Brottsförebyggande arbete

Ny lag ökar ansvaret för kommunerna

Publicerad 19 oktober 2023
Text: Annika Wihlborg
Lisa Allinger, socialpolitisk strateg på Vision.
Lisa Allinger, socialpolitisk strateg på Vision.

Den 1 juli 2023 blev det lag på att kommuner ska förebygga brott mer evidensbaserat och metodiskt. Den nya lagen innebär att kommunernas ansvar för det brottsförebyggande arbetet utökas. Den välkomnas av många, men för att kunna följa den nya lagen fullt ut behöver medarbetarna i socialtjänsten få bättre förutsättningar och mer resurser för att jobba förebyggande och samverka med andra aktörer.

Socialtjänstens samlade förebyggande arbete bör också få en tydligare roll i den nya socialtjänstlagen.
Den nya lagen innebär att kommunerna har ansvaret för överenskommelser om samverkan med relevanta aktörer. Alla kommuner ska därför ta fram en lägesbild som beskriver brottsligheten och dess konsekvenser inom kommunens geografiska område. Därefter ska en åtgärdsplan upprättas. Lägesbilden ska uppdateras minst vartannat år. Kommunerna ska också ta visst ansvar för samordningen av det lokala brottsförebyggande arbetet och inrätta en samordningsfunktion.

”Vi vill se en lagstiftning som omfattar allt förebyggande arbete i socialtjänsten.”

Vikten av förebyggande arbete
– Socialtjänstens medarbetare påtalar ofta vikten av förebyggande arbete. Den nya lagen bekräftar behovet av en tydlig lagstiftning på det här området. Det är ett steg i rätt riktning och pekar på det förebyggande arbetets betydelse för att motverka problem innan de blir för stora. Vi välkomnar förstås den nya lagen men anser inte att den är tillräcklig. Vi vill se en lagstiftning som omfattar allt förebyggande arbete i socialtjänsten. Om det kan inkluderas i den nya socialtjänstlagen så blir det betydligt mer kraftfullt, säger Lisa Allinger, socialpolitisk strateg på Vision.
Vision har via sin socialchefsrapport ställt frågor till landets socialchefer om deras kommuns förutsättningar att följa den nya lagens intentioner. 39 procent av socialcheferna betraktar förutsättningarna som goda eller mycket goda, medan 35 procent svarar att förutsättningarna varken är goda eller dåliga. Socialchefer i kommuner med färre än 20 000 invånare anser i högre utsträckning att de har sämre förutsättningar för detta.

En lag med ambitiösa intentioner
– Det råder ingen tvekan om att det här är en lag med ambitiösa intentioner, en bekräftelse på hur betydelsefullt det strukturerade brottsförebyggande arbetet är. Det står även klart att kommunerna behöver ta ett tydligt ansvar genom att komplettera polisens brottsförebyggande arbete. För socialtjänstens del ställer den nya lagen krav på ökad samverkan med polisen, säger Lisa Allinger.
Hon betonar att det kommer att krävas resurser och ta tid att implementera den nya lagen på ett bra sätt. Från Visions sida finns en oro att socialtjänsten i många kommuner inte har avsatt eller tilldelats tillräckliga resurser för att fullt ut kunna följa den nya lagen.
– Trösklarna för att tidigt stödja människor i riskzonen behöver sänkas och socialtjänsten behöver förutsättningar för att bygga relationer och för att öka tilliten. Socialtjänsten behöver göra en omställning ochsätta förebyggande arbete i fokus. Det kommer att krävas resurser. Vi anser dock att det är viktigt att finansieringsprincipen följs och att staten ger full kostnadstäckning för kommunernas nya åtagande, säger Lisa Allinger.

Klicka här för att läsa Visions Socialchefsrapport 2023