Barn och unga

Meningsfullt att jobba myndighetsutövande

Publicerad 20 september 2023
Text: Annika Wihlborg Foto: Göran Ekeberg
Katja Friberg, chef för avdelning barn och unga myndighet i socialtjänsten i Uppsala kommun. Foto: Göran Ekeberg

Myndighetsutövning är ett viktigt verktyg i socialsekreterares arbete med barn och unga i behov av stödinsatser. Myndighetsutövning ger utökade möjligheter att bidra till en ökad trygghet, att en negativ utvecklingsspiral bryts och, inte minst, främja barn och ungas jämlika uppväxtvillkor.

– Socialsekreterare som arbetar med barn och unga och tillämpar myndighetsutövning utreder barn och ungas situation samt utreder och beviljar olika former av stödinsatser som skydd mot en problematisk eller olämplig hemmiljö. Myndighetsutövningen kan också syfta till att bromsa kriminalitet, missbruk eller annat destruktivt beteende, säger Katja Friberg, chef för avdelning barn och unga myndighet i socialtjänsten i Uppsala kommun. Hon har arbetat som socialsekreterare sedan 1998 och som chef sedan 2007, varav de senaste sex åren på sin nuvarande position.

Besluta om insatser när de behövs
Katja Friberg betonar att myndighetsutövning i allmänhet utgör en relativt liten del av arbetet med barn och unga. Merparten handlar i stället om att utreda och bevilja stödinsatser i nära samverkan med klienterna och deras familjer.
– Samtidigt ger myndighetsutövningen oss mandat att besluta om stödinsatser när de behövs som allra mest. Det ger oss möjlighet att i komplexa situationer fatta beslut som kan förbättra uppväxtvillkoren, vända en negativ utveckling och bidra till en tryggare tillvaro för ett barn eller en ungdom, säger Katja Friberg.

”Myndighetsutövningen ger oss mandat att besluta om stödinsatser när de behövs som allra mest.”

Efterlyser mer evidens
En bred kompetens och förmåga att möta människor i många olika livssituationer är en fördel för socialsekreterare i en myndighetsutövande roll med fokus på barn och unga. Att verka i den yrkesrollen innebär även att kontinuerligt göra bedömningar och avvägningar i relativt komplicerade situationer som dessutom påverkas av politiska beslut och samhällsförändringar. Kollegialt stöd är därför viktigt. Katja Friberg efterlyser även mer evidens med inriktning på bland annat behandlingsmetoder och standardiserade instrument för riskbedömning.

Möjlighet till avgörande skillnad
– En faktor som fått mig att i 25 års tid verka i en myndighetsutövande roll är just möjligheten att göra en avgörande skillnad för barn och ungas levnadsvillkor och framtid. Att följa upp de familjer vi arbetar med och se att de stödinsatser vi beslutat om har gett effekt känns väldigt meningsfullt. Att arbeta med barn och unga i den rollen är dessutom mycket utvecklande och varierande. Ingen familj är den andra lik; var och en har präglats av sitt livsöde och sin livssituation, säger Katja Friberg.