Presentation

”Vi är stolta över att vi har lyckats komma så här långt”

Publicerad 1 februari 2017

Pernilla Eklind Pettersson, Barbara Boron, Marianne Sjunnesson, Tove Högberg och Claudia Alas hos individ- och familjeomsorgen i Ängelholm. Foto: Annely Silfwerax
Pernilla Eklind Pettersson, Barbara Boron, Marianne Sjunnesson, Tove Högberg och Claudia Alas hos individ- och familjeomsorgen i Ängelholm. Foto: Annely Silfwerax
Många socialtjänster i landet kämpar med stora utmaningar. I Ängelholm har och medarbetarna och cheferna tillsammans utarbetat en handlingsplan som syftar till att skapa en stabil verksamhet, behålla befintliga medarbetare och attrahera nya.

Just nu pågår ett genomgripande förändringsarbete inom individ- och familjeomsorgen i Ängelholm. Medarbetarna, tillsammans med de fackliga organisationerna, HR och verksamhetens chefer har gemensamt tagit fram en handlingsplan som innehåller en rad konkreta åtgärder för att komma till rätta med dagens situation. Barbara Boron, verksamhetschef Lärande och familj/IFO, berättar att kommunens socialtjänst tidigare haft en förhållandevis låg personalomsättning.
– För ett par år sedan började vi tappa erfarna medarbetare. Trenden visade sig vara den samma över hela landet vilket bland annat ledde till att kommuner började tävla om de kompetenser som fanns. Det, i kombination med ökat samhällstryck och större behov av våra tjänster, innebär att vi, på vissa områden, behöver högre bemanning och fler kompetenser. Det finns delar i verksamheten där vi redan är i fas men inom andra områden finns en hel del kvar att göra.
För att skapa den verksamhet som krävs för att klara samhällsuppdraget behövs en rad olika åtgärder. Förutom fler utredare, främst inom området barn och unga, är seniorhandläggare en viktig punkt i handlingsplanen.
– Tanken är att seniorhandläggarna ska vara personer med lång erfarenhet som kan ta svåra ärenden men också har tid för att stötta mindre erfarna kollegor. Vi vill även arbeta med mentorskap där äldre välutbildade socionomer ska guida nya socialarbetare in i yrkesrollen. Målet är att vår personal ska vara välutbildad och ha en schysst arbetssituation, till gagn både för dem själva och våra klienter, säger Marianne Sjunnesson, enhetschef på utredningsenheten.

Bred uppslutning
För att få en så bred uppslutning som möjligt har arbetet med att ta fram underlagen till handlingsplanen involverat medarbetare från alla olika enheter och nivåer.
– När vi startade projektet tänkte jag spontant på att högre lön var en jätteviktig förutsättning för att nå våra mål. Under arbetets gång har jag upptäckt att det finns annat som är minst lika viktigt: trivsel, gott ledarskap, tid för reflektion, kunskapsinhämtning, goa’ kollegor och friskvård är bara några exempel på parametrar som är viktiga för att man ska trivas på sin arbetsplats. Det måste till en bra mix och det är den som vi försöker åstadkomma här i Ängelholm, säger Claudia Alas, socialsekreterare inom familjerättsenheten.
Barbara Boron berättar att förändringsarbetet mottagits väl av kommunens politiker.
– Vi upplever att kommunledningen har förståelse för vår situation och det arbete vi är satta till att utföra. Faktum är att vi redan i förra årets lönerevision fick extra pengar som gjorde att lönerna kunde lyftas rejält.
En stor fördel som jobbet med handlingsplanen fört med sig är, enligt Pernilla Eklind Pettersson, socialsekreterare på försörjningsstödsenheten, att socialtjänstens arbete har synliggjorts utanför de egna väggarna.
– Det är ett unikt projekt eftersom vi jobbat på så bred front. Ett viktigt resultat är att vi lyckats kommunicera vad det är vi faktiskt gör på jobbet och att utvecklingen av IFO gynnar hela samhället.

Framtid
Handlingsplanen ligger nu till grund för ett omfattande förändringsarbete. Om ett par år är tanken att teorierna ska ha omsatts i praktiken.
– Då har vi medarbetare som trivs och har det stöd som krävs för att kunna utföra ett socialt arbete att vara stolt över. Min önskan är att alla ska ha det där gladpillret i magen när de går till jobbet, att de ser fram emot arbetsdagen och är nöjda när de går hem, säger Tove Högberg, enhetschef för stöd- och behandlingsenheten.
Pernilla Eklind Pettersson flikar in att det hon redan nu upplever som betydande och positiv del i verksamheten, är att arbetet sker utifrån devisen frihet under ansvar.
– Man kan i mångt och mycket styra sin egen arbetsdag och arbetssituation. Det finns ett förtroende mellan arbetsgivare och arbetstagare vilket jag tror har en stor betydelse, i varje fall för mig.
Barbara Boron nickar instämmande och säger att hon ser fram emot när verksamheten inom en snar framtid har lämnat problemarbetet bakom sig.
– Vi är stolta över vad vi åstadkommit så här långt, vi har en strategi som vi tror på och fortsätter på den inslagna vägen där arbetet präglas av ständiga förbättringar. Min förhoppning är att morgondagens IFO är en verksamhet där medarbetarna känner delaktighet och trivsel, utvecklas i sina yrkesroller och ges de förutsättningar som krävs för att kunna ligga i framkant och utföra ett professionellt socialt arbete inom Ängelholms kommun.

Ängelholms kommun
Ängelholm är en kuststad, vackert belägen i nordvästra Skåne, med det mesta och bästa runt hörnet. Ängelholm har över 40 000 invånare och vår nära 500 år gamla stad erbjuder vacker natur, kultur, rekreation, puls och nöje.
Ängelholm har sedan 2015 en utvecklings- och serviceorganisation som präglas av ett agilt förhållningssätt och tydligt medborgarfokus.

Ängelholms kommun
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm
Tel: 0431-870 00
www.engelholm.se

www.engelholm.se