Vision

Desinformation får allvarliga konsekvenser

Publicerad 22 september 2023
Text: Annika Wihlborg Foto: Gustav Gräll / Via TT
Veronica Magnusson, förbundsordförande för Vision. Foto: Gustav Gräll / Via TT

Desinformationskampanjer om socialtjänsten har på senare år varit ett eskalerande problem. Enligt en undersökning från Vision anser 8 av 10 socialarbetare att desinformation om socialtjänsten kan leda till att barn och unga far illa och inte får den hjälp de har rätt till. Desinformationen har även en negativ inverkan på socialsekreterares arbetsmiljö och människors tillit till socialtjänsten.

Bland socialsekreterare som arbetar med barn och unga har 9 av 10 erfarenhet av desinformation kring socialtjänsten enligt Visions medlemsundersökning från 27 juni 2023. Den felaktiga informationen handlar i stor utsträckning om att socialtjänsten tar ogrundade beslut och placerar barn utan tillräckliga skäl, och att socialtjänsten är diskriminerande i sina bedömningar och beslut.
– Undersökningsresultatet är anmärkningsvärt. Det bekräftar att det här är ett utbrett problem som får långtgående konsekvenser för såväl socialsekreterare, barn och unga i behov av stöd och för tilliten till socialtjänsten och samhället i stort, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande för Vision.
Desinformationen kan bland annat leda till att föräldrar som är oroliga för att deras barn ska hamna i kriminalitet inte vågar vända sig till socialtjänsten, vilket ökar risken för eskalerande sociala problem och en ökad rekrytering till kriminella gäng.

”Det bekräftar att desinformation är ett utbrett problem som får långtgående konsekvenser för såväl socialsekreterare, barn och unga i behov av stöd och för tilliten till socialtjänsten och samhället i stort.”

Bemöta anklagelser och hot
Självklart har desinformationskampanjer även en negativ inverkan på socialsekreterarnas vardag. Många av dem uppger att de tvingas lägga betydligt mer tid på att etablera en förtroendefull kontakt med sina klienter. 40 procent upplever att arbetsmiljön påverkas negativt och 23 procent anger att deras psykiska hälsa påverkas negativt.
– Socialsekreterarnas arbetsmiljö präglas alltmer av att bemöta anklagelser och hot. Desinformationen ger upphov till en daglig oro för många. Att 8 procent av socialsekreterarna låter bli att fatta beslut om insatser av rädsla för förtal, hot och våld är allvarligt och i förlängningen ett hot mot rättssäkerheten, säger Veronica Magnusson.

Förebyggande och relationsskapande arbete
Hon betonar att det inte finns några genvägar för kommunerna när det gäller att förebygga framtida desinformationskampanjer. Långsiktiga satsningar är ett måste. Veronica Magnusson anser även att det viktiga förebyggande sociala och relationsbyggande arbetet bör inkluderas som ett obligatoriskt inslag i samtliga kommuner i den nya socialtjänstlagen.
– Den absolut viktigaste åtgärden för att hantera den skada som redan åsamkats och förebygga ytterligare desinformationskampanjer är att ge socialtjänstens medarbetare mer tid till relationsskapande och förebyggande arbete. Politiker talar gärna om vikten av förebyggande socialt arbete, men det följs sällan av konkreta satsningar. Det är absolut nödvändigt att kommuner satsar på det förebyggande arbetet, även i ekonomiskt svåra tider då anslagen till socialtjänsten minskar på många håll, avslutar hon.

Visions undersökning

Klicka här för att läsa mer om Visions undersökning om desinformation från 2023-06-27