Hantera kompetensförsörjningen med mandat och vilja

Publicerad 11 september 2018
Text: Annika Wihlborg

Dalia Eid, socialtjänsten i Nyköping och styrelseledamot i Vision.
Dalia Eid, socialtjänsten i Nyköping och styrelseledamot i Vision.
Många socialchefer runtom i landet vittnar om svårigheterna att rekrytera socionomer, inte minst till områden som den sociala barn- och ungdomsvården, försörjningsstöd, LSS och biståndshandläggare inom äldreomsorgen. Det framgår av Visions senaste socialchefsrapport. Situationen kan dock vändas med ett helhetsgrepp om organisationens kompetensförsörjning.

– Socialchefsrapporten visar att det är särskilt svårt att rekrytera erfarna medarbetare till den sociala barn- och ungdomsvården. Den aktuella debatten kring läget inom barn- och ungdomsvården kan ha en avskräckande effekt. Det är ett arbete med krävande och ofta känsliga ärenden där många upplever att det saknas tillräckligt chefsstöd, handledning och fortbildning, säger Dalia Eid, socialtjänsten i Nyköping och styrelseledamot i Vision.

Kompetensförsörjningsplan
Även om socialchefsrapporten målar upp en relativt dyster bild av rekryteringsläget i socialtjänsten framhåller Dalia Eid att det finns hopp och att situationen kan förändras.
– Mycket faller på plats så snart chefer börjar involvera och diskutera kompetensförsörjningsfrågan med sina medarbetare. För att vända situationen krävs dels vilja och mandat från chefens sida och dels en långsiktig kompetensförsörjningsplan som även inkluderar åtgärder för att öka attraktiviteten som arbetsgivare. De faktorer våra medlemmar rankar högt är bra kollegor, ett bra ledarskap samt en attraktiv lön. Dessa faktorer bör förstås inkluderas i den långsiktiga strategin, säger Dalia Eid.
– Socialchefsrapporten visar att förvånansvärt många socialchefer inte upplever att de får stöd i sitt rekryteringsarbete från kommunernas centrala HR-funktion. Jag vill därför uppmana socialchefer att ta HR-funktionernas resurser i anspråk så snart det behövs, de kan avlasta och bidra med mycket stöd i kompetensförsörjningsarbetet, säger Dalia Eid.

Viktigt signalvärde
En god introduktion till det sociala arbetet samt stöd från erfarna kollegor är andra avgörande faktorer för medarbetarnas långsiktiga trivsel i socialtjänsten. Dalia Eid påminner även om vikten av att kontinuerligt mäta medarbetarnas arbetsbelastning, vilket även Arbetsmiljöverket påpekade när de genomförde arbetsplatsbesök på socialtjänster runtom i landet.
– Man ska inte heller underskatta signalvärdet i chefer som tydligt visar för sina medarbetare att de tar kompetensförsörjningsfrågan på allvar, att de är beredda att agera och sätta in långsiktiga åtgärder för att vända situationen och se över arbetsvillkoren på de områden där man har störst svårigheter att rekrytera erfaren personal, säger Dalia Eid.

Förutsättningar för rekrytering – socialsekreterare och biståndshandläggare


Förutsättningar för rekrytering – socialsekreterare barn och unga


Förutsättningar för rekrytering – socialsekreterare ekonomiskt bistånd


Förutsättningar för rekrytering – socialsekreterare/biståndshandläggare, LSS


Förutsättningar för rekrytering – biståndshandläggare, äldreomsorg


Om undersökningen
Vision gör årligen en enkät bland landet socialchefer, eller motsvarande förvaltningschefer, i syfte att följa upp förutsättningarna för landet socialtjänst och villkoren för denna chefsgrupp. Årets undersökning genomfördes under maj 2018. Totalt sändes enkäten ut till 345 personer och svarsfrekvensen var 54 procent.

Vissa kommuner har stadsdelar eller har delat upp sin sociala verksamhet, till exempel mellan individ- och familjeomsorg och äldreomsorg. I de fallen sändes enkäten till de respektive högsta förvaltningscheferna.