Presentation
Stadsmissionen & Bris

Satsar på skyddade boenden med barnrättsperspektiv

Publicerad 16 september 2020
Malin Rekke, legitimerad psykolog på Bris.
Malin Rekke, legitimerad psykolog på Bris.

Stadsmissionen och Bris driver sedan hösten 2018 samverkansprojektet Barns rätt i skyddat boende. Det är ett unikt projekt där aktörerna gemensamt utvecklar ett koncept för att driva skyddat boende utifrån ett barnrättsperspektiv. Utgångspunkten är att barn som upplevt våld i hemmet är egna rättssubjekt och egna aktörer i sina liv. Det är därför avgörande att de får göra sin röst hörd kring sina behov.

Ambitionen är att barn som bor på skyddat boende ska få en så vanlig barndom som möjligt, trots sina erfarenheter av att ha upplevt våld och våldets konsekvenser. Ett viktigt syfte är att utveckla en modell för hur man kan stärka barnrättsperspektivet på skyddade boenden i många olika kontexter.
– På våra skyddade boenden med barnrättsperspektiv ges barn som upplevt våld hemma möjlighet att vara med och utforma en verksamhet som möter deras behov av skydd och stöd. Barn får dessvärre alltför sällan möjlighet att berätta om sin situation och dela med sig av sina erfarenheter av att leva med våld i familjen, säger Sara Liljegren, projektledare och enhetschef på Stadsmissionen i Linköping.

Klicka här för att läsa om allt som är aktuellt just nu på Bris

Klicka här för att läsa mer om barns rätt i skyddat boende

Sara Liljegren, projektledare och enhetschef på Stadsmissionen i Linköping.
Sara Liljegren, projektledare och enhetschef på Stadsmissionen i Linköping.

Barn vill dela med sig
I juli 2020 kom Bris och Stadsmissionens rapport ”Min tur att berätta: barns röster om att leva med våld”. Rapporten bygger på samtal med barn som har upplevt våld och som har vistats på skyddade boenden. Syftet är att synliggöra barns egna perspektiv på hur våldet påverkar hela deras livssituation på kort och lång sikt, och att skyddet och stödet behöver stärkas och utgå från barnets behov.
– Barnens vittnesmål markerar tydligt varför ett starkare barnrättsperspektiv behövs på skyddade boenden. Rapporten visar att barn är kompetenta aktörer i sina egna liv som ofta har betydligt bättre insikt i sin situation än vad vuxenvärlden tror. Många gånger brister det i att tillgodose barnets rättigheter som delaktighet, skola, hälsovård, meningsfull fritid och att bearbeta konsekvenserna av våldet, säger Sara Liljegren.
– Alla barnen i intervjuerna upplever att vuxna inte frågat dem om deras upplevelser av våldet och inte heller berättat för barnen vilka rättigheter de har. Vi vill förändra så att barnen blir bemötta som egna individer, att vuxna frågar dem om deras upplevelser av våldet och lyssnar på vad de berättar. Att de har rätt till egna samtal, riskbedömningar, egna utvärderingar och egen delaktighet i rättsprocesser säger Malin Rekke, legitimerad psykolog på Bris.

Klicka här för att läsa om allt som är aktuellt just nu på Bris

Klicka här för att läsa mer om barns rätt i skyddat boende

Stadsmissionen & Bris

Samverkansprojektet är treårigt och finansieras via medel från Postkodlotteriet. Projektmetodiken baseras på Bris metod ”Expertgrupp barn” som utgår från att barn är experter på sina egna liv med viktiga erfarenheter, tankar och funderingar.

www.bris.se
www.sverigesstadsmissioner.se