Socionomauktorisation gav karriärfördelar och utveckling

Publicerad 11 september 2018
Text: Annika Wihlborg

Sara R. Millberg, skolkurator inom elevhälsans professionsstöd på utbildningsförvaltningen i Stockholm.
Sara R. Millberg, skolkurator inom elevhälsans professionsstöd på utbildningsförvaltningen i Stockholm.
För Sara R. Millberg, som i många år varit skolkurator och numera arbetar med professionsstöd för andra kuratorer, har auktorisationen resulterat i såväl professionell utveckling som en stärkt yrkesidentitet och konkreta karriärfördelar.

För att bli auktoriserad socionom krävs minst tre års yrkeserfarenhet, minst hundra timmars handledning, två fristående lämplighetsutlåtanden från två chefer, kollegor eller arbetsledare som arbetat i din närhet under en längre period. Sara R. Millberg är skolkurator inom elevhälsans professionsstöd på utbildningsförvaltningen i Stockholm med uppgift att handleda och utbilda skolkuratorer inom stadens grund- och gymnasieskolor. Hon upplever att socionomauktorisationen har synliggjort hennes kärnkompetens och utvecklingsmöjligheter inom ramen för yrkesrollen som skolkurator.

Kvalitetsmarkörer i yrket
– Auktorisationen för socionomer närmare de teoretiska utgångspunkter som utgör grunden för vår profession, och uppmärksammar oss på behovet av att både utveckla och tillämpa vår teoretiska kompetens. Forskning visar att vi socionomer generellt sett har svårt att på ett tydligt sätt uttrycka vad vi gör och vilken kompetens vi använder i vårt arbete. Socionomer behöver utveckla förmågan att använda teoretisk kunskap på ett tydligt och systematiskt sätt för att kunna förklara de överväganden vi gör i sociala bedömningar och beslut. Här fyller auktorisationen en viktig funktion. För min del har socionomauktorisationen definitivt gjort det lättare att formulera min spetskompetens i rollen som skolkurator. Den hjälper mig att synliggöra kvalitetsmarkörer inom mitt eget yrkesområde och lyfter även socionomens yrkesetiska ansvar på ett bra sätt, säger Sara R, Millberg.

Tillför mervärden
– Ett skäl till att många socionomer väljer att inte genomgå auktorisationen är att den inte väger lika tungt som en yrkeslegitimation. Det stämmer visserligen, men jag är övertygad om att auktorisationen kan tillföra mervärden för alla socionomer, oavsett var de arbetar. Många underskattar nog auktorisationens samlade värde, säger Sara R. Millberg.
Hon ser många fördelar med att genomgå auktorisationsprocessen och även att ha med auktorisationen som en punkt i CV:t.
– Auktorisationen har även gett mig konkreta karriärfördelar eftersom den hjälpt mig att få det jobb jag har idag på elevhälsans professionsstöd. För arbetsgivaren och för de personer jag möter i mitt arbete fungerar auktorisationen som ett kvitto på min professionalitet, avslutar Sara R. Millberg.