Socialtjänstministern

Ministern vill genomföra storskaliga reformer

Publicerad 11 oktober 2023
Text: Annika Wihlborg Foto: Axel Adolfsson
Camilla Waltersson Grönvall, socialtjänstminister. Foto: Axel Adolfsson

Sveriges första socialtjänstminister, Camilla Waltersson Grönvall, brinner särskilt för att göra skillnad för barn och unga som riskerar att fara illa. Hon planerar flera omfattande socialpolitiska reformer under den nuvarande mandatperioden, exempelvis en översyn av SiS uppdrag, en omarbetning av LVU och förberedelser inför den nya socialtjänstlagen.

– Det är självklart hedrande att ha utsetts till Sveriges första socialtjänstminister. Socialtjänsten är idag viktigare än någonsin. I rollen som socialtjänstminister sätter jag fokus på socialtjänsten som ett avgörande nav för att fortsätta bygga ett tryggt Sverige. Samtidigt står socialtjänsten inför historiskt stora utmaningar, bland annat kopplat till de kriminella gängen, säger Camilla Waltersson Grönvall, som har en bakgrund som högstadielärare.
Hon betraktar den nya socialtjänstlagen, som beräknas träda i kraft i juli 2025, som ett paradigmskifte för socialtjänsten.
– Den nya lagen innebär att vi går från en reaktiv lagstiftning från 1980-talet till en lag som ger socialtjänsten utökade möjligheter att arbeta proaktivt. Den nya socialtjänstlagen stärker socialtjänsten i sitt mandat att exempelvis fatta beslut om fler obligatoriska insatser så att sociala problem kan förebyggas tidigt. Den nya lagen förbättrar även förutsättningarna för samverkan med bland annat polisen och skolan, säger Camilla Waltersson Grönvall.

Ökat handlingsutrymme
Viktiga ambitioner med den nya socialtjänstlagen är att göra socialtjänsten mer lättillgänglig och att insatser ska kunna genomföras utan omfattande krav på utredning och biståndsbedömning.
– Socialtjänsten kommer att få ett utökat handlingsutrymme där behoven är som störst. Satsningen på skolsociala team är ett sådant exempel. Det är en ny arena där socialtjänstens medarbetare kan möta barn och unga i behov av stöd. De skolsociala teamen kan också få fler barn och unga att klara skolgången, vilket är den bästa vaccinationen mot ett framtida utanförskap, säger Camilla Waltersson Grönvall.

”Socialtjänsten kommer att få ett utökat handlingsutrymme där behoven är som störst.”

Tuff situation för socialtjänsten
Hon beskriver socialtjänstens situation just nu som väldigt tuff. Många socialsekreterare hanterar allt tyngre ärenden, allt fler barn och unga är i behov av stöd, och den systemhotande gängkriminaliteten växer. Dessutom riskerar desinformationskampanjer att påverka förtroendet och tilliten till socialtjänsten.
Camilla Waltersson Grönvall har ett stort engagemang för barn och unga som växer upp under svåra förutsättningar. Hon har i flera år arbetat med att utforma Lex Lilla Hjärtat och arbetar under mandatperioden fortsatt för att barnets rättigheter och behov alltid bör prioriteras. Under mandatperioden planerar socialtjänstministern även att se över SiS uppdrag. Hon verkar bland annat för att de mest kriminella ungdomarna ska kunna flyttas från SiS till Kriminalvården. Regeringen kommer i närtid att presentera en översyn av SiS uppdrag, med ett tydligt fokus på vård och behandling.

LVU och socionomutbildningen
– Jag har även föreslagit en reform av LVU. Ambitionen är att åstadkomma ett paradigmskifte för att barnets rättigheter ska få bättre genomslag i tvångsvårdslagstiftningen för barn och unga. Den nya lagen som kommer att föreslås innebär en omarbetning av nuvarande LVU, för att stärka principen om barnets bästa och göra lagen enklare att förstå och att tillämpa, säger Camilla Waltersson Grönvall.
Hon har också tillsatt en utredning som ska se över examensmålen för socionomexamen så att studenterna verkligen får den kunskap och förmåga som krävs för att dels förebygga att barn och unga börjar begå brott, dels bryta en brottslig utveckling och förebygga återfall i brott. I mars 2024 ska utredaren föreslå nya eller ändrade examensmål för socionomexamen och kartlägga vilka möjligheter som finns att inom högskolan specialisera sig i socialt arbete eller motsvarande inom området ungdomsbrottslighet.