Socionomernas råd: Mer personal och klientfokus

Publicerad 1 februari 2017
Text: Hanna Engström

Ett slumpmässigt urval av socionomer fick frågan ”Om du skulle vara ansvarig för socialtjänsten i din kommun, vilka beslut skulle du fatta då?” De viktigaste besluten handlade om att minska arbetsbelastningen och att arbeta förebyggande med klienterna.

Cirka en fjärdedel av svaren berörde klienterna medan resten handlade om interna åtgärder. Det i särklass vanligaste svaret kretsade kring personalen. Att anställa fler, minska arbetsbelastningen och få befintlig personal att stanna prioriterades högst.

Rekrytera och minska arbetsbelastningen
Många anser att arbetsbelastningen behöver minskas genom färre ärenden per handläggare men flera motsätter sig externa konsulter. Man vill hellre satsa på att behålla kompetent och erfaren personal och anställa utbildade socionomer för att skapa en rimlig arbetsbörda såväl som att kunna tillgodose klienternas behov.

Fokus på klienterna
De svar som handlade om klienterna berörde ofta förebyggande arbete. Man tog upp satsningar på barn, ungdomar, äldre och missbrukare. Barns rätt till trygghet och omsorg poängterades, flera tog upp föräldrastöd. Tidiga insatser och samverkan mellan hem och skola nämndes av många samt att kunna avhjälpa socialt utanförskap och slussa människor till exempelvis en bostad.

Arbetsmiljö och arbetstid
Det tredje området, som upptog nästan lika många svar som klientfrågorna, rörde arbetsmiljö, arbetsvillkor och kortare arbetstid. Många nämnde friskvård som ett viktigt inslag i personalvården och att arbetsmiljön borde förbättras. En tredjedel av svaren i den här kategorin handlade om förkortad arbetstid, där en majoritet skulle besluta om sex timmars arbetsdag.

Högre lön
Många socionomer ville också se en högre lön, i flera fall för att skapa en attraktivare arbetsplats och kunna behålla personal. Man ville också premiera socionomer med lång erfarenhet.

Utbildning och mentorskap
Slutligen berörde det femte vanligaste svaret kompetensutveckling och handledning. Man skulle gärna besluta om introduktion och mentorskap för nyanställda samt kvalitativ och relevant vidareutbildning.

Socionomernas beslut för socialtjänsten
1. Nyrekrytera och minska arbetsbelastningen
2. Hjälpa klienterna, ofta med förebyggande åtgärder
3. Förbättra arbetsmiljön och förkorta arbetstiden
4. Högre lön
5. Kompetensutveckling och handledning