Våld i nära relationer

Öka kunskapen om våld i nära relationer

Publicerad 22 september 2021
Text: Annika Wihlborg
Annika Engström, projektledare på NCK och Jonna Welander, socialsekreterare och samordnare i Relationsvåldsteamet i Karlshamns kommun.

Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, vid Uppsala universitet, erbjuder en kostnadsfri webbaserad introduktionskurs som ger grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Kursen är ett mycket uppskattat verktyg som bland annat används av socialtjänsten för att öka kompetensen kring relationsnära våld.

I takt med att frågor om våld i nära relationer allt oftare ställs i olika sammanhang har efterfrågan på grundläggande kunskap i frågan ökat. Webbkursen har utvecklats av NCK i samverkan med länsstyrelserna och Socialstyrelsen som en del av ett regeringsuppdrag. Syftet var ta fram en webbaserad basutbildning till stöd för kommunernas kompetensutveckling inom området våld i nära relationer, men den kan även användas av andra som behöver grundläggande kunskaper om våld.

Klicka här för mer information och för att delta i kursen

Till de som möter våldsutsatta
– Kursen är cirka tre timmar lång och vänder sig sig i första hand till professioner som på olika sätt möter våldsutsatta kvinnor i sitt arbete, men också till studenter och privatpersoner. Drygt 90 000 personer har hittills genomfört kursen, som ger en bra grundkompetens i ett komplext och viktigt ämne, säger Annika Engström, projektledare på NCK.
Kursen baseras på NCK:s mångåriga erfarenhet av att utbilda om våld. Socialtjänsten är den enskilt största användargruppen av kursen. Det finns även en utbildningsmanual som kan användas som underlag för diskussioner kring hur den egna verksamheten arbetar med våld i nära relationer.

”Många medarbetare uppskattar den här satsningen, både för medarbetarnas och medborgarnas skull.”

Karlshamns kommun satsar
– När jag tillträdde som samordnare för Relationsvåldsteamet var frågan våld i nära relation relativt outvecklad i kommunen, och man hade från ledningens och politikens sida en önskan om att den skulle utvecklas. Som ett led i detta påbörjades en samverkan med kommunens folkhälsostrateg, och ett förslag om att lyfta in frågan i den kommunala folkhälsoplanen togs fram. Kommunledningen beslutade att under 2020 och 2021 skulle samtliga anställda på kommunens förvaltningar genomgå NCK:s webbutbildning om våld i nära relationer, säger Jonna Welander, socialsekreterare och samordnare i Relationsvåldsteamet i Karlshamns kommun.

Berör hela kommunen
Syftet med att låta samtliga medarbetare genomgå utbildningen var att ge dem rätt verktyg för att upptäcka våld i nära relationer hos kollegor, anhöriga och liknande. Fortsättningsvis ska samtliga nyanställda i kommunen gå utbildningen.
– Många medarbetare uppskattar den här satsningen, både för medarbetarnas och medborgarnas skull. Vi har även beslutat att samtliga social­sekreterare i kommunen ska gå en påbyggnadsutbildning om våld i nära relationer. Genom att lyfta frågan på kommunövergripande nivå tydliggör kommunens beslutsfattare att våld i nära relationer är en fråga som inte enbart berör socialtjänsten, utan att frågan är viktig och berör alla, säger Jonna Welander.

Klicka här för att läsa mer om hur du deltar i kursen