Robotisering frigör tid för socialsekreterare

Publicerad 11 september 2018
Text: Annika Wihlborg

Annica Blomsten, socialdirektör i Norrtälje kommun. Foto: Hans Logren
Annica Blomsten, socialdirektör i Norrtälje kommun. Foto: Hans Logren
En av robotiseringens största fördelar är att det frigör tid för socialsekreterare. De behöver inte lägga lika mycket tid på administration och kan istället fokusera mer på klientmöten. 4 av 10 socionomer inom socialtjänsten är positiva till automatisering/robotisering.

35 procent av socionomerna anser att automatisering/robotisering är bra för att utföra vissa administrativa arbetsuppgifter inom socialt arbete. Bland socionomer verksamma inom socialtjänsten är 40 procent positiva till detta.

Avlasta och frigöra tid
– Det är glädjande att så många socionomer är positivt inställda till robotisering. Undersökningsresultatet tyder på att många upptäckt robotiseringens potential att avlasta och frigöra tid till kvalificerat socialt arbete. Hela samhället rör sig mot en ökad automatiseringsgrad, så det känns självklart att även socialtjänsten ska vara en del av den utvecklingen, säger Annica Blomsten, socialdirektör i Norrtälje kommun.
I Norrtälje kommun får socialsekreterarna sedan i maj i år hjälp av en digital robot i hanteringen av ansökningar för försörjningsstöd. Den digitala roboten gör en beräkning efter en digital ansökan om en person har rätt till försörjningsstöd eller inte. Om personen har rätt till stöd skickas ärendet vidare till en socialsekreterare som kontrollerar och fattar beslut om försörjningsstöd.

Ta del av andras erfarenheter
– Vi utvärderar nu möjligheten att använda robotiseringstjänster även i andra delar av socialtjänsten. Inom barn och unga kan de exempelvis ge socialsekreterarna mer tid att möta ungdomar ute på fältet. Ta gärna del av andra kommuners erfarenheter av robotiseringsarbete. Deras erfarenheter av fallgropar och framgångsfaktorer är värdefulla, men kom ihåg att varje kommuns robotiseringsprocess varierar beroende på hur behoven ser ut just där, säger Annica Blomsten.
Hon är övertygad om att automatiseringen och robotiseringen runtom på landets socialtjänster kommer att öka framöver.
– Digitaliseringen öppnar för nya kontaktvägar till socialtjänsten. Samtidigt bör man behålla traditionella kontaktvägar för att inte utesluta klienter som inte har tillgång till eller vill använda de digitala kanalerna, säger Annica Blomsten.

Är automatisering/robotisering bra för att utföra vissa administrativa arbetsuppgifter inom socialt arbete?
Råd till verksamheter som vill robotisera
• Gå noga igenom era processer för att kunna analysera var robotiseringssatsningen kan göra störst nytta. Involvera medarbetarna i processen på ett tidigt stadium och se till att få med er politikerna i satsningen eftersom den kräver en del investeringar.
• Utse projektledare från den egna organisationen. En projektledare med kunskap om er verksamhet, kultur och arbetssätt är en ovärderlig resurs i samband med robotiseringssatsningar. En intern snarare än en extern projektledare underlättar implementeringen.
• Fokusera på kommunikationen. Eftersom robotisering i socialtjänsten är ett relativt nytt fenomen är det viktigt att lägga tillräckligt med tid på att kommunicera syftet med satsningen. Var tydlig med att satsningen inte syftar till att bortrationalisera socialsekreterare, utan snarare är ett komplement till och verktyg i deras arbete.
Om undersökningen
Framtidens Karriär – Socionom genomförde 23–27 augusti 2018 en undersökning mot ett slumpmässigt urval av socionomer i Sverige.