Prioriterade forskningsområden för socialtjänsten

Publicerad 11 september 2019
Text: Cristina Leifland

Therese Åström, disputerad socionom och projektledare vid SBU och Stella Jacobson, forskningssekreterare och programansvarig på Forte.
Therese Åström, disputerad socionom och projektledare vid SBU och Stella Jacobson, forskningssekreterare och programansvarig på Forte.
SBU och Forte har tillsammans kartlagt vilka forskningsområden som socialchefer och brukare vill prioritera inom socialtjänstens område. Undersökningen har resulterat i en lista på tio prioriterade områden.

Närmare 600 personer har ingått i undersökningen, som gjorts i samverkan mellan SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, och Forte, som är ett statligt forskningsråd som finansierar forskning inom hälsa, arbetsliv och välfärd. Undersökningen är en del av Fortes långsiktiga program Tillämpad välfärdsforskning, och genomfördes september – oktober 2018.
– Satsningen är unik. Det är första gången som den här modellen används för att identifiera och prioritera forskningsfrågor på socialtjänstområdet och där både socialtjänst och brukare får komma till tals. Vi ville nå ut brett och få fram relevanta forskningsområden som verkligen skulle kunna vara till nytta för praktiken säger Therese Åström, disputerad socionom och projektledare vid SBU.

Tio prioriterade områden
Undersökningen, som bestått av enkäter och diskussionsgrupper, har resulterat i en lista på tio områden, där man vill se utökad forskning. Områdena omfattar bland annat hur brukares delaktighet kan utvecklas, effekter av tidiga insatser, implementering av evidensbaserade metoder, effekten av idéburen välfärd samt framgångsfaktorer för effektiv samverkan.
– Det är breda områden och resultatet är inte förvånande eftersom det tyvärr finns stora kunskapsluckor inom forskning om socialtjänsten. Det som möjligtvis var lite överraskande är den breda samsynen mellan socialchefer och brukare. Vi är trygga med att vi har fångat upp de viktigaste frågorna, säger Stella Jacobson, forskningssekreterare och programansvarig på Forte.

Rikta resurser dit de gör nytta
För SBU kommer undersökningsresultatet att utgöra ett viktigt stöd i myndighetens arbete med forskningssammanställningar, och för Forte vara underlag för kommande utlysningar inom programmet Tillämpad välfärdsforskning som syftar till att förbättra kunskapsläget inom socialtjänsten. I programmet ingår också en forskarskola, som ger personer i socialtjänsten en möjlighet att bedriva akademisk forskning på deltid, vid sidan av det ordinarie arbetet.
– Det är viktigt att vi finansierar forskning som har direkt relevans och tillämpning för verksamheten. Nu när vi har definierat behoven utifrån både professionens och brukarnas perspektiv kan vi rikta resurserna dit där de gör mest nytta, säger Stella Jacobson.
– Det finns förväntningar på välfärden, framhåller Therese Åström och Stella Jacobson. Därför är det väldigt spännande att skapa nya förutsättningar för forskning inom socialt arbete och att sprida kunskap.

Exempel på prioriterade forskningsområden
• Hur kan brukares och anhörigas delaktighet utvecklas inom socialtjänsten?
• Hur kan socialtjänsten arbeta med implementering och införande av evidensbaserad kunskap?
• Vilka effekter har olika insatser?
• Vilka effekter har idéburen välfärd?
• Vilka är framgångsfaktorer och hinder för effektiv och fungerande samverkan?