Utvecklande och dynamiskt för socionomer att bli chefer

Publicerad 7 september 2016
Text: Annika Wihlborg

Siw Lideståhl, förvaltningschef på socialförvaltningen i Haninge kommun.
Siw Lideståhl, förvaltningschef på socialförvaltningen i Haninge kommun.
Som socionom stärker du ständigt din förmåga att möta människor i utsatta situationer. Det har du stor nytta av även som chef. Socionomer som är nyfikna på andra människor, drivs av att se andra utvecklas och vill arbeta med verksamhetsutveckling har många goda skäl att satsa på en ledarskapskarriär.

– Att vara chef inom socialtjänsten är roligt och utvecklande. Det är en yrkesroll som aldrig blir statisk eftersom den präglas av ständiga förändringar. Eftersom socialtjänsten bedriver en mångfacetterad verksamhet är det en fördel om du har ett par års yrkeserfarenhet från någon eller några av verksamheterna innan du satsar på att bli chef, säger Siw Lideståhl, förvaltningschef på socialförvaltningen i Haninge kommun.
Efter socionomexamen 1978 arbetade hon som sjukhuskurator i tio år och socialsekreterare i sex år. Därefter inledde Siw Lideståhl sin chefsbana i Stockholms stad, där hon bland annat varit enhetschef och avdelningschef individ- och familjeomsorg och omsorg för personer med funktionsnedsättning. Sedan 2014 är Siw Lideståhl förvaltningschef på socialförvaltningen i Haninge kommun.

Kommunikativt ledarskap
– Se till att ditt chefsuppdrag formuleras tydligt och att du får ett bra stöd i din chefsroll via mentorer, chefshandledare och erfarna chefskollegor som kan agera bollplank. Som ny chef vill man ofta åstadkomma stora förändringar, men ta en sak i taget och initiera istället förändringsarbetet i etapper. Satsa redan från start att få en gemensam vision av vad ni vill uppnå, formulera tydliga delmål och att involvera medarbetarna i arbetet med att uppnå dem, säger Siw Lideståhl.
Hon rekommenderar socionomer som är eller funderar på att bli chef att komplettera med en kurs i internkommunikation eller kommunikativt ledarskap. Det stärker förmågan till effektiv kommunikation som motiverar medarbetare, vilket chefer även inom socialtjänst har stor nytta av.

Tydligt verksamhetsmål
Ett bra chefs- och ledarskap i socialtjänstens verksamheter karakteriseras, enligt Siw Lideståhl, av förmågan att formulera ett tydligt verksamhetsmål som samtliga medarbetare kan relatera och bidra till.
– Politikerna formulerar övergripande mål för socialtjänstens verksamheter, men det är upp till oss chefer att konkretisera målen för våra medarbetare och att kontinuerligt följa upp måluppfyllelsen. En chef har även stor nytta av att låta medarbetarna själva hitta lösningar på problem och utmaningar, säger Siw Lideståhl.
Hon anser också att man som chef i socialförvaltningen bör vara beredd att ständigt ompröva sig själv genom att våga vara öppen för kritik och synpunkter. Detaljkunskap kring socialförvaltningens samtliga verksamheter är, enligt Siw Lideståhl, ingen nödvändighet. Däremot krävs en grundläggande förståelse för all den verksamhet som ryms inom verksamhetsområdet.
Hennes råd till andra socionomer som vill utvecklas som chef och ledare är att ta vara på de möjligheter som dyker upp, exempelvis i form av chefsvikariat på den egna arbetsplatsen, där man känner sig trygg.