Presentation

Samverkan ett lyft för barn- och ungdomsvård i Partille

Publicerad 29 januari 2019
Samverkansmötena är värdefulla även för dem som inte är direkt inblandade i ett ärende. Alla deltagare får ny kunskap, samtidigt som alla kan bidra med skilda perspektiv. Från vänster: Tinna Molén, Susanne Hellström, Erika Nevala, Jenny Johansson, Susanne Wessman, Helene Ardestam, Petter Hensjö. Foto: Patrik Bergenstav
Samverkansmötena är värdefulla även för dem som inte är direkt inblandade i ett ärende. Alla deltagare får ny kunskap, samtidigt som alla kan bidra med skilda perspektiv. Från vänster: Tinna Molén, Susanne Hellström, Erika Nevala, Jenny Johansson, Susanne Wessman, Helene Ardestam, Petter Hensjö. Foto: Patrik Bergenstav

I Partille har tydligt fokus på samverkan, och nära dialog mellan utförarna och myndighetsutövarna inom social- och arbetsförvaltningen har gett resultat. Placeringarna av barn och unga har minskat drastiskt och stabiliteten i personalstyrkan har ökat markant. Här satsar man på sina medarbetare som stannar och trivs.

Arbetet med att få ner antalet placeringar på HVB, institution och köpta familjehem och att minska på behovet av inhyrda socionomkonsulter började för två år sedan. Då hade kostnaderna för köpt vård och familjehem ökat kraftigt under flera år och personalomsättningen bland socialsekreterare inom barn- och ungdomsvården var hög.
På socialförvaltningen grodde en tanke att om man kunde anställa fler fasta socialsekreterare så skulle man också kunna minska kostnaderna för den köpta vården. En trygg och stabil arbetsmiljö på socialförvaltningen skulle leda till att fler barn och unga skulle kunna stanna i sina hem, vilket all forskning visar oftast är det bästa. Politikerna lyssnade och förvaltningen fick medel för ytterligare sju tjänster.
– Det fanns definitivt en lyhördhet för våra behov och förståelse för vikten av utökade resurser för att skapa effektivare processer och en bättre arbetsmiljö. Det är roligt att politiker och ledning ville prioritera detta, menar Tinna Molén, familjebehandlare och Louise Thörnkvist, socialsekreterare.

Samverkansmöten
En av de viktigaste förändringarna som skett på social- och arbetsförvaltningen i Partille är ett tydligt fokus på nära samverkan mellan myndighetsutövare och utförare. Varje måndag hålls effektiva och strukturerade samverkansmöten i nära dialog och samarbete mellan socialsekreterare och familjebehandlare. Här deltar exempelvis olika aktörer från öppenvården, familjehemssekreterare, socialsekreterare, enhetschefer, familjerätten och alkohol- och narkotikamottagningen. Konstellationerna ser olika ut beroende på vilka ärenden som behandlas.
– Det handlar ofta om komplexa ärenden. Under mötena finns en bred kompetens, som är ett stort stöd för den enskilda socialsekreteraren eller behandlaren. När det gäller familjehemssekreterare är det så viktigt att de kommer in och är med på banan direkt. Det är också enormt värdefullt för oss att lära känna varandra bättre och få respekt för varandras olika roller. Det blir så mycket lättare att sedan samarbeta i enskilda ärenden, säger Louise.
Tinna Molén lyfter fram att mötena är värdefulla även för dem som inte är direkt inblandade i ett ärende. Alla deltagare får ny kunskap, samtidigt som alla kan bidra med skilda perspektiv.
– Det finns ju alltid en risk att man fastnar i ett smalt tänkande och jobbar i ett och samma spår. Mötena bidrar verkligen till att vidga synen på hur man kan jobba med olika ärenden. Samtidigt är de väldigt avlastande för de som arbetar med de ärenden som diskuteras. Det blir tydligt vem som ansvarar för vad, och vi får en tydlig linje som alla inblandade håller fast vid. Det finns en tillit och en röd tråd genom hela processen, säger hon.

Från vänster: Helene Ardestam, Susanne Wessman, Anna-Karin Eglén och Jessica Svanström. Foto: Patrik Bergenstav
Från vänster: Helene Ardestam, Susanne Wessman, Anna-Karin Eglén och Jessica Svanström. Foto: Patrik Bergenstav.

Gett resultat
De utökade resurserna och nya, effektivare arbetssättet har redan gett tydliga resultat. Under hela 2018 slutade ingen personal inom Barn- och ungdomsenheten och mellan augusti och december i fjol skedde inga HVB- eller SiS-placeringar av barn eller unga och heller inga köpta familjehemsplaceringar.
– Ibland är en placering oundviklig, men med vårt nya sätt att arbeta så vet vi att vi verkligen har vridit och vänt på alla stenar. Vi kan då vara trygga i beslutet, framhåller enhetschef Anna-Karin Eglén.
Just tryggheten är en av de största vinsterna med satsningarna. Alla stöttar varandra och jobbet är mycket mindre utsatt och ensamt, framhåller enhetscheferna Susanne Wessman och Helene Ardestam.
– Vi har hittat ett arbetssätt som verkligen fungerar, som ger kontinuitet för oss på socialförvaltningen och kvalitet för de familjer som vi arbetar med. Arbetet blir så mycket roligare, och det faktum att personalomsättningen på Barn och Unga var noll förra året är ett kvitto på det.
Tinna och Louise instämmer. De upplever en ny arbetsglädje och menar att den känslan är genomgående hos personalen.
– Alla är verkligen på tårna och positiva till förändringarna. Det finns ett annat tänk och driv på förvaltningen och en stor kraft i det. Alla är med på båten.

Jobba med oss! Läs mer och ansök här!

Partille kommun
Efter flera år av hög personalomsättning och höga kostnader för barn- och ungdomsvården valde Partille kommun att satsa på en utökad budget under två år och att inrätta sju nya tjänster. Syftet var att minska antalet placeringar av barn och unga och reducera behovet av inhyrda socionomkonsulter. Stora förändringar har skett och under hela förra året var personalomsättningen noll, samtidigt som allt fler barn och unga får möjlighet att få vård och insatser i hemmet istället för att placeras.

www.partille.se