Tydlighet och närvaro kännetecknar ett bra ledarskap

Publicerad 29 januari 2019
Text: Marianne Sjöberg

Tydlighet i sin kommunikation är det viktigaste tecknet på ett bra ledarskap enligt socionomerna. Därefter följer tillgänglighet och närvaro i det dagliga arbetet, lyhördhet och tillit.

”Vad kännetecknar ett bra ledarskap inom socialt arbete?” Den öppna frågan har ett slumpmässigt urval av socionomer svarat på i Framtidens Karriär – Socionoms undersökning 12–17 december 2018.

Tydligt, närvarande ledarskap
En övervägande del av de tillfrågade önskar ett tydligt ledarskap. En ledare är tydlig i sin kommunikation, men visar även tydlighet vad gäller ramar, riktning och förväntningar kring yrkesroll och prestation. Man menar vidare att det förutom tydlighet också behövs en tillgänglig ledare som är närvarande i det dagliga arbetet. Det är viktigt att det finns tid för medarbetare och att ledaren inte har för många egna ärenden eller en ”massa möten”.
Man vill även ha en lyhörd chef som förstår och känner vad enskilda medarbetare behöver, exempelvis coaching eller annan hjälp i svåra ärenden. En god chef är också en god lyssnare, som har tid att sätta sig in i en medarbetares arbetssituation.

Tillit till sina medarbetare
Här menar man att en bra ledare har tillit för att delegera ärenden och arbetsuppgifter men också är hjälpsam och coachar sin personal i svåra ärenden. Man menar även att tilliten ska synas både som uppskattning och lönemässigt. En bra ledare stöttar sin personal i svåra situationer och engagerar sig i det dagliga arbetet. En tillitsfull och engagerad chef tar också hand om sin personal och hjälper dem att utvecklas. Man nämner också att en bra chef ska ha äkta empati och se både klienter och personal. ”Ett tillitsbaserat ledarskap ger stort handlingsutrymme till professionen.”

Modiga ledare med erfarenhet
Att ha kunskap inom det sociala arbetet är en förutsättning för att kunna driva arbetet och göra det tydligt för sina medarbetare. Man vill ha en modig ledare som vågar vara chef, står för sina beslut och inte ”låtsas vara en i gänget”.
En bra chef har egna visioner, och ser både klienten och medarbetaren. Man menar att en god ledare tar in medarbetarna på ett tidigt stadium i exempelvis ett förestående förändringsarbete. Man vill ha en chef som har vision, struktur och ett ”helhetstänk”. En kunnig och erfaren chef ska föra arbetstagarens och klienternas behov uppåt i hierarkin för att skapa de resurser som behövs för att göra ett gott socialt arbete inom ramen för lagstiftningen.

Bra ledarskap inom socialt arbete
1. Vara tydlig
2. Närvaro i det dagliga arbetet
3. Lyhördhet
4. Känna tillit till sina medarbetare
5. Vara modig och ha kunskap utifrån egen erfarenhet
6. Ha en egen vision med klar struktur
7. Vara en god lyssnare för bästa handledning
Om undersökningen
Framtidens Karriär – Socionom genomförde 12–17 december 2018 en undersökning mot ett slumpmässigt urval av socionomer i Sverige. Statistisk felmarginal 2,5–4,0 procentenheter.