AB Vårljus erbjuder karriärmöjligheter med utvecklingspotential

Publicerad 20 januari 2016

Katarina Martin, Ann Åberg och Catarina Olsson hos AB Vårljus.
Katarina Martin, Ann Åberg och Catarina Olsson hos AB Vårljus.
AB Vårljus är ett kommunägt företag som ägs gemensamt av 25 kranskommuner i Stockholms län. AB Vårljus är en expansiv och efterfrågad resursverksamhet för kommunernas socialtjänster. Här finns spännande karriärmöjligheter med bra villkor och tillgång till kontinuerlig kompetensutveckling. Verksamheten är mångfacetterad och omfattar bland annat mobila team och boenden för ensamkommande flyktingbarn.

– Våra mobila team ingår i Familjecentrum, som även består av en utredningsavdelning och en behandlingsavdelning. På uppdrag av kommunerna genomför vi utredning och uppföljning ute på fältet. Arbetet är variationsrikt och utvecklande på många sätt. Vi möter många olika familjekonstellationer i olika hemmiljöer, säger Ann Åberg, samordnare för AB Vårljus mobila team som arbetar med utredning och behandling hemma hos klienter runtom i hela Sverige.
I de mobila teamen finns en genomgående hög specialistkompetens, bland annat inom psykoterapi. Medarbetarna kompetensutvecklas kontinuerligt och använder metoder som CARE Index och Theraplay.

Generös kompetensutveckling
– En av fördelarna med att arbeta i de mobila teamen är friheten, att arbeta i små team och möjligheten att planera sin egen arbetstid. AB Vårljus satsar också mycket på kompetensutveckling. Vi har bland annat gått utbildningar med fokus på barn med separerade föräldrar. Jag har arbetat i AB Vårljus sedan 1994 och en anledning till att jag trivs så bra på företaget är att det månar om medarbetarnas professionella utveckling. Egna initiativ och förbättringsförslag välkomnas och AB Vårljus erbjuder överlag generösa kontinuerliga kompetensutvecklingssatsningar, säger Ann Åberg.
Catarina Olsson hade tidigare arbetat på bland annat Migrationsverket innan hon började på AB Vårljus 2007. Sedan dess har hon avancerat från enhetschef till verksamhetschef över boende för ensamkommande flyktingbarn. 2007 befann sig företagets verksamhet för ensamkommande flyktingbarn fortfarande i ett uppstartsskede. Sedan dess har verksamheten successivt utökats och utvecklats. Idag omfattar den hela kedjan från transitboende, asyl- och PUT-boende (permanent uppehållstillstånd) till stödboende och träningslägenheter.
– I dagsläget har vi ett tjugotal boenden för ensamkommande flyktingbarn. Vi erbjuder även samhällsintroduktion och sommarskola. Arbetets art har förändrats på senare år; att arbeta som handledare för ensamkommande är idag ett i allra högsta grad kvalificerat och stimulerande psykosocialt arbete, säger Catarina Olsson.

Stimulerande arbete
För socionomer som vill arbeta med ensamkommande flyktingbarn kan AB Vårljus erbjuda många intressanta karriärmöjligheter. Utöver kvalificerade handledare behövs även boendechefer och verksamhetschefer. För medarbetare som vill satsa på en chefskarriär erbjuds även ett traineeprogram.
– Att arbeta med ensamkommande är en rolig och komplex uppgift. Det handlar mycket om att se varje individs förutsättningar. Varje ensamkommande flyktingbarn har sina unika behov med varierande bakgrund, resurser och utmaningar. Det känns meningsfullt att kunna ge ungdomarna en bra start på sin framtida tillvaro i Sverige eller i något annat land, säger Catarina Olsson.

Lyckad kombination
En annan verksamhet inom AB Vårljus är jour- och familjehemsenheten. På uppdrag av kommuner placeras barn och unga mellan 0 och 18 år i familjer.
– Våra konsulenter hanterar jour- och familjehemsuppdrag på uppdrag av kranskommunerna i Stockholms län. Konsulenterna handleder och stöttar familjehemmen inför och i samband med deras uppdrag och fungerar som en brobyggare mellan barnet och dess biologiska föräldrar samt familje- eller jourhemmet. De arbetar också med rekrytering, utredning och utbildning till nya familjer, säger Katarina Martin, enhetschef för jour- och familjehem på AB Vårljus.
AB Vårljus familjehemskonsulter fungerar som en viktig resurs för kommunerna. De genomför utredningar och har kontinuerlig kontakt med familjehemmen och de placerade barnen. Katarina Martin, som tidigare arbetat såväl kommunalt som privat, beskriver AB Vårljus verksamhet som en lyckad kombination av den privata och offentliga sektorn.
– Det är spännande att jobba i en kommunägd verksamhet med vinstintresse. Vinsterna går tillbaks till verksamheten, vilket innebär att vi kan förstärka med fler resurser när efterfrågan är hög på våra tjänster. I vårt team ingår exempelvis en lärare som säkerställer en bra skolgång för de familjehemsplacerade barnen. Jag uppskattar också att AB Vårljus är en flexibel organisation med korta beslutsvägar. Lyhördheten för medarbetarnas synpunkter och önskemål är stor, säger Katarina Martin.

AB Vårljus
AB Vårljus bildades 1994 och ägs av de 25 kranskommunerna i Stockholm län. Vår verksamhet spänner idag över behandling i såväl dag- som dygnsvård, gruppboenden för ensamkommande flyktingungdomar, stödboenden, träningslägenheter, utredning i institution och öppenvård, jour- och familjehemsverksamhet samt behandlingsprogram i öppenvård. AB Vårljus verksamhet förenar samhällsansvar med affärsmässighet.
www.varljus.se

www.varljus.se