Presentation
VoB Syd

Vill du också göra skillnad?

Publicerad 16 september 2020
Effekten av behandlingen vid VoB:s enheter följs upp via evidensbaserade skattningsinstrument.
Effekten av behandlingen vid VoB:s enheter följs upp via evidensbaserade skattningsinstrument.

VoB Syd är ett bolag för vård och behandling som ägs av alla kommuner i Skåne och Kronoberg. Via VoB kan samtliga kommuner ta del av behandlingshem, utredningshem, familjehem, träningslägenheter, skyddat boende och konsultativa tjänster när egen kapacitet inte räcker till. Bolaget drivs utan vinstsyfte och är en uppskattad offentlig tillgång bland berörda kommuner.

VoB finns till för att driva verksamheter och utföra insatser som den kommunala socialtjänsten har behov av. VoB:s verksamheter erbjuder olika typer av insatser för utsatta barn, ungdomar och familjer runt om i Skåne och Kronoberg och har lång erfarenhet både av att avlasta enskilda kommuner och att hjälpa utsatta individer.

Måluppfyllelse och samverkan
Personalen inom VoB har kontinuerliga kontakter och en löpande dialog med socialtjänsten i de kommuner som anlitar bolaget. Ett systematiskt kvalitets- och utvärderingsarbete pågår dagligen i verksamheten. VoB betonar vikten av interna utvecklingssatsningar avseende kompetens och utvärderingsmetoder. VoB har ett eget utbildningscenter som anordnar olika utbildningar som erbjuds både till bolagets personal och till den kommunala socialtjänsten.
En tydlig måluppfyllelse i varje enskilt uppdrag är viktigt. Genom att klargöra målen för varje enskild klient blir det möjligt att mäta när respektive insats är uppfylld. Så kallade effektskattningar genomförs vid inskrivning, under insatsens gång samt vid utskrivning.
VoB har ett tiotal olika verksamheter inom organisationen i dagsläget, och en viktig del i bolagets uppdrag gentemot kommunerna är att ständigt utveckla utbudet och kunna starta nya verksamheter. När det sker snabba förändringar inom socialtjänstens område har VoB förmågan att vara flexibla och erbjuda insatser som behövs. Det här är en samverkanstanke som sparar både tid och resurser för kommunerna.

VoB Syd

VoB Syd är ett offentligt bolag som drivs utan vinstsyfte. Bolaget tillhandahåller tjänster inom Socialtjänstens område och ägs av Kommunalförbundet VoB Kronoberg och Kommunförbundet Skåne. VoB erbjuder goda utvecklings- och karriärmöjligheter för medarbetare som vill satsa i ett kreativt sammanhang med korta beslutsvägar. Företagskulturen kännetecknas av en hög grad av delaktighet och ömsesidig respekt där arbetsglädje och laganda uppnås. Medarbetarna erbjuds kontinuerlig kompetensutveckling och subventionerad friskvård.

Läs mer på: www.vob.se