Kompetensutveckling är avgörande för det sociala arbetets kvalitet

Publicerad 1 februari 2017
Text: Annika Wihlborg

Veronica Wolgast Karlberg, avdelningschef för stadsövergripande sociala frågor i Stockholms stad och Ola Götesson, utvecklingschef på FoUrum, som arbetar med att utveckla kvaliteten inom socialtjänsten i Jönköpings län.
Veronica Wolgast Karlberg, avdelningschef för stadsövergripande sociala frågor i Stockholms stad och Ola Götesson, utvecklingschef på FoUrum, som arbetar med att utveckla kvaliteten inom socialtjänsten i Jönköpings län.
Både Veronica Wolgast Karlberg, Stockholms stad och Ola Götesson, på FoUrum instämmer i socionomernas viktigaste kriterier för kvalitet i socialt, men vill lägga till kontinuitet, administrativ avlastning och tid för reflektion.

– De fem faktorer som rankas högst i undersökningen är både kloka och viktiga. Jag vill lägga till kontinuitet som en betydelsefull faktor för kvalitet i det sociala arbetet. Socionomer som stannar i minst ett par år på en arbetsplats hinner lära sig de lokala förutsättningarna för att utöva sitt yrke samt bygga upp ett nätverk av externa samarbetspartners, säger Veronica Wolgast Karlberg, avdelningschef för stadsövergripande sociala frågor i Stockholms stad. De hinner också finnas till en längre tid för de klienter som behöver det. Klienterna uttrycker ofta hur viktigt det är att få träffa samma person och slippa börja om.

Kontinuerlig uppföljning
Hon anser att en stor del av ansvaret för kvalitetsarbetet vilar på organisationen och tillägger att samtliga socialförvaltningar bör ha ett strukturerat kvalitetsarbete som inkluderar kontinuerlig uppföljning och implementering av aktuella forskningsresultat.
– Uppföljningar behövs för att kunna identifiera systemfel, kompetensbrister eller organisatoriska brister i organisationen. Uppföljningar gör det också lättare att bedöma vilka metoder och insatser som leder till resultat för klienterna i varje specifik organisation. Ytterligare en väsentlig del av kvalitetsarbetet är att det finns tid för kompetensöverföring och erfarenhetsutbyte kollegor emellan, säger Veronica Wolgast Karlberg.

Avlastning och tid för reflektion
– De fem faktorer som toppar listan i undersökningen hänger i hög grad ihop. För att kunna ge klienten ett professionellt bemötande krävs till exempel tid för att verkligen möta klienten. Jag anser att de tre mest avgörande faktorerna för en genomgående hög kvalitet i det sociala arbetet är administrativ avlastning för socionomer, regelbunden tid för reflektion och kontinuerlig kompetensutveckling, säger Ola Götesson, utvecklingschef på FoUrum, som arbetar med att utveckla kvaliteten inom socialtjänsten i Jönköpings län.
Han framhåller även att en sund människosyn och syn på socialt arbete i utsatta grupper främjar kvaliteten i det sociala arbetet. Ett strukturerat samarbete med skolan, polisen, hälso- och sjukvården och andra samhällsaktörer är ytterligare en faktor som talar för en god kvalitet.
– Ett löpande kvalitetsarbete bör genomsyra hela verksamheten, det bidrar till att identifiera förbättringsmöjligheter och att ständigt utveckla det sociala arbetet utifrån aktuella forskningsresultat och klienternas efterfrågan, säger Ola Götesson.