Presentation

Stockholms handlingsplan förbättrar arbetssituationen

Publicerad 6 september 2017

Sami Persson-Hentunen, Karin Hermansson, Lii Drobus, projektledare för handlingsplanen och Oskar Nilsson. Foton: Patrik Lindqvist
Sami Persson-Hentunen, Karin Hermansson, Lii Drobus, projektledare för handlingsplanen och Oskar Nilsson. Foton: Patrik Lindqvist
Arbetet med Stockholms stads handlingsplan för en förbättrad arbetssituation för socialsekreterare och biståndshandläggare görs i samverkan mellan stadsledningskontoret, äldreförvaltningen och socialförvaltningen. Implementeringsarbetet pågår fram till och med årsskiftet 2018/2019 och omfattar verksamheterna socialpsykiatri, äldreomsorg, stöd till personer med funktionsnedsättning, ekonomiskt bistånd, missbruk samt barn och unga.

Sofia Forsberg, Anna Mattson, Karin Hermansson, Skärholmens socialtjänst
Sofia: Via regelbundna möten med en arbetsgrupp för medarbetarna och en styrgrupp för cheferna har vi valt att förlägga vårt huvudsakliga fokus på kopplingen mellan brukardelaktighet och medarbetardelaktighet. Det är enormt viktigt med ett nära ledarskap, där man kan förmedla sina synpunkter och få respons och stöd. Vi arbetar med ett tema i taget och i år har vi hittills arbetat med introduktion, brukardelaktighet och medarbetardelaktighet. Vi är speciellt intresserade av hur brukardelaktighet och medarbetar­delaktighet knyter an till varandra och hur vi kan skapa synergieffekter som leder till en god arbetssituation genom att se hur de företeelserna hör ihop. Inom kort kommer vi börja titta på VFU-mottagandet.
stockholm_DSC0354_annaAnna: Handlingsplanen har skapat en arbetsmiljö med större möjlighet att påverka sitt eget arbete utan press. Vi har ställt oss frågan hur vi kan vara mer systematiska i vår satsning på delaktighet och hur vi kan förbättra våra arbetssätt och metoder utifrån vad vi ser i klientmötena. Vi möts ständigt av nya brukargrupper som kräver unika förhållningssätt, vilket förutsätter en flexibel inställning och kunskap om socialtjänstens alla olika verksamhetsområden och hur de på bästa sätt kan appliceras på respektive grupp.
stockholm_DSC0319_karinKarin: Jag upplever att en del av våra synpunkter har hörsammats, framför allt vad gäller introduktion, mentorsstöd och administrativt stöd. Samverkan mellan enheter har också ökat, vilket väcker många tankar och idéer kring förbättringsarbete. Det är dock viktigt att man som enskild medarbetare engagerar sig i olika projekt och utvecklingsgrupper. Medarbetardelaktighet uppnås genom både organisatoriska förutsättningar, men också genom medarbetarens egna engagemang.
Sami Persson-Hentunen, enheten för ekonomiskt bistånd vid Farsta stadsdelsförvaltning
stockholm_DSC0248_sami– I Farsta träffas handläggare och enhetschefer regelbundet för att diskutera handlingsplanen och arbetet runt den. Insatserna utgår från en inledande undersökning där arbetsgruppen röstade fram de fem viktigaste punkterna att fokusera på under det kommande året. Hittills har de centrala punkterna handlat om förbättrad introduktion och mentorskap samt översyn av hur vi kan få utökat administrativt stöd.
– För att på allvar förankra handlingsplanen i det vardagliga arbetet har vi den som en stående punkt på våra arbetsplatsträffar varje månad och fördjupar oss sedan i olika aspekter av den. Det är intressant att applicera planen utifrån vår arbetssituation och tillsammans utforma konkreta förbättringsåtgärder.
– Vi har även märkt stor skillnad vad gäller informationsspridning och transparens sedan handlingsplanen infördes. Det gäller även över enhetsgrupper, mycket tack vare mindre arbetsgrupper som på handläggarnivå inom kort kommer att utgöra en länk mot de andra enheterna för resten av kollegorna.
Kenneth Innergård, utredningsenheten för barn och unga i Hässelby-Vällingby
stockholm_BildKenneth– Medarbetare är delaktiga i arbetet bland annat genom diskussioner på arbetsplatsträffar och möjlighet att delta i dialogluncher där medarbetare träffas över enhetsgränser för att fördjupa sig i en fråga. Tydlig och kontinuerlig återkoppling är viktigt för att det konkreta resultatet av de tankar vi lyfter i olika forum ska bli tydligt. Sedan arbetet påbörjades kan jag se att den interna dialogen har förbättrats och att flera förbättringsåtgärder har påbörjats eller genomförts.
– Det finns en tydlig strävan efter att informera och göra oss medarbetare delaktiga – förutom gruppdiskussioner och arbetsplatsträffar har vi också förvaltningsfika tillsammans med bland annat direktören, då olika enheter får presentera sitt arbete för att skapa förståelse för varandra och en känsla av samhörighet.
– I arbetet med handlingsplanen krävs att alla inblandade visar intresse och vilja att vara delaktiga i förbättringsarbetet. Det kan vara en utmaning, men så länge arbetet genomsyras av en positiv inställning finns det goda förutsättningar.
Oskar Nilsson, utredningsenheten för barn och unga i Enskede-Årsta-Vantör
stockholm_DSC0279_oskar– Under de snart två år som jag har arbetat här har det skett en mängd olika förändringar. En viktig förbättring är att vi inom enheten har delats upp i flera mindre arbetsgrupper med varsin biträdande enhetschef, vilket har kraftigt ökat tillgängligheten och närheten till sin biträdande enhetschef. Vi har dessutom handlingsplanen som en stående punkt på våra arbetsplatsträffar.
– Enheten har också utökat sitt introduktionsprogram, introducerat fler administrativa tjänster och anställt fler mentorer och socialsekreterare. Jag tror att det är viktigt att bibehålla den nya organisationen med tillhörande personalförändring. Detta då det ger resultat på lång sikt för att orka/mäkta med det svåra arbete som det innebär att vara socialsekreterare. Därutöver har all personal i stadsdelen varit delaktig i så kallade dialogcaféer. Detta förbättrar informationsspridningen samt insikten hos de anställda inom förvaltningen. Det viktiga är nu att upprätthålla och bibehålla kommunikationen mellan ledning och anställda. Jag tror att det spelar en avgörande roll för att handlingsplanen ska hållas levande och göra skillnad.
Stockholms stad
Kontakta stadsdelsförvaltningarna
www.stockholm.se/sdf

Kontakta socialförvaltningen
www.stockholm.se/sof

http://www.stockholm.se/ledigajobb