Presentation

Nära dialog och lyhört klimat i Ekerö kommun

Publicerad 11 september 2018

Helena Grimler och Lena Jerrewing hos Ekerö kommun. Foto: Gonzalo Irigoyen
Helena Grimler och Lena Jerrewing hos Ekerö kommun. Foto: Gonzalo Irigoyen
I Ekerö kommun grundas socialtjänstens arbete på nära dialog och täta samarbeten, där medarbetarnas synpunkter hörsammas och tas tillvara. Den lyhörda miljön har lett till en omorganisering med syftet att arbeta mer klientnära.

Ekerö kommun drar nytta av sin mindre storlek till fullo. Hela socialtjänsten har ett tätt samarbete, socialchefen sitter i samma korridor och beslutsvägarna är korta.
– I och med att vi är en så dynamisk arbetsgrupp med vitt skilda bakgrunder och kunskaper i bagaget har vi skapat en arbetsplats som vågar tänka på nya sätt. Vi för en öppen dialog och har ett långsiktigt perspektiv. I och med vår storlek har vi förmånen av en mindre ärendemängd, vilket medför att vi ofta kan möta klienterna på plats. Därtill satsar kommunen på relevanta utbildningar, bland annat CPS (Collaborative and Proactive Solutions) för att både utförare och handläggare ska få ett gemensamt förhållningssätt, berättar Helena Grimler, som tog sin socionomexamen i januari 2018 och direkt sökte sig till Ekerö.

Medarbetarna blir hörsammade
Kollegan Lena Jerrewing har å sin sida en lång bakgrund inom socialt arbete, bland annat som vigd diakon och inom socialpsykiatrin. Hon har arbetat inom Ekerö kommun sedan 2016 och är mycket nöjd med de förändringar som introducerats de senaste åren.
– Det öppna klimatet innebär att vi som medarbetare blir lyssnade på. En viktig organisationsförändring är nyss genomförd. Vi står nu som en enskild enhet, för personer med funktionsnedsättning. Det har resulterat i att socialpsykiatrin har flyttats över till oss och att vi även kan hantera SoL-ärenden för personer under 65, inklusive hemtjänst och boende, något som har inneburit att vi kan arbeta mycket mer klientnära.

Har ett holistiskt synsätt
De betonar båda att arbetet bedrivs utifrån både socialtjänstlag och LSS-lagstiftning, men att det inte går att ruta in människor. Tvärtom strävar enheten efter att nyttja sin bredd av kunskap om människan och dess förutsättningar för att tillgodose de behov som finns och ha ett holistiskt synsätt.
– Den nya organisationen underlättar betydligt för det här, inte minst då vi har etablerat ett aktivt kunskapsutbyte mellan LSS-handläggarna och socialpsykiatrin. Det är områden som överlappar – många inom LSS har också olika diagnoser och psykiska problem – och då är det centralt att arbeta med ett helhetsperspektiv. Resultatet av ett sådant synsätt är att vi kan ge rätt hjälp i rätt tid och det kommer oss alla till gagn, avslutar de.

Socialkontoret i Ekerö kommun
Socialkontoret i Ekerö kommun har hand om hela kommunens socialtjänstuppdrag, såväl Äldreomsorg som Individ och familj och Funktionsnedsättning. Uppdraget innefattar myndighetsutövning men också beställning av verksamhet och tjänster, uppföljning av avtal och mycket mer. Efter synpunkter från medarbetarna har delar av socialtjänsten omorganiserats. Åtgärden har lett till ett mer klientnära arbete.

Socialkontoret
Ekerö kommun
Tel. vxl: 08-124 571 00
E-post: info@ekero.se
www.ekero.se