Stöd för barn och unga

SBU-rapport pekar på behov av stödinsatser

Publicerad 16 september 2020
Text: Anette Bodinger Larsson Foto: Svenska Spel
Knut Sundell, projektledare vid SBU. Foto: Svenska Spel
Knut Sundell, projektledare vid SBU. Foto: Svenska Spel

SBU har kartlagt vilka stöd som finns för unga som flyttar från social dygnsvård.
– Till skillnad från i Sverige finns det i USA en federalt delfinansierad insats som stöttar inom områden där dessa barn och ungdomar ofta får problem, säger Knut Sundell, projektledare.

Barn och unga som växer upp i familjehem eller på HVB-hem har en väsentligt sämre prognos för vuxenlivet när det gäller till exempel hemlöshet, arbetslöshet, beroende av offentligt bistånd, fysiska och psykiska problem samt kontakt med straffrättssystem. Ett sätt att motverka dessa problem är genom stödinsatser när unga flyttar från familjehem eller HVB-hem till ett eget boende.
I USA tillämpas sedan 1985 ”Independent Living Services” som till del finansieras av federala pengar. Stödet ges proaktivt och kan handla om hur det går till att få ett arbete, behålla en bostad och vikten av att fullfölja en utbildning.
– Verksamheten pågår under cirka ett år innan utflytt från placeringen. Stödet är frivilligt, men i USA deltar 2/3 av alla i målgruppen, berättar Knut Sundell, projektledare vid Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU.

Studier visar positiva effekter
Under de 35 år som USA erbjudit stödet har det gjorts sju välgjorda utvärderingar av verksamheten. Totalt har 6000 ungdomar deltagit i undersökningarna, hälften pojkar och hälften flickor, med en placeringstid på i genomsnitt fyra år.
– Resultaten pekar på positiva effekter av insatsen. Ungdomarna har 1–2 år efter insatsen oftare ett stabilt boende, de har fullföljt gymnasiet och i större utsträckning påbörjat eftergymnasial utbildning. De har också ofta ett betalt arbete, berättar Knut Sundell som påpekar att det även finns områden där det inte går att utläsa några effekter eftersom det saknas forskning.
– Hit hör till exempel livskvalitet, hälsa, kriminalitet och tillgång till sociala nätverk.

”Stöd inför utflyttning verkar vara en väg för att ge barn och ungdomar bättre förutsättningar i livet.”

Behövs stöd vid utflyttning
Vilket stöd finns då för unga som lämnar social dygnsvård i Sverige? Det finns bara två inventeringar från 2011 respektive 2016. Båda visar att det är mycket få som får ett förebyggande stöd.
– De båda forskarna Höjer och Sjöblom intervjuade 111 av landets socialchefer. Av dessa hade två till fyra procent ett riktat stöd för målgruppen.
Även SBU har undersökt hur vanligt det är. Av 81 kommuner uppgav sju procent att de erbjöd stöd.
– Erfarenheterna från USA visar att stöd inför utflyttning verkar vara en väg för att ge barn och ungdomar bättre förutsättningar i livet. Inte så att det hjälper alla, men det är åtminstone fler som får ett bättre liv på kort sikt. Rapporten pekar helt klart på ett behov, som ungdomar som bor hos sina föräldrar får naturligt av sin familj, men som unga i social dygnsvård saknar. Vi ser stödet som en viktig pusselbit i hjälpen till barn och ungdomar som inte kan bo kvar hos sina biologiska föräldrar, fastslår Knut Sundell.