Nya perspektiv och värdefull kompetens

Publicerad 6 september 2017
Text: Sandra Ahlqvist

6 av 10 socionomer anser att socionomer från bemannings- och konsultföretag bidrar till det sociala arbetet. Följdfrågan till socionomerna blev hur de skulle vilja att bemannings- och konsultföretagen för socionomer bidrar till det sociala arbetet.

En del anser att bemannings- och konsultföretag inte är förenligt med det långsiktiga perspektiv som är en grundpelare inom bland annat socialtjänsten, men en stor andel betraktar socionomkonsulterna och deras bidrag till arbetet som i det närmaste oumbärliga.

Unika perspektiv
Flera tillfrågade framhöll att konsulterna, i egenskap av att arbeta på många håll runt om i landet, för med sig unika perspektiv och värdefull kompetens och kunskap. Kunskap som berikar de arbetsplatser de förstärker. Dock efterlyste många att konsulterna deltar i det organisatoriska arbetet och utvecklingen av arbetsplatsen.

Påvisa förbättringar
De bidrar till det sociala arbetet, men blir inte en del av verksamhetens dynamik och utveckling, konstaterade en socionom. Andra ansåg å sin sida att just detta är till konsulternas fördel.
”Socionomkonsulter kan påvisa förbättringar och införa nya initiativ utan att påverkas av arbetsplatsens kultur och klimat i samma utsträckning”, ansåg flera.

Efterfrågar större kontinuitet
Många efterfrågade en större kontinuitet och att socionomkonsulterna skulle engageras i längre uppdrag snarare än att bara stötta upp i akuta situationer. Den uppfattningen grundade sig dock i mångt och mycket på upplevda brister från kommuners och organisationers håll. En av de tillfrågade uttryckte att konsulternas närvaro är positiv på så vis att den ökar trycket på kommunerna att höja sin kvalitet på arbetet och erbjuda sina anställda bättre villkor, såväl lönemässigt som vad gäller vidareutbildning.

Vid arbetstoppar
Andra ansåg tvärtom att konsulter enbart borde anlitas vid just korta arbetstoppar eller vid sjukfrånvaro och liknande, men uttryckte en viss ambivalens angående kompetensförsäkring och huruvida konsulter med korta uppdrag verkligen har möjlighet att erhålla de nödvändiga kunskaper som krävs för att bedriva ett fullgott socialt arbete.
”Det är svårare för en konsult eftersom de oftare har ett kortare uppdrag och inte har någon tydlig koppling till organisationen”, svarade en socionom.
Övergripande visade dock undersökningen en positiv trend vad gäller socionomernas inställning till socionomkonsulter.

Så vill socionomerna att bemannings- och konsultföretagen bidrar
• Unika perspektiv och värdefull kompetens
• Utvecklingen av arbetsplatsen
• Längre uppdrag ger större kontinuitet
• Sätta fokus på ojämna arbetsvillkor
• Öka trycket på kommunerna att höja kvalitet