Digitalisering underlättar vardagen för socialtjänstens medarbetare

Publicerad 1 februari 2017
Text: Annika Wihlborg

Malin Ekman Aldén, general­direktör på Myndigheten för delaktighet (Foto: MFD) och Jon Rydholm, chef för myndighetsutövningen på social­tjänsten i Nässjö kommun (Foto: Daniel Wiktorsson).
Malin Ekman Aldén, general­direktör på Myndigheten för delaktighet (Foto: MFD) och Jon Rydholm, chef för myndighetsutövningen på social­tjänsten i Nässjö kommun (Foto: Daniel Wiktorsson).
Samhällets digitaliseringsutveckling är både en utmaning och en möjlighet för socialtjänsten, inte minst i arbetet med att effektivisera vardagen för sina medarbetare, förbättra service­nivån gentemot medborgarna och bidra till att social­sekreterare kan lägga mindre tid på administration och mer tid på klientnära socialt arbete.

– Det är angeläget att öka socialtjänstens digitaliseringstakt eftersom det effektiviserar handläggning och administration och bidrar till att medarbetarna kan nyttja sin kompetens på ett smartare sätt. Dokumentationstjänster och verksamhetssystem är två exempel på satsningar som kan spara mycket tid i det dagliga arbetet, säger Malin Ekman Aldén, generaldirektör på Myndigheten för delaktighet.
Ytterligare en viktig aspekt av social­tjänstens digitalisering är, enligt Malin Ekman Aldén, att det ger klienterna ett ökat inflytande och självbestämmande. Digitaliseringen innebär också att anhöriga kan involveras mer i de insatser som genomförs.

Förbättra arbetsmiljön
– För att öka digitaliseringstakten krävs ökad samverkan mellan kommuner. I Jämtlands län samverkar exempelvis flera kommuner kring utvecklingen av gemensamma digitala tjänster. Eftersom Sveriges kommuner har olika förutsättningar krävs ökad samverkan för att så många som möjligt ska kunna ta del av digitaliseringen. Det är också viktigt att det finns en förståelse bland socialtjänstens medarbetare av hur digitaliseringen kan utveckla verksamheten, säger Malin Ekman Aldén.
Hon anser även att digitala tjänster kan bidra till att förbättra socialsekreterarnas arbetsmiljö. Den tid de sparar på att använda digitala system kan istället läggas på klientarbete. Malin Ekman Aldén poängterar att digitaliseringen även är en nödvändighet för att socialtjänsten ska klara av att ge service till det ökade antalet äldre runtom i landet.

Digitalt processtöd
– Hösten 2016 invigde vi ett digitalt processtöd inom vår barn- och ungdomsenhet. Tanken är att liknande processtöd så småningom ska implementeras i hela vår organisation. Bakgrunden är att vi vill underlätta arbetet och spara tid åt våra medarbetare som ofta är högt belastade. Om en medarbetare exempelvis hanterar ett akut omhändertagande så ska man med ett enkelt knapptryck kunna plocka fram allt relevant handläggningsstöd som behövs för arbetet, säger Jon Rydholm, chef för myndighetsutövningen på social­tjänsten i Nässjö kommun.
I det digitala processtödet arbetar medarbetaren i sin ordinarie it-miljö. Processtödet visualiserar handläggningsprocessens olika steg och länkar sedan användaren vidare till nationella handböcker och de lokala och regionala riktlinjer och rutiner som styr och stödjer arbete i varje steg.
– Genom att samla merparten av den information som handläggarna behöver till vardags i ett sånt här system lägger våra handläggare betydligt mindre tid på att leta information eller fråga sig fram. Det blir lättare att göra rätt och underlättar introduktionen väldigt mycket, säger Jon Rydholm.

Ökad samverkan
Hans råd till andra kommuner är att avsätta den tid och de resurser som krävs för att designa och introducera ett digitalt processtöd, samt att alltid involvera medarbetarna i varje steg av utvecklingen och implementeringen. Att slutanvändaren av systemet är delaktig stärker sammanhållningen på arbetsplatsen och höjer kvaliteten på slutprodukten, inte minst vad gäller användarvänligheten.
– Samverkan kommuner emellan är ytterligare en nyckelfaktor för en framgångsrik digitalisering av socialtjänsten. Eftersom de flesta kommuner har likartade behov i grunden så finns det ingen anledning för varje enskild kommun att själva uppfinna hjulet, säger Jon Rydholm.