Etikettarkiv: Våld i nära relationer

Öka kunskapen om våld i nära relationer

Annika Engström, projektledare på NCK och Jonna Welander, socialsekreterare och samordnare i Relationsvåldsteamet i Karlshamns kommun.

Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, vid Uppsala universitet, erbjuder en kostnadsfri webbaserad introduktionskurs som ger grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Kursen är ett mycket uppskattat verktyg som bland annat används av socialtjänsten för att öka kompetensen kring relationsnära våld.

I takt med att frågor om våld i nära relationer allt oftare ställs i olika sammanhang har efterfrågan på grundläggande kunskap i frågan ökat. Webbkursen har utvecklats av NCK i samverkan med länsstyrelserna och Socialstyrelsen som en del av ett regeringsuppdrag. Syftet var ta fram en webbaserad basutbildning till stöd för kommunernas kompetensutveckling inom området våld i nära relationer, men den kan även användas av andra som behöver grundläggande kunskaper om våld.

Klicka här för mer information och för att delta i kursen

Till de som möter våldsutsatta
– Kursen är cirka tre timmar lång och vänder sig sig i första hand till professioner som på olika sätt möter våldsutsatta kvinnor i sitt arbete, men också till studenter och privatpersoner. Drygt 90 000 personer har hittills genomfört kursen, som ger en bra grundkompetens i ett komplext och viktigt ämne, säger Annika Engström, projektledare på NCK.
Kursen baseras på NCK:s mångåriga erfarenhet av att utbilda om våld. Socialtjänsten är den enskilt största användargruppen av kursen. Det finns även en utbildningsmanual som kan användas som underlag för diskussioner kring hur den egna verksamheten arbetar med våld i nära relationer.

”Många medarbetare uppskattar den här satsningen, både för medarbetarnas och medborgarnas skull.”

Karlshamns kommun satsar
– När jag tillträdde som samordnare för Relationsvåldsteamet var frågan våld i nära relation relativt outvecklad i kommunen, och man hade från ledningens och politikens sida en önskan om att den skulle utvecklas. Som ett led i detta påbörjades en samverkan med kommunens folkhälsostrateg, och ett förslag om att lyfta in frågan i den kommunala folkhälsoplanen togs fram. Kommunledningen beslutade att under 2020 och 2021 skulle samtliga anställda på kommunens förvaltningar genomgå NCK:s webbutbildning om våld i nära relationer, säger Jonna Welander, socialsekreterare och samordnare i Relationsvåldsteamet i Karlshamns kommun.

Berör hela kommunen
Syftet med att låta samtliga medarbetare genomgå utbildningen var att ge dem rätt verktyg för att upptäcka våld i nära relationer hos kollegor, anhöriga och liknande. Fortsättningsvis ska samtliga nyanställda i kommunen gå utbildningen.
– Många medarbetare uppskattar den här satsningen, både för medarbetarnas och medborgarnas skull. Vi har även beslutat att samtliga social­sekreterare i kommunen ska gå en påbyggnadsutbildning om våld i nära relationer. Genom att lyfta frågan på kommunövergripande nivå tydliggör kommunens beslutsfattare att våld i nära relationer är en fråga som inte enbart berör socialtjänsten, utan att frågan är viktig och berör alla, säger Jonna Welander.

Klicka här för att läsa mer om hur du deltar i kursen

Efterfrågade vidareutbildningar

Vad vill socionomerna helst vidareutbilda sig inom för att kunna utföra ett bättre socialt arbete? I den öppna frågan var psykoterapi, steg 1 eller 2 de vanligast förekommande svaren.

Foto: Shutterstock

De vanligast förekommande svaren var att socionomerna önskar vidareutbildning till psykoterapeut, steg 1, 2 eller juridik/ledarskap/handledning.
Många anger att de önskar mer utbildning inom juridik och då främst inom familjerätt, socialrätt, sekretess med mera.
”Jag vill utbilda mig i ledarskap för att kunna påverka mina medarbetare på ett än mer positivt och stöttande vis.” Ledarskapsutbildning behövs även för att möta krav och behov från medarbetare och verksamheten. Det behövs ett hållbart ledarskap för att skapa sunda arbetsmiljöer.
Utbildning i handledning och pedagogik leder till bättre utbildning för blivande socionomer.

”Jag vill utbilda mig i ledarskap för att kunna påverka mina medarbetare på ett än mer positivt och stöttande vis.”

Våld i nära relationer
Man vill lära sig hur barn påverkas av psykiskt sjuka föräldrar och hur man kan förbättra för dem. I en familj kan det dessutom uppstå många situationer som man behöver hjälp med. För att stötta familjen behövs kunskap om hur man hanterar mobbning, tidig kriminalitet och missbruk. Allt fler familjer har också barn med olika diagnoser som de behöver hjälp med att hantera.
Våld i nära relation och hedersproblematiken är också oerhört viktigt att få kunskap om hur man hanterar från socialtjänstens sida.

KBT/Samtalsteknik
Här anges samtal med barn och ungdomar som särskilt viktiga att lära sig, och att få kunskap om olika samtalsmetoder. Beroende på vilken typ av samtal som ska genomföras behövs olika metoder. Det är stor skillnad på exempelvis motiverande samtal och krissamtal.
Det var exakt lika många i undersökningen som ville ha utbildning i KBT, Kognitiv beteendeterapi, som i samtalsmetodik.

De mest efterfrågade vidareutbildningarna

1. Psykoterapi steg 1 och 2
2. Juridik, ledarskap, handledning
3. Familjeterapi, våld i nära relationer
4. KBT, samtalsteknik
5. Sexologi
6. Traumabehandling
7. Digital behandling
8. Neuropsykiatri
9. Psykisk ohälsa
10. Retorik

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes mot ett slumpmässigt urval av socionomer i Sverige 1–7 september 2020. Över 600 socionomer har svarat. Statistisk felmarginal 2,5–4 procentenheter.

Satsning för att snabbt upptäcka och agera vid våld

Helena Stigbjörnsson, behandlare i relationsvåldsteamet och Elin Holmgren, samordnare i arbetet mot våld i nära relationer.
Helena Stigbjörnsson, behandlare i relationsvåldsteamet och Elin Holmgren, samordnare i arbetet mot våld i nära relationer.
Ingen ska behöva leva med våld i en nära relation eller bli utsatt för hedersrelaterat våld i Upplands Väsby kommun. Därför görs nu en satsning på kompetensutveckling och utökade resurser för att ge bättre stöd till medarbetare och rätt hjälp snabbt till våldsutsatta.

Satsningen innebär bland annat en utökning av relationsvåldsteamet med närmare 50 procent. Utöver detta görs också en satsning på särskild handledning för behandlare. Detta för att kvalitetssäkra och kompetenshöja det stöd som ges till våldsutsatta men också för att avlasta i de ofta komplexa ärenden som våld innebär.
– Att vi blir fler i relationsvåldsteamet och dessutom får specialiserad handledning ger oss en arbetssituation som håller även på lång sikt. Det leder till en ökad kontinuitet och trygghet, både för relationsvåldsteamet och för de våldsutsatta, förklarar Helena Stigbjörnsson, en av behandlarna i teamet.

Allt under samma tak
På social- och omsorgskontoret finns numera allt som rör arbetet mot våld i nära relationer under samma tak, inklusive behandlare, handläggare/socialsekreterare och olika stödfunktioner.
– I Upplands Väsby finns även en arbetsmetod med nätverkslag för att underlätta samarbete mellan olika aktörer. Tidsfönstret för att kunna hjälpa en våldsutsatt som söker hjälp är ofta smalt. Det gäller att kunna ge rätt hjälp snabbt, se till individens behov och vara flexibel med olika insatser, både internt och externt, konstaterar Elin Holmgren, samordnare i arbetet mot våld i nära relationer.
I den nya satsningen ingår även att utveckla stödet till våldsutövarna och att erbjuda gruppsamtal som ett komplement till individuella samtal till våldsutsatta.
– Forskning har visat att gruppsamtal har en god effekt, det är läkande att tala med andra i samma situation, berättar Helena Stigbjörnsson.
Satsningen på arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld är ett resultat av engagerade kommunpolitiker och förvaltningsledning.
– Det finns ett stort stöd från ledning och politik i det här arbetet, vilket skapar utvecklingskraft där vi alla är med och bidrar, avslutar Elin Holmgren.

Vi är ständigt på jakt efter nya duktiga medarbetare. Läs mer här!

Upplands Väsbys kommun
Upplands Väsbys kommun ligger mellan Stockholm och Uppsala och har 45 000 invånare. På social- och omsorgskontoret, dit avdelningen för individ- och familje­omsorg hör, jobbar 583 personer. Från kommunen kommer bland annat rockbandet Europe.
www.upplandsvasby.se

De sprider kunskap om våld mot kvinnor

Eveliina Sinisalo och Linn Moser Hällen arbetar med våldsutsatta kvinnor och vill öka kunskapen på området. Foto: Elisabet Olsson Wallin
Eveliina Sinisalo och Linn Moser Hällen arbetar med våldsutsatta kvinnor och vill öka kunskapen på området. Foto: Elisabet Olsson Wallin
Socionomerna Eveliina Sinisalo och Linn Moser Hällen har i många år arbetat med fokus på våldsutsatta kvinnor. Med en ny bok hoppas de på att sprida kunskap – men också ge ämnet en mer självklar plats.

I höstas utkom ”Våld i nära relationer: socialt arbete i forskning, teori och praktik”.
– Vi vill att det här arbetsområdet ska jämställas med andra sociala arbetsområden, att det inte ska vara ett undantag som drivs av projekt och eldsjälar, säger Eveliina Sinisalo.
Hon har arbetat med våldsutsatta kvinnor i över 15 år, de senaste åtta inom socialtjänsten.
– Jag tycker att det är en väldigt hedersam uppgift. Med tanke på vad våldsutsatthet innebär för den som drabbas så blir jag väldigt imponerad av mina klienter som vågar ta steget och lita på socialtjänsten, som de många gånger är rädda för.

Struktur avhjälper traumatisering
Linn Moser Hällen, också inom socialtjänsten, ser hur många yngre kolleger blir sjuka av det krävande arbetet.
– Vi som arbetar med detta kan drabbas av sekundär traumatisering, man blir påverkad av att hela tiden höra de här berättelserna och se skadorna och lidandet. Det behöver byggas strukturer där det förväntas att man reagerar starkt, istället för att det är något avvikande.
Hon drabbades själv av ett trauma när en klient blev mördad.
– Jag fick mardrömmar och flashbacks. Det hjälpte mig att vi jobbade som man skulle och att man kunde se att jag som handläggare inte hade gjort något fel. Det är viktigt att få möjlighet att jobba rättssäkert med bra resurser och stöd. När det fruktansvärda händer är det en trygghet, säger Linn Moser Hällen.
Något som Eveliina Sinisalo ser behövs är en ökad integrering av den teoretiska kunskapen i det praktiska arbetet, men också en ökad kunskap överlag.
– För några år sedan fick socionomstudenter i princip bara en föreläsning om våld i nära relationer, men nu har nya Högskoleförordningen trätt i kraft vilket innebär mer av det ämnet. Det märks att det håller på att professionaliseras.

Eveliinas och Linns råd till dig som jobbar eller vill jobba med våldsutsatta
Jobba inte ensam
Det finns idag mycket stöd att få i lagstiftningen, man behöver inte uppfinna hjulet själv. Luta dig mot det.

Utbildning
Börja med att skaffa en grundläggande utbildning om våldet. Att ha en teoretisk bas och förståelse för våldets orsaker och konsekvenser är jätteviktigt.

Handledning
Du behöver ha kontinuerlig handledning eller feedback/debriefing om vad som händer i arbetet.

Fritid
Kompromissa inte bort den. Stäng av jobbtelefonen på helgen och gör något där man slipper prestera och kan vara oansvarig och skratta.

Egenvård
På jobbet har man ofta höga nivåer av adrenalin och kortisol och det är viktigt att balansera upp med träning och bra mat för att man ska orka.