Etikettarkiv: Legitimation

Sjukvårdskuratorer har blivit ett legitimationsyrke

Kristina Kolterud, ordförande i Svensk Kuratorsförening.
Kristina Kolterud, ordförande i Svensk Kuratorsförening.
Den 1 juli 2019 införde riksdagen en legitimation för kuratorer i hälso-och sjukvården. Syftet med legitimationen är framför allt att öka patientsäkerheten genom att det ställs krav på att en kurator har rätt kompetens.

Heike Erkers, ordförande i Akademikerförbundet SSR. Foto: Lena Dahlström
Heike Erkers, ordförande i Akademikerförbundet SSR. Foto: Lena Dahlström
– Äntligen får de patienter som träffar hälso- och sjukvårdskuratorer samma patientsäkerhet som i den övriga vården. De har också tryggheten i att det är en person med rätt utbildning de möter. Kuratorerna har varit den enda högskoleutbildade professionen med direkt patientansvar som inte har legitimation. Nu har riksdagen rättat till den bristen och det är vi oerhört glada för, säger Heike Erkers, ordförande i Akademikerförbundet SSR.

Examen på 60 högskolepoäng
För att beviljas legitimation krävs en hälso- och sjukvårdskuratorsexamen som omfattar 60 högskolepoäng. Legitimationen är dock inte knuten till ensamrätt att utöva yrket. De nya bestämmelserna innebär därmed inte att vissa arbetsuppgifter endast får utövas av legitimerade hälso- och sjukvårdskuratorer.

Övergångsregler
Fram till den 1 juli 2024 gäller övergångsregler och legitimation kan utfärdas till den som har socionomexamen eller annan relevant examen och har varit verksam som kurator inom hälso- och sjukvården i minst fem år. För dem som har relevant vidareutbildning är det tillräckligt att ha varit verksam som kurator inom hälso- och sjukvården i minst två år.

Värdet av legitimerade kuratorer
– Det känns roligt att vi äntligen är i mål, Svensk Kuratorsförening har kämpat länge för detta. I den här viktiga frågan för patientsäkerheten är det nu upp till arbetsgivaren om man anser att man ska anställa en legitimerad hälso- och sjukvårdskurator eller inte. Vi befarar att somliga arbetsgivare vid nyanställning inte kommer att kräva att kurator ska vara legitimerad, säger Kristina Kolterud, ordförande i Svensk Kuratorsförening.
– Vi uppmanar alla behöriga kuratorer i sjukvården att ansöka om legitimation och kommer även att informera landstingen och regionerna om värdet av att anställa legitimerade kuratorer. Vi hoppas att det här kan påverka sjukhuskuratorernas status och lönebild. Vi hoppas även att legitimationen kan innebära att kurator blir en självklar kompetens inom all hälso- och sjukvård, säger Kristina Kolterud.

Socionomernas råd till den nya riksdagen

Foto: Ingemar Edfalk/Sveriges riksdag
Foto: Ingemar Edfalk/Sveriges riksdag
Övergripande vision för socialtjänsten, likvärdighet, ökat stöd till kommunerna, legitimation för socionomer och kvalitetssäkring av arbetet inom socialtjänsten. Det är några av de beslut som socionomerna anser att den tillträdande riksdagen ska fatta efter valet.

Ett slumpmässigt urval av socionomer fick svara på frågan ”Vilka beslut ang socialtjänsten anser du att den tillträdande riksdagen ska fatta?” Nedan redovisas en sammanfattning av svaren.

Kunskap om lagen – övergripande arbete
Man anser att det är av största vikt att riksdagen har kunskap om social­tjänsten för att besluta om övergrip­ande frågor. De skall göra det tydligt vad man vill med socialtjänsten, och ha en övergripande vision för den. Ska det vara en myndighet som upprätthåller lagen eller en aktör som samarbetar och förebygger? Det ska finnas normer som är likvärdiga för hela landet. Socialtjänstlagen ska också gälla alla, även äldre. Man menar också att det ska vara beslut som handlar om lagar och riktning på arbetet och minskat politikerinflytande i enskilda ärenden.

Ökade resurser socialtjänsten
Många anser att mer resurser behövs för att höja lönerna för personal som arbetar inom socialtjänsten. Man vill också se ett ökat ekonomiskt stöd till kommunerna för att skapa förutsättningar för en god verksamhet, exempelvis små och utsatta kommuner. Mer resurser för allt det som krävs för att ge främst barn den bästa vården utifrån individuella behov.

Legitimation – kvalitetssäkring
En stor andel av de tillfrågade anser att det bör finnas legitimation för socionomer med stor kompetens och erfarenhet. Riksdagen ska också utreda universitetens hantering av socionomutbildningar. Utbildningen bör ges åt de som har viss livserfarenhet, viss mognadsgrad och ett verkligt intresse för att arbeta inom socialtjänsten.
Kvalitetssäkring innebär bland annat att tillsätta mer personal, ge personalen en bra arbetsmiljö och rätt förutsättningar att utföra socialt arbete och med en rättssäker myndighetsutövning med individen i fokus. Personal med rätt utbildning ska besluta i individärenden. Höj riksnormen så att kompetent personal stannar inom socialtjänsten.

Barn och unga
Här är det tydligt att det ska finnas rikstäckande beslut för socialtjänstens arbete gällande unga, så det inte ska vara upp till kommunerna. Barn ska ha samma rätt oavsett var i landet man bor. Exempelvis ska skyddet för barn som bevittnat våld mellan sina föräldrar öka. Riksdagen ska arbeta med att stärka barns röster och rättigheter, inte minst i vårdnadsmål. Rättssäkerheten ska höjas för barn som har skyddat boende.

Socionomernas råd till den tillträdande riksdagen
1. Skaffa ingående kunskap om socialtjänsten
2. Övergripande vision för socialtjänsten
3. Likvärdiga normer för hela landet
4. Ökat ekonomiskt stöd till kommunerna
5. Legitimation av socionomer
6. Kvalitetssäkra arbetet inom socialtjänsten
7. Personal med rätt kompetens ska fatta beslut i individärenden
8. Likvärdigt arbete med barn och unga
Om undersökningen
Framtidens Karriär – Socionom genomförde 23–27 augusti 2018 en undersökning mot ett slumpmässigt urval av socionomer i Sverige.

Legitimationskrav höjer statusen för kuratorer

Kristina Kolterud, ordförande i Svensk kuratorsförening.
Kristina Kolterud, ordförande i Svensk kuratorsförening.

Regeringen har föreslagit att legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården ska införas från och med den 1 januari 2019. Svensk kuratorsförening är en av de aktörer som arbetat länge för att legitimationskravet ska bli verklighet. Legitimationen stärker både patientsäkerheten och hälso- och sjukvårdskuratorernas status.

För att bli legitimerad hälso- och sjukvårdskurator föreslår regeringen att socionomer ska bygga på sin utbildning med en ny yrkesexamen på 60 högskolepoäng. För kuratorer som redan är verksamma i hälso- och sjukvården föreslås övergångsregler.

Stärker patientsäkerheten
– Syftet med att införa legitimation är främst att öka patientsäkerheten genom att det ställs krav på att hälso- och sjukvårdskuratorer har rätt kompetens för yrket. Idag kan egentligen vem som helst kalla sig kurator eftersom det inte är en skyddad yrkestitel. I dagsläget omfattas inte kuratorer inom privat hälso- och sjukvård av skyldigheten att föra journal. När sjukvårdskuratorer blir ett legitimationsyrke omfattas även de av den obligatoriska journalföringen, vilket också stärker patientsäkerheten, säger Kristina Kolterud, ordförande i Svensk kuratorsförening, kurator och sektionsledare på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Höjer status för kuratorer
Kuratorer är den enda akademiskt utbildade yrkesgruppen i hälso- och sjukvården som inte omfattas av legitimationskrav. Kristina Kolterud menar att det innebär att kuratorer ibland hamnar utanför, exempelvis när endast legitimerad personal erbjuds fortbildning. Legitimationskravet blir ett formellt erkännande av yrkesgruppens kompetens. Legitimationen gör även kuratorer till en ännu mer självklar yrkesgrupp i hälso- och sjukvården. Den jämställer även kuratorernas kompetens och status med andra legitimationsyrken i sjukvården.
– Hälso- och sjukvårdskurator är en yrkesroll som kräver viss utbildning och kompetens. Merparten av kuratorerna i hälso- och sjukvården har dessutom vidareutbildningar utöver socionomutbildningen. Svensk kuratorsförenings förhoppning är att legitimationskravet kan höja sjukvårdskuratorernas snittlöner och att kuratorer i hälso- och sjukvården får ett erkännande som de psykosociala experterna i vården, säger Kristina Kolterud.

Legitimation för kuratorer

Annika Strandhäll, socialminister. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet
Annika Strandhäll, socialminister. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet
Socialdepartementet har skickat ut en departementspromemoria på remiss som föreslår en legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården.

Kuratorers legitimerade yrkestitel skulle bli hälso- och sjukvårdskurator, och föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.
– Nu tar vi ett ytterligare steg i arbetet med att göra kuratorer inom vården till ett legitimationsyrke. Det är viktigt för att tydliggöra den centrala roll de spelar i arbetet mot psykisk ohälsa, säger socialminister Annika Strandhäll.
Syftet är att öka patientsäkerheten och man föreslår en yrkesexamen, som ger en mer nationellt likformig kompetens som bättre anpassas till yrket.
Socionomutbildning eller annan relevant vidareutbildning med fem respektive två yrkesverksamma år får en övergångsbestämmelse.
Kuratorer i privat verksamhet omfattas också. Den vård som patienter får av yrkesgruppen blir mer patientsäker och av högre kvalitet, oavsett verksamhetsform.
Remisstiden är till den 29 november 2017.