Det behövs bättre villkor för socialtjänstens chefer

Publicerad 11 september 2018

Cecilia Grefve, ledarskaps- och organisationsutvecklare på JP Infonet.
Cecilia Grefve, ledarskaps- och organisationsutvecklare på JP Infonet.
Trots att det talas mycket om socialtjänstens höga personalomsättning och arbetsbelastning diskuteras sällan chefernas situation. Socialtjänstens chefer har ofta en pressad vardag där inte sällan strategiskt arbete får prioriteras bort till förmån för brandsläckning.

Ledarskaps- och organisationsutvecklaren Cecilia Grefve anser att kommunerna bör fokusera mer på att erbjuda sina chefer en god, tillitsfull arbets- och utvecklingsmiljö inom socialtjänsten.
– I samband med att jag var regeringens nationella samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården genomfördes en kartläggning av hur vardagen såg ut för chefer i just barn- och ungdomsvården. Kartläggningen visade att cheferna ofta hade fullbok­ade arbetsdagar med möten, rekrytering, administration etc, vilket i sin tur innebar att tiden för tillgänglighet som ledare för medarbetare i den utsträckning som behövdes inte fanns, säger Cecilia Grefve, numera ledarskaps- och organisationsutvecklare på JP Infonet.
Kartläggningen bekräftade hennes bild av chefernas situation. Personalomsättningen är hög även bland chefer i socialtjänsten, och för att minska den krävs en långsiktig och genomtänkt satsning på chefer och ledare för att säkerställa att de har rätt förutsättningar för att genomföra sitt uppdrag.

Fyller en nyckelfunktion
– Jag är övertygad om att om kommunerna och socialtjänsten satsar mer på att erbjuda sina chefer en genomtänkt introduktion, en rimlig arbetsbelastning, kontinuerlig och långsiktig kompetenshöjning och stöd i form av mentorer så förebygger man hög personalomsättning bland både chefer och medarbetare. Administrativ avlastning som frigör tid för ett nära ledarskap är också betydelsefullt liksom att ansvar och befogenheter följs åt, säger Cecilia Grefve.
– En kommun som i mitt tidigare uppdrag utmärkte sig var Åmåls kommun, genom sin satsning på cheferna inom socialtjänstens sociala barn- och ungdomsvård. I Åmål är chefsrollerna tydligt avgränsade och ledarskapet fungerar väldigt bra, säger Cecilia Grefve.

Cecilia Grefves råd för att förbättra ledarskapet i socialtjänsten
• Fokusera på en genomtänkt introduktion. Även chefer behöver introduceras i sin roll, bland annat genom att få introducerande kunskaper i det egna ansvarsområdet men också i förvaltningens och kommunens ansvarsområden.
• Säkerställ att samtliga chefer har ledarskapsutbildning. Det räcker inte att vara en duktig socionom för att bli en riktigt bra chef. Formell ledarskapskompetens är en nödvändighet men dessvärre långtifrån en självklarhet i dagsläget. Som arbetsgivare bör man se till att samtliga chefer i socialtjänsten har den ledarutbildning som krävs för att klara av sitt uppdrag.
• Satsa på kontinuerligt ledarstöd och kompetenshöjning. Även chefer behöver kontinuerlig kompetensutveckling och stöd. Många andra yrkeskategorier har regelrätta utbildningar för sina chefer; detta måste också bli regelrätt inom socialtjänsten.
• Ge utrymme för kompetenshöjning och omvärldsbevakning. Som chef behöver man arbeta strategiskt och genom andra men ibland även operativt. Se till att socialtjänstens chefer har rimliga ansvarsområden och rimligt antal medarbete så tid finns för egen utveckling och kompetenshöjning. Det är viktigt med tid för omvärldsbevakning och viktigt för arbetsgivarna att tänka på att chefen och ledaren också har en arbetsmiljö.
• Erbjud en god löneutveckling. För att vilja stanna kvar och utvecklas som chef krävs en god löneutveckling, även för erfarna chefer. Chefer måste känna att de får lön för det stora ansvar det innebär att vara chef och ledare.
• Tid för att tänka. Att vara chef och ledare innebär också mycket tänk, enskilt men också tillsammans med medarbetare och medborgare. Tid för att tänka är viktigt att prioritera i almanackan för att nå ett hälsofrämjande ledarskap för sig själv men också för sina medarbetare.