Brister i organisation och ledning samt riskmiljö orsakar otrygghet

Publicerad 1 februari 2017
Text: Hanna Engström

16% av socionomerna känner sig inte trygga på sin arbetsplats i sitt sociala arbete. Siffran kan tyckas låg men det motsvarar ett stort antal socionomer.

De två främsta anledningarna till att socionomer upplever en otrygghet berör organisationen och ledningen.

Brist på riktlinjer och stöd
Hälften av svarspersonerna i den första kategorin framhåller avsaknad av rutiner vid beslutsfattande, oklara riktlinjer samt inkompetent ledning och att chefer och nämnd inte tar tillräckligt ansvar. Underbemanning, bristande samarbete och för få som har tillräcklig erfarenhet är andra faktorer som skapar otrygghet i arbetet. Resterande personer i den här kategorin betonar att de saknar stöd från ledningen och lämnas ensamma med svåra ärenden. Man saknar någon att bolla med och att cheferna inte backar upp. Man upplever en otrygghet över att ledningen inte ställer sig bakom en. En person säger: ”Jag får inte det stöd jag behöver, jag är utlämnad till mig själv i beslut och utförande”.

Daglig riskmiljö
En relativt stor grupp upplevde att arbetet i sig var otryggt. Man menar att yrkesrollen är utsatt och som socionom befinner man sig dagligen i en riskmiljö. Någon framhöll att rutinerna vid hembesök är dåligt utformade och en annan person sa att ”vi har inte rätt förutsättningar att utföra ett rättssäkert arbete.”

Hot och stress
I den näst minsta kategorin uttryckte man en otrygghet på grund av hot och våld från klienter. Någon hade till och med blivit hotad två gånger. Därefter nämnde man stress som en faktor som skapade otrygghet. Stressen och pressen kunde orsakas av för mycket ansvar, underbemanning eller orimliga förväntningar.

Anledningar till otrygghet på arbetsplatsen
1. Brister i organisationen – oklara riktlinjer, inkompetens, underbemanning
2. Inget av stöd från chef och ledning
3. Utsatt yrkesroll
4. Hot och våld
5. Stress och press
Känner du dig trygg på din arbetsplats i ditt sociala arbete?
hot_diagram