Presentation

Mölndal vände kris till ny kraft ”Personalen är viktigast av allt”

Publicerad 6 september 2017

Socionomer som trivs i Mölndal: Catarina Liljestrand, Ingrid Kabo Irekvist, Jenny Ling, Annicka Höglund och Elize Soenderskov. Foto: Patrik Bergenstav
Socionomer som trivs i Mölndal: Catarina Liljestrand, Ingrid Kabo Irekvist, Jenny Ling, Annicka Höglund och Elize Soenderskov. Foto: Patrik Bergenstav
Mölndal, granne med Göteborg, går mot strömmen när det talas om ”kris i social-Sverige”. Här satsar man på långsiktigt utvecklingsarbete i stället för hyrsocionomer. Mölndalsmodellen lyfts nu fram som ett gott exempel och får efterföljare.

– Jätteroligt att våra idéer sprider sig, säger enhetschef Catarina Liljestrand.
Arbetet drogs igång för fem år sedan, utifrån en ohållbar situation för utredningar om barn och unga. Liksom på många andra håll ökade antalet anmälningar samtidigt som lagkraven skärptes. Resultat blev en orimlig arbetsbörda.
Från 2012 till 2016 ökade antalet barnutredare från 12 till 19 tack vare extra pengar från politikerna. Och våren 2015 infördes en ny organisation, där tre team med varsin chef arbetar på rullande sexveckorsschema. Ett team har akutansvaret i två veckor för att under resterande fyra veckor kunna arbeta i lugnare tempo med sina ärenden.
Nu har man ”hunnit ifatt” i Mölndal. Socialsekreterarna känner sig tryggare och friskare och Mölndalsmodellen sprids via medier, seminarier och konferenser.

Platt organisation
Fast Catarina Liljestrand vill inte kalla det en modell, snarare en strategi för en bra arbetsmiljö. Och den kan tillämpas på mycket annat än utredningar om barn och unga. Grundbulten är att ”personalen är viktigast av allt”, även de som arbetar i kommunens egna familjehem.
Det fortsatta arbetet fokuserar mycket på samarbetet mellan de myndighetsutövande delarna, den egna öppenvården och de egna familjehemmen.
– Vi vill ge insatser med hög kvalitet genom att själva erbjuda det och inte anlita externa parter. Det är en arbetsmiljöfråga i första hand. Man måste se till att alla har det bra på jobbet, det är grundläggande. Och då krävs ju tid och resurser för att klara sina uppgifter, säger Catarina Liljestrand.
Enhetschef Ingrid Kabo Irekvist började i Mölndal sommaren 2016.
– Jag sökte mig hit just på grund av Mölndalsmodellen, med delat ledarskap och inga mellannivåer. Vi har en platt organisation, utan några 1:e socialsekreterare, så jag jobbar nära verksamheten. Det ger kraft och energi, säger Ingrid Kabo Irekvist.

Robot betalar ut stöd
I Mölndal ska man också utveckla Trelleborgsmodellen för ekonomiskt bistånd. Det betyder ”arbetsplats först”, alltså att få ut människor i arbete snarare än administrativa sysslor. Till exempel ska en robot sköta utbetalningar av försörjningsstöd så att handläggarna kan ägna sig åt klienterna i stället.
– Att ta vara på människors möjligheter och kapacitet är mycket viktigt, därför gillar jag Trelleborgsmodellen, säger Annicka Höglund, seniorhandläggare för försörjningsstöd.
Trelleborgsmodellen bör passa extra bra i Mölndal, en av få kommuner som har samlat både social- och arbetsmarknadsfrågor i samma förvaltning.
– Den kombinationen är toppen! Vi bokar nya klienter till introduktionsmöte på arbetsmarknadsenheten, så många blir direkt aktiverade och får möjlighet till bedömning av arbetsförmågan och arbetsträning i våra egna verksamheter, säger Annicka Höglund.
Som seniorhandläggare är hon mentor för nyanställda och fungerar som stöd i det dagliga arbetet för mindre erfarna kollegor.

Heroisk insats
Mölndal har en speciell situation som ankomst- och transitkommun för flyktingar. Här arbetar Jenny Ling med placering av ensamkommande barn och unga. Hon började i september 2015, mitt i den största flyktingvågen. Då jobbade 23-24 handläggare med mottagandet, nu är de 9-10.
– Jo, det svänger snabbt. Då gjorde vi väl en ganska heroisk insats genom att ta emot så många, med flexibla metoder. Nu är det lugnare, men jobbet är ändå mycket utmanande och omväxlande. Och mötena med barnen och ungdomarna gör jobbet jätteroligt, säger Jenny Ling.
Hennes kollega på vuxensidan, Elize Soenderskov, arbetar med boendeetablering. Hon instämmer i att det är ett utmanande och flexibelt jobb. Förutsättningarna kan ändras snabbt till följd av politiska beslut. Hon gillar att samverka med andra aktörer, till exempel hyresvärdar, och hon uppskattar förmåner som flexibla arbetstider och friskvårdsbidrag på 2 000 kr per år.
– Jag tycker att det är generösa villkor, flexledigheten innebär till exempel att man kan ta några dagar ledigt i stället för att ta ut semesterdagar, säger Elize Soenderskov.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen (SAF) i Mölndal
På Social- och arbetsmarknadsförvaltningen (SAF) i Mölndal arbetar 215 socionomer fördelade på tre verksamhetsgrenar: barn och familj, vuxen samt integration, som alla arbetar för mottot Bästa möjliga Mölndal varje dag.
Inom barn- och familjeområdet pågår sedan 2015 ett intensivt utvecklingsarbete med fokus på medarbetarnas arbetsmiljö och möjligheterna för familjerna att få rätt stöd i rätt tid. Arbetet är grundat i aktuell forskning inom området och just nu följs resultaten av de olika satsningarna upp i samarbete med en följeforskare.
Vuxenområdet arbetar med såväl missbruks- som boendefrågor, men har under 2017 inlett ett stort arbete kring digitalisering och ett tätt samarbete mellan enheterna för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad. Detta i syfte att skapa snabbare vägar till sysselsättning för människor och därigenom få ett självständigt liv.
Inom integrationsområdet är målet att graden av socialt deltagande, integration och egen försörjning för nyanlända ska öka och därigenom ge bra förutsättningar att snabbt komma in i det svenska samhället.
Fram till mars 2018 deltar Mölndal i ett utvecklingsprojekt med 13 andra kommuner, SKL samt Vinnova. Syftet är att kommunerna ska hitta ett eget sätt att arbeta enligt Trelleborgsmodellen för arbetsmarknad, etablering och ekonomiskt bistånd.

Social- och arbetsmarknads­förvaltningen i Mölndal
Tel: 031-315 10 00
Södra Ågatan 4
431 35 Mölndal
www.molndal.se

www.molndal.se