Positiv stämning och arbetsmiljö i Uddevalla socialtjänst

Publicerad 1 juni 2015
Niclas Augustin, Sara Backman, Daniel Götell, Anna Hallgren och Ellen Wiklund hos socialtjänsten i Uddevalla. Foto: Ulf Michal
Niclas Augustin, Sara Backman, Daniel Götell, Anna Hallgren och Ellen Wiklund hos socialtjänsten i Uddevalla. Foto: Ulf Michal

Socialtjänsten i Uddevalla satsar hårt på sina socialsekreterare och har infört ett flertal åtgärder – däribland en mycket konkurrenskraftig löneökning – som alla syftar till att lyfta medarbetarna.

Daniel Götell och Ellen Wiklund utbildade sig till socionomer vid Örebro respektive Göteborgs universitet och arbetar idag på Sektionen för utredning, barn och unga i Uddevalla. De understryker att behovet av kompetenta socionomer är stort och att möjligheterna i Uddevalla är många.
– Som utredande socialsekreterare har man ett roligt och omväxlande arbete som innehåller både samtal med barn och familjer, olika möten med samarbetspartners samt skrivarbete,  säger Ellen, som har en arbetsledande position som första socialsekreterare.
Även Daniel framhäver variationen i arbetet som en väldigt positiv aspekt men lyfter i synnerhet fram mötet med människor som det mest positiva.
– Att hjälpa utsatta människor är kärnan i vårt arbete och allas situationer ser annorlunda ut. Förhoppningen är ju alltid att vi ska kunna stötta dem på något vis vilket kan vara både intressant och utmanande. Det gäller att vara lyhörd och flexibel och framför-allt ha ett stort tålamod. En god organisatorisk förmåga för att kunna strukturera och planera är också viktigt, liksom en benägenhet att empatisera.

Satsar på socionomer
I Uddevalla satsas det mycket på att lyfta socialsekreterarnas arbetssituation och förutom en kraftig lönehöjning för att locka nya socionomer är kommunen delaktig i en satsning på utbildning och vidareutveckling baserat på socionomernas individuella förutsättningar.
– Vi har såväl extern processhandledning varannan vecka som specialinriktade utbildningar på bland annat familjeterapi, traumautbildningar och utbildningar i barnsamtal. Det hela utgår ifrån var man själv befinner sig i sin utveckling och vilken roll man har, förklarar Daniel.
Att arbeta som socialsekreterare kan ibland vara ett tufft arbete, men både Daniel och Ellen poängterar att det alltid finns stöd att hämta hos kollegorna.
– Vi hjälps åt och bollar mycket med varandra och det finns alltid stöd att få, oavsett om det gäller hur man bör tänka kring praktiska spörsmål eller var man kan vända sig i olika ärenden. Kort sagt är stämningen öppen och positiv, säger Ellen.

Behöver hålla sig à jour
Anna Hallgren arbetar vid Sektionen för beroende och missbruk. Tillsammans med kollegorna Sara Backman, Sektionen för socialpsykiatri, och Niclas Augustin, Sektionen för försörjningsstöd, betonar hon att socionomer som vill arbeta inom Socialtjänsten behöver ha ett intresse för samhällsfrågor och samhällets utveckling.
– I sektionens Utredningsgrupp arbetar vi utifrån Socialtjänstlagen och Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), och vi utreder vuxna personers behov av stöd och hjälp utifrån nämnda lagstiftningar. Ett exempel på samverkansutveckling är en Samordnad Individuell Plan, som ger förutsättningar till en helhetsbild av den enskildes situation för både den enskilde, närstående och berörda vård- och omsorgsgivare, uppger Anna.
Kommunen har enligt Socialtjänstlagen det yttersta ansvaret för att kommuninvånarna tillförsäkras en skälig levnadsnivå. På Sektionen för försörjningsstöd arbetar man med att behovspröva Uddevalla kommuns medborgares rätt till ekonomiskt bistånd, uppger Niclas Augustin.
– Självklart har alla ett eget ansvar, men vi är det sista skyddsnätet som ska se till att ingen far illa. Med utgångspunkt i det har vi ett kontinuerligt behov av socionomer och vi tar gärna emot studenter som ska på verksamhetsförlagd utbildning. Det är dock en förutsättning att man, förutom en relevant utbildning, även har ett intresse för samhället och en nyfikenhet. Yttre omständigheter påverkar oss mycket i vår yrkesroll och det gäller att trivas med att ha många järn i elden.

Stora möjligheter till utbildning
Sara betonar liksom Niclas vikten av nyfikenhet och förklarar att möjligheterna till vidareutbildning och karriär är många om man tar egna initiativ.
Fortbildning och samverkan med andra samhällsinstanser såsom vård och psykiatri skapar ett stort nätverk som ger verktyg att utföra ett kvalitativt socialt arbete. Här finns möjligheter till att få en fördjupad kunskap om samhället, som i sin tur kan leda till utveckling på ett personligt och yrkesmässigt plan.  På så vis hjälps man också åt att föra både gruppen och sektionen framåt, avslutar hon.

Uddevalla kommun
Steget mellan student och yrkesverksam är idag stort och vi tycker att det är viktigt att de som nyanställs hos oss, framförallt de nyutexaminerade, får den tid och det stöd som krävs för att komma tillrätta och hitta en trygghet i rollen som socialsekreterare.
Uddevalla kommun genomför en rad satsningar riktade mot våra socialsekreterare, främst de som arbetar med barn och ungdomar. Genom att arbeta brett med frågor som introduktion, kompetensutveckling, handledning, arbetsmiljö och lön bygger vi för ett hållbart arbetsliv och ett ännu bättre socialt arbete. Vi tillämpar en individuell och differentierad lönesättning där rätt kvalifikationer, utveckling samt goda prestationer både syns och premieras.

Udevalla logoUddevalla kommun
Socialtjänsten Stadshuset
Varvsvägen 1
451 81 Uddevalla
Tel. vxl: 0522-69 60 00
E-post: socialtjansten@uddevalla.se
Arbeta hos oss, ansök på:
www.uddevalla.se/arbete/ledigajobb