Vi måste åtgärda grundproblemet

Publicerad 20 januari 2016
Text: Hanna Engström

Åsa Furén-Thulin, sektionschef för vård och socialtjänst på SKL (Foto: SKL) och Camilla Sköld, socialpolitisk chef på Akademikerförbundet SSR.
Åsa Furén-Thulin, sektionschef för vård och socialtjänst på SKL (Foto: SKL) och Camilla Sköld, socialpolitisk chef på Akademikerförbundet SSR.
Antalet välutbildade och engagerade socionomer ökar. Samtidigt visar en nyligen genomförd undersökning att socialtjänsten står inför stora utmaningar. Den största är att få socionomerna att prioritera socialtjänsten som arbetsplats och att få dem att vilja vara kvar. Den andra stora utmaningen är socionomernas bristfälliga arbetsvillkor.

Camilla Sköld, socialpolitisk chef på Akademikerförbundet SSR, menar att resultatet stämmer väl överens med deras egna undersökningar.
– Ja, uppgifterna bekräftar den kris som finns. Grundproblematiken är att introduktionen är bristfällig, arbetsbelastningen för hög och varken lönerna eller löneutvecklingen reflekterar ansvaret som läggs på socionomerna.
Även från kommunens sida är man medveten om problematiken. Åsa Furén-Thulin, sektionschef för vård och socialtjänst på SKL säger:
– Jag känner igen resultatet, en stor del handlar om att få de utbildade socionomerna att vilja stanna. För att lyckas måste man även arbeta med de andra aspekterna i undersökningen.

Ta tillvara erfarenhet
Akademikerförbundet SSR tycker att kommunerna inte har premierat erfarenhet. När det blev svårt att rekrytera socionomer med erfarenhet rekryterade man nyutexaminerade som man inte gav tillräckligt bra introduktion. När det sedan blev svårt att rekrytera även dessa använde man bemanningsföretag. I nuläget är det svårt att rekrytera även den vägen.
– Alltfler kommuner, och tyvärr också SKL, vill frångå den behörighetsreglering som finns och anställa icke-socionomer inom den sociala barn- och ungdomsvården – istället för erbjuda socionomer rimliga arbetsvillkor! Vi menar att ansvaret ligger på kommunpolitikerna som inte har satsat i tid, säger Camilla Sköld.

Lösningen finns
Åsa Furén-Thulin på SKL ser goda möjligheter att kunna möta utmaningarna. Hon poängterar vikten av ett nära ledarskap, bra administrativt stöd, väl fungerande it-system och ett lagom antal ärenden.
– Med hjälp av bättre arbetstyngdsmätning kan vi se hur många ärenden varje socionom har och hur lång tid de kräver. Det finns ett samband mellan antalet ärenden per handläggare och personalomsättningen. Professionella administratörer kan vara en lösning men i slutänden måste antalet medarbetare öka, betonar Åsa Furén-Thulin.
Eftersom många söker till utbildningen finns det god tillgång på socionomer.
– Kommunerna behöver förstå att man befinner sig i en konkurrenssituation. Socionomerna har en bred arbetsmarknad och kommunerna måste bli attraktiva arbetsgivare. Med rimliga arbetsvillkor och löner samt möjlighet till yrkesutveckling kan man visa att ”här har du möjlighet att göra ett gott jobb och vi värderar att du är kvar”, säger Camilla Sköld.

Vikten av rätt stöd och handledning
Åsa Furén-Thulin lägger vikt vid bra handledning och vardagsstöd. Det måste finnas ett tillåtande klimat och utrymme att diskutera svåra saker.
– Yrket innehåller svåra bedömningar. Det innebär att handläggaren kan bli väldigt utsatt och det behövs en närvarande och stödjande ledning. Man måste kunna göra fel. Varje medarbetare är en del av en större organisation och den enskilde ska inte behöva stå till svars ensam.

Från lokal till riksnivå
Båda parter vill lyfta frågorna från lokal till riksnivå. I dagsläget har regeringen tillsatt en nationell samordnare och stöd till introduktionsprogram är på gång.
– Vi behöver ha en dialog med politikerna och socialtjänstlagen behöver ses över. Länen bör ta grepp om introduktionsprogram och det borde finnas utbildningsprogram på både lokal och regional nivå, säger Åsa Furén-Thulin.
– Man får inte backa på behörighetskraven eller tumma på kvaliteten! Det är kortsiktigt. Samtidigt måste det vara möjligt för de som har annan akademisk utbildning än socionomexamen och arbetat många år att få behörighet. Den frågan bör Socialstyrelsen ta tag i omgående, avslutar Camilla Sköld.

Vilka är de största utmaningarna?
Vilka är de största utmaningarna för socialtjänsterna under de kommande åren?

utmaningar_graf_1
Om undersökningen
Framtidens Karriär – Socionom har i samarbete med VOC Nordic genomfört en trendundersökning hos ett slumpmässigt urval av yrkesverksamma socionomer i Sverige. Undersökningen genomfördes 3–8 december 2015. Den statistiska felmarginalen i undersökningen är 2,5–4,0 procentenheter.