Presentation

Nya arbetssätt ger ökad livskvalitet

Publicerad 1 februari 2017

Heidi Aronsson, projektledare hos Ekerö kommun. Foto: Gonzalo Irigoyen
Heidi Aronsson, projektledare hos Ekerö kommun. Foto: Gonzalo Irigoyen
I Ekerö kommun tar man ett helt nytt grepp om stödet för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.
– Här finns en stor öppenhet för nya arbetssätt och man lyssnar på medarbetarnas idéer, säger Heidi Aronsson, projektansvarig.

Bakgrunden till projektet, som ska pågå i tre år, är att man under flera år har sett att antalet ansökningar om stöd från personer med neuropsykiatriska dia­gnoser har ökat. Det rör sig om personer med exempelvis autismspektrumstörning eller ADHD. Många av dessa personer har dessutom ofta annan psykisk ohälsa eller beroendeproblematik. Samtidigt är denna grupp inte en av socialtjänstens ”traditionella” grupper och har ibland en otydlig tillhörighet i socialtjänsten. I projektet ingår idag omkring 35 personer, som alla är unga vuxna mellan 18 och 30 år. Förutom Heidi Aronsson arbetar även en socialsekreterare från Vuxenenheten och en från Enheten för äldre och funktionsnedsatta med att driva och utveckla projektet.
– Vi såg att dessa klienter inte alltid fick det stöd som de har rätt till och som svarar mot deras behov. Personer med den här typen av neuropsykiatrisk diagnos kan exempelvis ha mycket svårt med sin tidsuppfattning, ändå förväntas de att komma till möten när de kallas. Man kräver ofta alltför mycket av dem och tar inte riktigt hänsyn till deras funktionsnedsättning. Vi ville hitta ett mer flexibelt, samordnat och individualiserat arbetssätt, förklarar Heidi Aronsson.

Ökad samverkan
I projektet skapas skräddarsydda ”miniteam” kring varje klient, där kompetens från olika enheter ingår, beroende på klientens behov. Det kan röra sig om personal från boendestöd, beroende, barn- och ungdom samt anhöriga. Man kommer även att arbeta i närmare samarbete med landstingets öppenvårdspsykiatri och stärka samarbetet med de olika utförare man anlitar, till exempel boendestödföretag.
– Vi sluter leden mellan öppenvårdspsykiatrin, utförarna och socialtjänsten. Genom en bättre samordning ska vi undvika att klienter faller mellan stolarna och att de verkligen får del i det utbud av stöd som finns, säger Heidi, som i grunden är psykiatrisjuksköterska. Hon menar att hennes långa erfarenhet av att arbeta inom landstinget är en stor fördel i projektet.
Under projektet mäter man kontinuerligt genom självskattning hur klienterna mår och upplever sin situation. Man kartlägger också vilka områden som den enskilde vill förändra och hur man kan gå tillväga för att lyckas med det. Målet är att klienterna ska få en ökad självständighet, något som kan se mycket olika ut från person till person.
– Det kan vara att personen lyckas komma i arbete, får ett minskat behov av boendestöd eller flyttar till en egen, anpassad lägenhet. Vi upplever att det idag kan finnas hinder för exempelvis förvärvsarbete genom att klienten inte har fått det stöd som behövs och att han eller hon därför har försörjningsstöd i onödan, säger Heidi.

Utvidgade grupper
Heidi tror att projektet får positiva effekter även på andra verksamheter i socialtjänsten och tjänar som inspirationskälla. Hon har redan märkt av att delar av arbetssättet prövas och implementeras på andra håll. På sikt kan det komma att utformas liknande projekt och modeller för vidgade grupper inom socialtjänsten i Ekerö. Heidi framhåller att det finns en stark sammanhållning och korta beslutsvägar i Ekerö kommun. Man har nära till sina medarbetare, chefer och politisk ledning och det är högt i tak.
– Det finns en öppenhet i kommunen att pröva olika arbetssätt. Det är väldigt roligt att man satsar resurser på den här typen av projekt och att politiker och ledning ser det sociala arbetet som en prioritet, säger hon och tillägger:
– Som socionom kan man verkligen få gehör för goda idéer och möjlighet att arbeta kreativt här i Ekerö kommun. Det finns en respekt för professionens kompetens och en vilja att skapa förutsättningar för att lyckas i det sociala arbetet.

Ekerö kommun
Ekerö kommun har cirka 27 000 invånare och ligger strax väster om Stockholms stad. Inom socialtjänsten pågår projektet Samordnat stöd för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, som startade i september och ska pågå i tre år. Målgruppen är unga vuxna, mellan 18 och 30 år, och målet är att skapa bättre livskvalitet och ett mer självständigt liv.
www.ekero.se

www.ekero.se