Presentation

Plattformsarbete bidrar till ett jämlikt Göteborg

Publicerad 29 januari 2019
Ingrid Brännström, processledare plattformen myndighetsutövning funktionshinder och Tuula Bengtsson, enhetschef för stöd- och försörjningsenheten i SDF Centrum. Foto: Julia Sjöberg
Ingrid Brännström, processledare plattformen myndighetsutövning funktionshinder och Tuula Bengtsson, enhetschef för stöd- och försörjningsenheten i SDF Centrum. Foto: Julia Sjöberg

Arbetet mot ett mer jämlikt Göteborg är något som står i centrum för hela stadens socialförvaltningar. Efter att socialtjänstens 21 förvaltningar slagits ihop till tio samt Social resursförvaltning, etablerades därför plattformsarbetet, vars mål är att skapa en socialtjänst som ger lika förutsättningar för alla.

Arbetet tog sin grund i en utredning som visade att det sociala arbetet såg olika ut på de olika socialförvaltningarna i staden. Det medförde i sin tur att medborgarna fick tillgång till olika resurser och arbetssätt beroende på var de bodde, något som gick stick i stäv med socialtjänstens målsättning om ett jämlikt Göteborg. Detta lade grunden för det så kallade plattformsarbetet, en samlingsterm för stadens övergripande kvalitetssäkring i arbetet genom kompetensutveckling, stöd till att hantera riktlinjer och utveckla metoder.
– De tio förvaltningarna i Göteborg fungerar lite som tio mindre svenska kommuner. Vi arbetar inom en politiskt styrd organisation som bygger på centrala beslut, men vi har stora möjligheter att fatta lokala beslut. Det är inte alltid lätt att lyfta blicken från sin egen verksamhet. Därför är plattformsarbetet väldigt viktigt – plattformsledarna har en samordnande funktion och bär uppdraget över olika nivåer för att få en samsyn i hela kedjan, säger Tuula Bengtsson, enhetschef för stöd- och försörjningsenheten i SDF Centrum.

Tydligare ansvarsfördelning
Några av åtgärderna som introducerats via plattformsarbetet är förstärkt introduktion under längre tid och kompetensutveckling för såväl socialsekreterare och 1:e socialsekreterare som enhetschefer, allt för att bidra till stabil bemanning med rätt kompetens för verksamheten, vilket leder till en attraktiv arbetsgivare. Ingrid Brännström är processledare plattformen myndighetsutövning funktionshinder, och hon betonar att målet är att medborgarna ska få samma information och bemötande oavsett var i Göteborg de bor. En stor del av plattformsarbetet handlar om utvecklingsfrågor för staden, inklusive implementering av arbetsmetoder.
– Sedan plattformsarbetet påbörjades har det blivit en tydligare struktur och ansvarsfördelning. Möjligheten för frågor att hanteras mer effektivt har ökat nu när det finns processledare som driver dem vidare och för dem till andra forum. Det faktiska arbetet bedrivs fortfarande ute på enheterna och har brukarna i fokus, men vi som processledare ser till att frågor och initiativ inte hamnar mellan stolarna.

Ankie Widén, enhetschef för barn och unga i Majorna-Linné och Helge Piri, enhetschef för vuxen-enheten Askim-Frölunda-Högsbo. Foto: Julia Sjöberg
Ankie Widén, enhetschef för barn och unga i Majorna-Linné och Helge Piri, enhetschef för vuxen-enheten Askim-Frölunda-Högsbo. Foto: Julia Sjöberg

Har medfört nya rutiner
Enhetschefen för barn och unga i Majorna-Linné, Ankie Widén, och enhetschefen för vuxenenheten Askim-Frölunda-Högsbo, Helge Piri, har båda varit med sedan plattformsarbetets införande. De lyfter den förbättrade samordningen och utvecklingsnätverken som de viktigaste förändringarna plattformsarbetet har fört med sig.
– Förr var vi 21 stadsdelar. I och med sammanslagningen till tio stycken introducerades även plattformsarbetet. Det har varit en oerhörd drivkraft som bland annat har lett till kraftiga satsningar på såväl ledarskap och kompetensutveckling som trivsel och medarbetare. Det har också medfört ett antal gemensamma rutiner för staden vad gäller handläggningsfrågor, något som är väldigt viktigt för att skapa en likställd socialtjänst, konstaterar Ankie.

Konkretiserade visioner
Hon får medhåll från Helge, som betonar att det har blivit lättare att utveckla och arbeta fram olika arbetsmetoder och lösningar, och att identifiera och kartlägga förbättringsområden. Arbetet utgår från enhetschefsnätverk från varje målgrupp, som enas om vilka satsningar som behöver göras, och sedan för frågorna både uppåt i leden och ut bland socialsekreterarna.
Inledningsvis fanns det olika tankar kring vad som borde hamna högst på dagordningen, och det har varit en stadig process för att konkretisera ner de olika enheternas visioner till praktiska och jordnära åtgärder. Som tidigare nämnts har kompetensfrågan varit viktig, men det var även värderingsfrågor och struktur på rutiner.
– Göteborg är en attraktiv arbetsgivare, inte minst med tanke på sin enorma bredd och sina många olika verksamheter och insatser, men det medför behovet av en likasyn vad gäller frågor som kompetens, utbildning och gemensamma satsningar. Det är dock viktigt att man inte tappar närkontakten med handläggarnas situation och de utmaningar som finns i det vardagliga arbetet. Det är trots allt mötet med brukarna som är i centrum för det vi gör, avslutar han.

Vi söker socionomer. Läs mer och ansök här!

Göteborgs stad
Syftet med plattformsarbetet är att beskriva hur socialtjänstens arbete i Göteborg bör kännetecknas i de tio stadsdelsnämnderna samt Social resursförvaltning. Det är angeläget att likabehandlingsprincipen kan upprätthållas gentemot stadens invånare trots att stadsdelarnas arbetsförutsättningar skiljer sig i flera avseenden. Kommunfullmäktiges budget och prioriterade mål samt respektive stadsdelsnämnds konkretiseringar av dessa mål utgör grunden för denna Gemensamma Plattform. Arbetet med att skapa jämlika livschanser för stadens invånare är den målbild som ska styra IFO-FH-verksamheterna.

Gun Olsson Ekström, processledare, barn o unga / IFO
gun.olsson.ekstrom@ostra.goteborg.se
tel: 0728-565 019

Ingrid Brännström, processledare, FH
ingrid.brannstrom@vastra.goteborg.se
tel: 0728-565 352

Ann Karlsson, processledare, vuxen, missbruk o beroende
ann.karlsson@socialresurs.goteborg.se
tel: 0739-102047

Lisa Ruuth, processledare, försörjningsstöd
lisa.ruuth@vastra.goteborg.se
tel: 0749-462 077