensen vänder sig till dig som jobbar med barn antingen inom socialtjänsten, skolan eller hos en myndighet, liksom till dig som arbetar som chef och med utveckling inom en kommun och förvaltning.

Läs mer och anmäl dig här

Fördjupningskurs om barnkonventionen

Förverkliga barnkonventionen i kommun och förvaltning – 5 februari 2020 i Stockholm
Dagen efter konferensen anordnar vi en kurs för alla som vill fördjupa sig ytterligare i arbetet med att förverkliga barnkonventionen.

Läs mer och anmäl dig här

Andra aktuella konferenser och kurser
Socialrättsdagen – 16 mars 2020 i Stockholm
Vissa ärenden inom socialtjänsten är särskilt komplexa. De som hamnar mellan stolarna och drar ut på tiden. Vår konferens Socialrättsdagen som vi anordnar i samarbete med Vision fokuserar på just dessa ärenden.
Läs mer och anmäl dig här

Personlig assistans i praktiken – 14-15 november i Stockholm
Läs mer och anmäl dig här

Hot, våld, trakasserier och stalkning i offentlig sektor – 3 december i Stockholm
Läs mer och anmäl dig här

LSS – en grundkurs om lagen och dess praktiska tillämpning – 6 december i Göteborg
Läs mer och anmäl dig här

Se alla våra kurser här

JP Infonet
JP Infonet är ett svenskägt informations- och kunskapsföretag. Med hjälp av digitala lösningar och djup kompetens, inom såväl informationshantering som juridik, erbjuder vi tjänster som är ett värdefullt stöd för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vi vill att varje användare ska få precis den information de behöver oavsett om det rör sig om webbaserade informationstjänster, utbildning eller juridisk rådgivning.

www.jpinfonet.se/


Lärandekonferens med försörjningsstöd i fokus

forbattringskonferensen5_16x9_edit

Den 23 maj anordnar JP Infonet, med Cecilia Grefve Lang i spetsen, en konferens där försörjningsstöd sätts i fokus. Under en heldag i Höör får deltagarna ta del av exempel på olika sätt att arbeta med försörjningsstöd, framtidsspaningar, panelsamtal och aktuell forskning.

Lärandekonferensen anordnas med syfte att lyssna till de som automatiserat beslutsfattandet med hjälp av digitalisering och till de som arbetat med försörjningsstöd med KASAM som grund. Vad är fördelarna respektive nackdelarna med de båda angreppssätten, hur kan vi lära av varandra och vad säger forskningen? Det kommer vi bena ut och diskutera under dagen.

– Försörjningsstöd är ett område där det nu finns en stor debatt kring hur pass digitaliserat vi ska låta det bli. Fokus för vår konferens kommer att vara just detta och hur vi skapar ett arbetssätt som ger det bästa slutresultatet för dem som verksamheten är till för. Deltagarna kommer få med sig nya infallsvinklar och idéer att kunna förvalta i den egna organisationen, berättar Cecilia Grefve Lang, ledarskaps- och organisationsutvecklare på JP Infonet som kommer att leda konferensen.

Klicka här för mer information och anmälan