Etikettarkiv: Stöd

Hur påverkar barnkonventionen som lag det sociala arbetet?

Magnus Åhammar, rådman vid Förvaltningsrätten i Stockholm.
Magnus Åhammar, rådman vid Förvaltningsrätten i Stockholm.
Den 1 januari 2020 inkorporerades barnkonventionen i svensk lag. Det innebär att barnkonventionen kommer att göra avtryck i det sociala arbetet med barn och ger samtidigt domstolar och myndigheter ökade möjligheter att sätta barnets rättigheter i fokus.

– Barnkonventionen lanserades 1989 och Sverige ratificerade den 1990. Vissa delar av barnkonventionen har redan inkorporerats in i svensk lag, bland annat att man alltid ska ta hänsyn till barnets bästa och att barnet ska komma till tals. Bakgrunden till att barnkonventionen nu blivit lag i Sverige är att regering och riksdag identifierat ett behov av att ytterligare förstärka barnrättsperspektivet, säger Magnus Åhammar, rådman vid Förvaltningsrätten i Stockholm. Han har varit jurist i drygt trettio år och har de senaste tjugo åren arbetat som rådman.

Barnet som eget rättssubjekt
Han betonar att det sociala arbetet kommer att vara komplext även sedan barnkonventionen blivit lag. En utmaning med att barnkonventionen har blivit lag är om någon eller några av konventionens artiklar hamnar i konflikt med övrig svensk lag, exempelvis sociallagstiftningen.
– De svåra avvägningarna finns kvar men med barnkonventionen som lag betraktar man barnet i ökad utsträckning som ett eget rättssubjekt. Man blir förmodligen mer mån om att delge den utredningsinformation som barnet anses lämplig och tillräckligt mogen att bära, säger Magnus Åhammar.

Rättspraxis efter ett par år
Eftersom barnkonventionen inte är lika tydlig i formuleringar och tolkningar som övriga delar av svensk lag så kommer det, enligt Magnus Åhammar, att ta ett par år innan domstolarna kan ge en tydlig tolkning av vad konventionens olika artiklar innebär. Det kommer därmed att ta ett tag innan barnkonventionen ger avtryck i rättspraxis. Som domare tar han dock redan idag hänsyn till barnkonventionens artiklar när det gäller rättsfall som berör exempelvis tvångsomhändertagande av barn.
– Barnkonventionen är ingen checklista som enkelt kan tillämpas i det sociala och juridiska arbetet. Däremot kan den fungera som en självständig källa till ett barnrättsperspektiv och ett stöd i det sociala arbetet, säger Magnus Åhammar.

Föreläsning på Barnkonventionsdagen
Magnus Åhammar kommer föreläsa på Barnkonventionsdagen den 4 februari 2020 i Stockholm. Klicka här för mer information.

Syskonet som viktig anhörig

Socionomen Frida Jonsson föreläser om syskonets perspektiv och behov som anhörig till missbrukare. Foto: Erik Haglund
Socionomen Frida Jonsson föreläser om syskonets perspektiv och behov som anhörig till missbrukare. Foto: Erik Haglund
Syskon till missbrukare glöms ofta bort av både familj och professionella instanser. Frida Jonsson hoppas att fler socionomer ska se syskonets behov.

För några år sedan skrev socionomen Frida Jonsson den självbiografiska boken ”Min bror tog drogerna”. Hon minns mycket väl hur det var att vara syskon till en bror med missbruk.
– Jag glömdes bort mycket och tog inte plats, för mina bekymmer var så små i jämförelse med min brors. Jag höll mig undan och det togs för givet att jag skötte mig, säger hon.
När Frida Jonsson är ute och föreläser träffar hon många med liknande erfarenheter.
– Det är vanligt att syskonen glöms bort, även från den professionella sidan. Från socialtjänst, behandlingshem och liknande vore det bra att uppmärksamma syskonen, prata med dem och erbjuda stöd.

Syskongrupper viktiga
Varför syskon till missbrukare ofta glöms bort tror Frida Jonsson handlar om att deras behov inte är lika tydliga.
– Oftast när man pratar om anhöriga så menar man föräldrar, barn eller partner, men vi syskon är lika mycket anhöriga. Vi växer ofta upp i familjer där vi inte får lika mycket fokus och där våra behov inte upplevs som viktigast, och då blir det att man inte syns någon annanstans heller.
Hur kan socionomer som yrkesgrupp uppmärksamma syskon?
– I till exempel socialtjänsten och öppenvården där man erbjuder anhörigstöd behövs större fokus på syskon. Jag förespråkar också starkt att det ska finnas specifika syskongrupper och syskonhelger på till exempel behandlingshem. Det är en speciell roll att vara syskon och man behöver ha riktade stödinsatser mot dem.

Syskonet som resurs
Frida Jonsson ser också vinster med ett större syskonfokus.
– Man kan se syskonet som en resurs. Om man jobbar med syskonrelationen på exempelvis behandlingshem så tror jag att det kan vara en hjälp. Det finns också samhällsekonomiska vinster med att syskon får stöd och hjälp, för att minska även deras ohälsa, säger hon.
Frida Jonsson föreläser på temat under Socionomdagarna hösten 2019.

IFO i Svalöv – liten verksamhet med stora möjligheter

Kerstin Brofall, socialsekreterare och Beris Sabotic, arbetsmarknadskonsult på IFO i Svalöv. Foto: Boris Grimbäck
Kerstin Brofall, socialsekreterare och Beris Sabotic, arbetsmarknadskonsult på IFO i Svalöv. Foto: Boris Grimbäck
Efter 14 år som socialsekreterare i en större verksamhet sökte sig Kerstin Brofall till individ- och familjeomsorgen i Svalöv. Ett beslut hon inte har ångrat.
– Här finns en väl strukturerad verksamhet med goda utvecklingsmöjligheter för alla medarbetare, oavsett bakgrund och tidigare erfarenhet.

Att arbeta som socialsekreterare på en liten ort har enligt Kerstin Brofall sina fördelar. Förutom närhet till kollegor och andra aktörer gånger är avstånden till enhetschefer och socialchefer kortare. På mindre orter ges ofta även möjlighet till att arbeta bredare.
– En viktig anledning till att jag bytte arbetsplats efter så många år var att jag ville utvecklas och få användning för hela mitt kunskapsregister som socionom. Det är förhoppningar som infriats med råge.
Kollegan Beris Sabotic nickar instämmande. För lite drygt två år sedan började han som arbetsmarknadskonsult på IFO i Svalöv.
– Jag är statsvetare i grunden och arbetade tidigare som handläggare på Arbetsförmedlingen. Som arbetsmarknadskonsulent är mina främsta uppgifter att stötta långtidsarbetslösa individer till att gå ut i en sysselsättning. Min roll är att vara med i hela processen, från det första kartläggningssamtalet till att individen förhoppningsvis inte bara får, utan även behåller, ett arbete.

Långsiktighet
En viktig framgångsfaktor bakom IFO:s arbete med välfärd, integration och arbete är att verksamheten strävar efter att alltid ligga steget före.
– Istället för att släcka bränder försöker vi tänka framåt och skapa långsiktighet, ett tankesätt som genomsyrar hela organisationen. En annan framgångsfaktor är att vi är ett multikompetent team med flera olika yrkeskategorier representerade under samma tak, säger Beris.
Både Beris och Kerstin kan varmt rekommendera IFO i Svalöv som arbetsplats.
– På min enhet, ekonomiskt bistånd, finns goda utvecklingsmöjligheter och modiga handläggare som tycker om människor och sina jobb och därför stannar kvar i verksamheten. Visst har vi våra utmaningar men det är också de som gör att vi hela tiden utvecklas, konstaterar Kerstin.
Beris flikar in att han efter bara 2,5 år i verksamheten redan fått gå flera ledarutbildningar.
– I januari börjar jag en längre chefsutbildning. Här finns verkligen alla möjligheter till både personlig och yrkes­mässig utveckling.

Läs mer om omsorg och stöd i Svalövs kommun. Vi människor kan behöva hjälp och stöd av olika slag – hela livet eller bara vid något tillfälle.

Individ- och familjeomsorgen, Svalövs kommun
Svalövs kommun – med ett strategiskt läge inom familjen Helsingborg – erbjuder närhet, optimism och ett gynnsamt klimat för arbete och liv, samt goda förutsättningar för ett dynamiskt företagande. Bra kommunikationer gör det lätt att arbetspendla. Här bor drygt 14 000 invånare.

Individ- och familjeomsorgen
Svalövs kommun
268 80 Svalöv
Tel: 0418-47 50 00
www.svalov.se

Juridisk kompetens ökar tryggheten

Peter Krohn, jurist och nyhetsredaktör på Norstedts Juridik.
Peter Krohn, jurist och nyhetsredaktör på Norstedts Juridik.
77 procent av socionomerna anser att de skulle ha nytta av bättre juridiska kunskaper i sitt yrke. En stärkt juridisk kompetens gör socionomerna tryggare i beslutsfattandet.

– Undersökningsresultatet är inte särskilt förvånande, då socionomer fattar beslut som i många fall är otroligt viktiga och avgörande för individen. Många socionomer upplever att en gedigen juridisk kompetens gör dem tryggare i beslutsfattandet, säger Peter Krohn, jurist och nyhetsredaktör på Norstedts Juridik.
Eftersom socialtjänstens arbete regleras av många olika lagar så är en hög rättssäkerhet förstås mycket viktig.
– Ju bättre juridisk kompetens socionomer har, desto mer troligt är det att samtliga klienter behandlas lika av kommuner och myndigheter. Det är viktigt att varje enskild klient känner förtroende för sin socialsekreterare. En god juridisk kompetens hos socionomer stärker både samhället, klienten och den enskilda socionomen, säger Peter Krohn.

Omhändertaganden och LSS
Han anser att socionomer som arbetar med omhändertagandeärenden eller LSS har störst nytta av bättre socialrättsliga kunskaper, även om i princip alla socionomer på ett eller annat sätt har nytta av en stärkt juridisk kompetens som gör dem ännu tryggare i sitt beslutsfattande.
Omhändertagande av olika slag samt LSS-lagstiftningen hör till de juridiska områden som är mest efterfrågade av socionomer.
– Det kan röra sig om omhändertagande av ungdomar eller missbrukare, överförmyndarfrågor eller frågor kring hur man kan tillvarata barnets intresse i en familjeutredning. När LSS-lagstiftningen ändrades fick vi förstås många frågor om det. I samband med lagändringar får vi självklart många frågor, då uppstår ofta osäkerheter kring hur lagstiftningen bör tolkas, säger Peter Krohn.

Skulle du ha nytta av bättre kunskaper inom socialrätt/juridik i ditt arbete som socionom?
Om undersökningen
Undersökningen har genomförts mot ett slumpmässigt urval av socionomer i Sverige 21–23 augusti 2019. Över 600 socionomer har svarat.

Brottsofferjouren – Ett stöd för alla brottsoffer, anhöriga och vittnen

brottsoffer_bild_ny
”Min familj har bestämt vem jag ska gifta mig med. Men jag är kär i en annan.”
Hos Brottsofferjouren får alla brottsoffer, anhöriga och vittnen stöd.

Vi erbjuder dig:

• Medmänskligt stöd och någon att prata med som lyssnar
• Information om rättsprocessen och stöd vid eventuell rättegång
• Stöd vid myndighetskontakter
• Information om ekonomisk ersättning och skadestånd
• Stöd på eget språk – vi ger stöd på ca 20 språk

Stödpersonerna inom Brottsofferjouren har fått utbildning och alla har lämnat tystnadslöfte. Hjälpen är kostnadsfri och du kan kontakta Brottsofferjouren utan att ha gjort en polisanmälan. Det finns cirka 75 lokala brottsofferjourer i Sverige.

Läs mer på brottsofferjouren.se/

Enkelt och snabbt stöd för rättssäkra beslut

Peter Krohn, innehållsansvarig för Karnov Kommun och Christian Tamker, säljare av Karnov Kommun.
Peter Krohn, innehållsansvarig för Karnov Kommun och Christian Tamker, säljare av Karnov Kommun.
Underlag, stöd och vägledning i komplexa sociala ärenden är bara ett knapptryck bort. Karnov Kommun erbjuder juridiskt material och rådgivning för att du som arbetar inom socialtjänst eller familjerätt ska kunna fatta trygga, rättssäkra beslut.

Karnov Kommun är en väletablerad digital tjänst, som används av jurister och handläggare på kommuner runtom i Sverige. Nu lanseras en uppdaterad version, som kombinerar ökad användarvänlighet med ett breddat och fördjupat innehåll, speciellt utformat för de som arbetar inom socialtjänsten och familjerätten. Guidande texter, checklistor och möjlighet att rådfråga juridisk expertis är grunden.
– Utgångspunkten är juridiskt material, särskilt lagstiftning och rättsfall som ofta återkommer, med experter som kommenterar och tolkar lagstiftningen. Syftet är att personer som arbetar inom familjerätt och socialtjänst lätt ska kunna navigera sig fram till relevant lagstiftning och praxis och sedan utifrån det fatta rättssäkra beslut, säger Peter Krohn, innehållsansvarig för Karnov Kommun.
Guiderna i Karnov Kommun täcker ett brett spektrum av relevant lagstiftning och rättsfall och uppdateras ständigt, berättar Christian Tamker, säljare av Karnov Kommun och fortsätter:
– Socialtjänsten och familjerätten handlägger ofta extremt komplexa och svåra ärenden, till exempel omhändertagande av barn. Det är oerhört viktigt att besluten som fattas har stöd i lagstiftningen. Samtidigt är personalen på dessa enheter ofta väldigt pressad av stor arbetsbörda och tidspress. Vår tjänst ger snabb och enkel vägledning, så att personalen istället kan lägga sin tid på att hjälpa brukarna.


Karnov Kommun
Karnov Kommun erbjuder Sveriges bredaste utbud av juridiskt beslutsunderlag för dig som arbetar inom kommunal verksamhet. Innehållet är lätt att förstå och anpassat för just ditt arbetsområde. Tjänsten har uppdat­erats och består bland annat av rättsfall, lagstiftning, juridisk expertrådgivning och omvärldsbevakning. Idag används Karnov Kommun av ett 80-tal kommuner runtom i landet.
www.karnovgroup.se

Bryter bidragsberoende med mod, hopp och inspiration

Petra Ståhlgren och Maria Willis grundade Ståhlgren & Willis för sex år sedan.
Petra Ståhlgren och Maria Willis grundade Ståhlgren & Willis för sex år sedan.
– Kärnan i allt socialt arbete är relationer, säger Maria Willis och Petra Ståhlgren som efter många års arbete med försörjningsstöd inom socialtjänsten startade eget. Idag använder de sina erfarenheter till att stötta och inspirera socialsekreterare över hela landet.

Efter sammanlagt 30 års arbete inom socialtjänsten med fokus på försörjningsstöd kände Maria Willis och Petra Ståhlgren att det var dags för nästa steg.
– Vi ville dela med oss av våra erfarenheter och inspirera andra genom att lyfta fram allt det lyckade arbete som görs inom socialtjänsten. Vi hade själva saknat den biten under vår yrkesbana och tänkte att här finns ett glapp att fylla, säger Maria Willis.
Tanken låg helt rätt i tiden när Ståhlgren & Willis startade för sex år sedan. Det visade sig finnas ett stort sug bland landets socionomer som arbetar med bidragsberoende klienter att få träffa kollegor för att tillsammans kunna reflektera och prata om sina jobb.
– I början handlade vår verksamhet mycket om att lyfta fram att det går att göra skillnad med klienterna. Nu fokuserar vi allt mer på att inspirera och inge hopp till medarbetarna som i sin tur kan ge det vidare till sina klienter och vi arbetar numera som handledare, föreläsare och chefsbemanning, berättar Petra Ståhlgren.

Se styrkorna
Mod, hopp och inspiration är tre viktiga ledord i Ståhlgren & Willis arbete med att stärka människor.
– Jobbet som socialsekreterare innebär inte att man måste ha svar på alla frågor. Det är lätt att ta på ”jobbkostymen” och gömma sig bakom mallar och metoder. Men genom att ha modet att visa sig som den hela människa man är blir mötet ärligare vilket ger klienten en större chans att lyckas.
Om fem år hoppas Maria och Petra att de varit runt och ingjutit hopp och mod hos socialsekreterare i varenda kommun.
– Att lotsa bidragsberoende klienter till att bli självförsörjande handlar om att se deras styrkor i syfte att de själva ska se och våga tro på dem. Det är i relationen med klienten som arbetet kan ge resultat. Genom att stärka en människa kan hen få ett värdigare liv och slippa socialtjänsten. Men det handlar även om att stärka socialsekreterarna och det är här vi kommer in i bilden.

Ståhlgren & Willis
Vår drivkraft är att stärka människor. Oavsett var man befinner sig är det viktigt att kunna se sina egenskaper, utforska sig själv och våga lita på sin kunskap när man arbetar inom människovårdande yrken. Vi vill lyfta det faktum att just du som jobbar med människor gör en skillnad, på riktigt. Den 14–15 maj ger vi en tvådagars kurs med fokus på långvarigt bidragsberoende och MI. Mer info på hemsidan.

Ståhlgren & Willis AB
Vikbyvägen 32
181 43 Lidingö
Tel: 076-338 97 29, 070-491 23 47
E-post: kontakt@stahlgrenwillis.se
www.stahlgrenwillis.se

www.stahlgrenwillis.se