Socionomernas råd till den nya riksdagen

Publicerad 11 september 2018
Text: Marianne Sjöberg

Foto: Ingemar Edfalk/Sveriges riksdag
Foto: Ingemar Edfalk/Sveriges riksdag
Övergripande vision för socialtjänsten, likvärdighet, ökat stöd till kommunerna, legitimation för socionomer och kvalitetssäkring av arbetet inom socialtjänsten. Det är några av de beslut som socionomerna anser att den tillträdande riksdagen ska fatta efter valet.

Ett slumpmässigt urval av socionomer fick svara på frågan ”Vilka beslut ang socialtjänsten anser du att den tillträdande riksdagen ska fatta?” Nedan redovisas en sammanfattning av svaren.

Kunskap om lagen – övergripande arbete
Man anser att det är av största vikt att riksdagen har kunskap om social­tjänsten för att besluta om övergrip­ande frågor. De skall göra det tydligt vad man vill med socialtjänsten, och ha en övergripande vision för den. Ska det vara en myndighet som upprätthåller lagen eller en aktör som samarbetar och förebygger? Det ska finnas normer som är likvärdiga för hela landet. Socialtjänstlagen ska också gälla alla, även äldre. Man menar också att det ska vara beslut som handlar om lagar och riktning på arbetet och minskat politikerinflytande i enskilda ärenden.

Ökade resurser socialtjänsten
Många anser att mer resurser behövs för att höja lönerna för personal som arbetar inom socialtjänsten. Man vill också se ett ökat ekonomiskt stöd till kommunerna för att skapa förutsättningar för en god verksamhet, exempelvis små och utsatta kommuner. Mer resurser för allt det som krävs för att ge främst barn den bästa vården utifrån individuella behov.

Legitimation – kvalitetssäkring
En stor andel av de tillfrågade anser att det bör finnas legitimation för socionomer med stor kompetens och erfarenhet. Riksdagen ska också utreda universitetens hantering av socionomutbildningar. Utbildningen bör ges åt de som har viss livserfarenhet, viss mognadsgrad och ett verkligt intresse för att arbeta inom socialtjänsten.
Kvalitetssäkring innebär bland annat att tillsätta mer personal, ge personalen en bra arbetsmiljö och rätt förutsättningar att utföra socialt arbete och med en rättssäker myndighetsutövning med individen i fokus. Personal med rätt utbildning ska besluta i individärenden. Höj riksnormen så att kompetent personal stannar inom socialtjänsten.

Barn och unga
Här är det tydligt att det ska finnas rikstäckande beslut för socialtjänstens arbete gällande unga, så det inte ska vara upp till kommunerna. Barn ska ha samma rätt oavsett var i landet man bor. Exempelvis ska skyddet för barn som bevittnat våld mellan sina föräldrar öka. Riksdagen ska arbeta med att stärka barns röster och rättigheter, inte minst i vårdnadsmål. Rättssäkerheten ska höjas för barn som har skyddat boende.

Socionomernas råd till den tillträdande riksdagen
1. Skaffa ingående kunskap om socialtjänsten
2. Övergripande vision för socialtjänsten
3. Likvärdiga normer för hela landet
4. Ökat ekonomiskt stöd till kommunerna
5. Legitimation av socionomer
6. Kvalitetssäkra arbetet inom socialtjänsten
7. Personal med rätt kompetens ska fatta beslut i individärenden
8. Likvärdigt arbete med barn och unga
Om undersökningen
Framtidens Karriär – Socionom genomförde 23–27 augusti 2018 en undersökning mot ett slumpmässigt urval av socionomer i Sverige.