Utbildning och kompetens viktigast för kvalitet i socialt arbete

Publicerad 1 februari 2017
Text: Hanna Engström

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
”Vilka är de viktigaste kriterierna för kvalitet i socialt arbete?” Den frågan fick ett slumpmässigt urval av socionomer av Framtidens Karriär – Socionom. Kunskap och kompetens samt möjlighet till vidareutbildning kom högst upp på listan.

En tredjedel av alla som deltog i undersökning kopplade ihop kvalitet i det sociala arbetet med utbildning och kunskap.

Kompetent personal
Man menade att handläggarna behöver ha relevant och gedigen utbildning och besitta rätt kompetens. Många svar i undersökningen betonade att personalen behöver ha goda kunskaper inom sitt område och det är viktigt att handläggarna ges möjlighet till vidareutbildning. Rätt grundutbildning, erfarenhet och kontinuerlig kompetensutveckling tror man kan borga för kvalitet i det sociala arbetet.

Vikten av tid
Den näst största kategorin handlade om tid. Tid för att möta klienterna, tid för att skapa relationer och tid för reflektion. Man menade också att det krävs tid för att processa och kunna fatta bra beslut. Vidare är tiden viktig för utbyte av kollegial kunskap och för att följa med i forskningen.

Rättssäkerhet
Det tredje området som man ansåg viktigt var rättssäkerhet, det vill säga en rättsordning som skyddar individen mot övergrepp från samhället och andra individer. Någon underströk klienternas rätt till rättssäkra bedömningar, en annan poängterade att personalen behöver ha erfarenhet samt att arbetsbelastningen måste vara rimlig så att rättssäkerheten kan bibehållas.

Stöd från kollegor och ledning
Det sociala arbetet innebär inte sällan svåra beslut och bedömningar. Många i undersökningen ansåg att ett bra stöd från såväl kollegor som ledning är viktigt för att göra ett bra arbete. Stödet bör finnas i en lyssnande, närvarande och empatisk chef samt kontinuerlig handledning. Bra uppbackning, stödfunktioner och ett starkt ledarskap framhölls som relevanta inslag.

Ett gott bemötande
Det femte viktigaste kriteriet för att skapa kvalitet i det sociala arbetet ansåg man vara ett gott och professionellt bemötande gentemot klienterna. Det handlar om att möta dem på ett värdigt, respektfullt och empatiskt sätt.

Fem i topp för kvalitet i socialt arbete
1. Utbildning, kunskap och kompetensutveckling
2. Tid att möta klienterna
3. Rättssäkra bedömningar
4. Stöd och handledning
5. Professionellt bemötande