Presentation
Eskilstuna kommun Socialtjänsten

Eskilstuna satsar på en modig socialtjänst

Publicerad 17 oktober 2023
Foto: Emelie Otterbeck
Linnea Malmqvist, Kristine Gunnarsson och Nanna Hultberg trivs bra i Eskilstuna. Foto: Emelie Otterbeck
Linnea Malmqvist, Kristine Gunnarsson och Nanna Hultberg trivs bra i Eskilstuna. Foto: Emelie Otterbeck

Socialtjänsten i Eskilstuna kommun lägger stor vikt vid förebyggande arbete och samverkansmodeller som länkar samman socialtjänsten med aktörer som polis och skola. Socialsekreterare i Eskilstuna kommun erbjuds stort utrymme för utveckling, påverkan och egna initiativ.

– Jag sökte mig till Eskilstuna kommun i januari 2023. Det som bland annat lockade mig var möjligheten att tillträda en nyinrättad skolsamordnartjänst med ett proaktivt fokus. Vi har i nära samverkan med Barn- och utbildningsförvaltningen implementerat SAMS, Samverkan socialtjänst skola, i Eskilstuna och min roll är ett sätt att ytterligare betona vikten av en obruten skolgång för våra placerade barn och unga, säger Linnea Malmqvist.
– Vi vet med forskning som belägg vilken stor och viktig skyddsfaktor en fungerande skolgång är. Vi har även ett stort fokus och pågående utvecklingsarbete kring placerade barn och ungas hälsa eftersom denna målgrupp ofta har försämrade förutsättningar för en god hälsa. Möjligheten att arbeta med dessa barn och unga utifrån ett hälsofrämjande perspektiv tilltalar verkligen mig, säger Linnea Malmqvist.

Proaktivt på StoppCenter
Nanna Hultberg är socialsekreterare och samordnare på StoppCenter, ett lokalt våldscenter med fokus på våld i nära relation. Här samverkar socialtjänsten, Polisen, Region Sörmland, Åklagarmyndigheten och Kriminalvården utifrån visionen ”Ett samhälle fritt från våld”.
– Jag började som socialsekreterare på ekonomiskt bistånd 2015 och sedan på utredningsenheten för barn och unga 2017. 2020 var jag med och startade StoppCenter. Det var väldigt givande att vara delaktig i uppbyggnaden av en helt ny samverkansverksamhet. Jag är stolt över att arbeta i en kommun som inser vikten av ett StoppCenter. Rollen som samordnare är ny både för mig och kommunen. Det känns bra att sitta i samma fysiska lokaler som flera andra aktörer och att dessutom få arbeta proaktivt genom att exempelvis föreläsa om våld i nära relationer, säger Nanna Hultberg.
– Den upparbetade dialogen med andra samhällsaktörer ger mig goda förutsättningar i mitt yrkesutövande. Jag upplever även att socialtjänsten är lyhörd för socialsekreterarnas idéer och tankar kring verksamhetsutveckling. Här finns definitivt utrymme för egna idéer och initiativ, säger Nanna Hultberg.

En kommun som utmanar sig själv
Kristine Gunnarsson uppskattar Eskilstuna kommuns ambition att betrakta barn och unga utifrån ett helhetsperspektiv och samtidigt testa nya vägar för att möta samhällets behov.
– Jag har arbetat som familjehemssekreterare i Eskilstuna kommun sedan 2018. Nu har jag en kombinerad tjänst som familjehemssekreterare och projektledare för utökat stöd till familjehem. Jag kartlägger bland annat vilket stöd familjehem behöver för att långsiktigt klara av sitt uppdrag, exempelvis grupphandledning. Jag trivs i Eskilstuna eftersom det är en kommun som utifrån rådande utmaningar tvingas till att vara modiga och att hitta nya vägar till samarbeten, säger Kristine Gunnarsson.

Socialförvaltningen – Eskilstuna kommun

I Eskilstuna vill vi satsa på tidiga insatser och det ska vara enkelt att få hjälp. Alla kan vid något tillfälle behöva hjälp och stöd i sitt liv. Att det då finns en socialtjänst som tidigt kan erbjuda hjälp är det scenario vi arbetar för i Eskilstuna.
I vår förvaltning har vi ca 470 medarbetare som arbetar med individ- och familjeomsorg samt på vår överförmyndaravdelning. Det innebär att vi arbetar med två nämnder, socialnämnden och överförmyndarnämnden. Vi har inte ekonomiskt bistånd inom socialförvaltningen i Eskilstuna.
Vi är indelade i tre målgruppsstyrda verksamhetsområden: område barn, område vuxen samt ett tredje område som just nu är under uppbyggnad och går under arbetsnamnet område förebygg. Vi är inne i ett spännande arbete med att utveckla vad vi kallar Första linjen. Välkommen att kontakta oss

Socialförvaltningen – Eskilstuna kommun

Lediga jobb – Eskilstuna kommun