Presentation

I Sandviken rensas schemat från kringuppgifter

Publicerad 1 februari 2017

Ljus syn på jobbet. Från vänster, högst upp: Katarina Gröndahl, Elin Liljegren, Caroline Andersson, Ebba Almkrona. Nedre raden: David Hedgårds, Veronica Wallbäcks, Jan Nilsson.
Ljus syn på jobbet. Från vänster, högst upp: Katarina Gröndahl, Elin Liljegren, Caroline Andersson, Ebba Almkrona. Nedre raden: David Hedgårds, Veronica Wallbäcks, Jan Nilsson.
Administrativ avlastning.
Avancerad fortbildning.
Fler socialsekreterare.
Omfattande introduktionsprogram vid nyanställning. Plus reflektionsgrupp som stöd för nyanställda.
Individ- och familjeomsorgen i Sandvikens kommun laddar hårt för att göra socionomernas arbete lättare. Och lockar till sig ny personal.

Ebba Almkrona, socialsekreterare barn- och familjeenheten, är den näst senast anställda av de sju personer som samlats i ett rymligt konferensrum för att berätta mer om sitt val av yrke och arbetsplats.
Ebba började Sandviken i februari 2016 efter att ha praktiserat i en annan kommun och tvekar inte med svaret på frågorna: Varför Sandviken? Varför individ- och familjeomsorgen (IFO)?
– Sammanhållningen och stämningen i arbetsgruppen och utmaningen i att försöka hjälpa så många som möjligt så bra som möjligt. Jag kände tidigt att det här verkligen var en bra arbetsplats där det jobb jag gör har betydelse.

Växande ort
Den som läser på lite om växande Sandviken, två timmars tågresa från Stockholm, noterar snabbt att ortens största arbetsgivare är Sandvik, industrijätten med närvaro världen över. Normalt sett brukar ett landsting eller en kommun vara störst på orter i Sandvikens storlek, knappt 40 000 invånare.
Noterbart är också den höga andelen nyanlända och arbetslösheten på orten. Integrationsprojekt, och flera andra projekt som tangerar IFO, stärker socialtjänstens ansträngningar. Snabba beslutsvägar, bra dialog med politiken och det faktum att staden har ett stort utbud av samhällsresurser är också viktiga faktorer i socialsekreterarnas samlade arbete.
– Här, säger David Hedgårds, jobbar dom som verkligen är beredda att jobba. Själv började jag här för fem månader sedan och liksom Ebba upplever jag att vi gör skillnad. Det kan vara att väcka en insikt hos en person om att man kan förändra sin situation, att det finns vägar framåt även om man inte kan ta alla steg just idag.

Rutin och nytänkande
Katarina Gröndahl, enhetschef för Ekonomienheten, har 22 års erfarenhet av arbete inom individ- och familjeomsorg i Sandviken. Hon betonar att de enskilda handläggarna aldrig tidigare har haft mer stöd omkring sig. Det öppnar för att än djupare fokusera på det viktigaste: mötet med individen.
– Vi har format, och fortsätter att forma, organisationen för att det ska finnas så mycket tid och kraft som möjligt till det våra socionomer verkligen ska och vill göra. I sammanhanget kan också nämnas införandet av årsarbetstid och satsningar såsom reflektionsgrupper och en pooltjänst på Ekonomienheten som kan rycka in när någon exempelvis måste vabba, säger Katarina och poolresursen Elin Liljegren kompletterar:
– Många i vårt yrke känner oerhört starkt för sina klienter, vilket gör det väldigt svårt att exempelvis stanna hemma vid sjukdom, egen eller andras. Med den här lösningen minskar det trycket på den enskilde, som kan lita på att det centrala för klienten fungerar även om man är hemma några dagar.

Pooltjänst och reflektion
Elin har jobbat fyra år på IFO och enligt organisationsschemat är hon socialsekreterare vid Ekonomienheten.
– Pooltjänsten jag har nu är ett exempel på att vi hjälps åt väldigt mycket över avdelnings- och teamgränserna. Vi hjälps åt när det behövs helt enkelt. Personligen tror jag att storleken på förvaltningen påverkar det positivt. Vi är tillräckligt många för att kunna täcka för varandra och tillräckligt få för att man som anställd snabbt får en överblick över organisationen och de resurser som finns.
Caroline Andersson, socialsekreterare vid ungdomsenheten, tangerar det resonemanget. Hon har jobbat ett år och tjänsten i Sandviken är hennes första.
– Händer det något jobbigt finns det alltid någon att prata med, vi har ett väldigt öppet klimat i personalgruppen. Antingen tar man det direkt, med den kollega som är närmast, med sin mentor eller i reflektionsgruppen. Det finns många vägar, många sätt att ventilera på, intygar Caroline.

Signs of Safety
En aktuell vidareutbildning för delar av personalen är Signs of Safety, en metod för att säkra en våldsfri livsmiljö.
– Arbetsgivaren är väldigt positiv till vidareutbildning för oss. När det gäller just Signs of Safety får vi en metod som vi alla kan jobba efter och därmed kan vi, när det är lämpligt, på ett än smidigare sätt vara delaktiga i varandras beslut. Just stödet, och glädjen, från kollegorna tycker jag är det allra bästa med att jobba här, säger Veronica Wallbäcks, socialsekreterare vid barn- och familjeenheten.
Veronicas chef, enhetschef Jan Nilsson, är med och formar en ny helhet för personalen på IFO. Med över 20 års erfarenhet och en rad befattningar inom sektorn beskriver han en yrkesvardag som allt mer präglas av fokus på huvuduppgiften för en god socionom. Till exempel utbildningen i MI (Motivational Interviewing/Motiverande samtal) som erbjuds alla socialsekreterare. Jan får sista ordet:
– Att vi blir en attraktiv arbetsgivare är en effekt av insatserna vi gör för att de som redan jobbar här ska trivas ännu mer och göra ett ännu bättre jobb. Inte av någon kampanj. Ytterligare ett exempel är de rutinerade assistenter som kan avlasta våra socionomer. Vi säger inte att det är lätt att jobba här. Men vi säger att det är utmanande och mycket, mycket stimulerande – med ett minimum av kringuppgifter.

Individ- och familjeomsorgen – Sandviken
Anställda: 185
Budget: 180 miljoner kronor.
Enheter: Barn- och familj, ungdom, vuxen, ekonomi, familjerätt, familjecenter samt boenden för ensamkommande barn. Samordningsansvar för kommunens drogförebyggande arbete, folkhälso- och trygghetsfrågor samt handläggning av serveringstillstånd.
Yrkesgrupper, exempel: Socialsekreterare, Familjehemssekreterare, Familjerättssekreterare, Barn- och familjeassistenter, Handläggarassistenter, Ekonomihandläggare, Behandlingsassistenter, Behandlings- och boendesamordnare, Familjebehandlare, Boendestödjare, Enhetschefer, Gruppledare
www.sandviken.se

sandviken_SK_cmyk