Förbättrad arbetssituation inom barn och unga

Publicerad 24 oktober 2019
Text: Annika Wihlborg

Pia Tham, docent i socialt arbete vid Högskolan i Gävle.
Pia Tham, docent i socialt arbete vid Högskolan i Gävle.
Arbetsvillkoren för socialsekreterare som utreder barn och unga har uppmärksammats mycket på senare år. Deras arbete är ofta tufft och krävande och det är många unga och nyexaminerade socionomer som arbetar med utredningar av barn och unga.

Studier som genomförts av Pia Tham, docent i socialt arbete vid Högskolan i Gävle, visar tecken på en förbättrad arbetssituation för just den här gruppen. Pia Tham och hennes forskarteam har bland annat genomfört enkätundersökningar där socialsekreterare i flera kommuner i Stockholms län fått svara på frågor om sina arbetsvillkor och sitt välbefinnande.
– När jag jämför den enkätstudie som genomfördes 2018 med mina två tidigare studier i samma geografiska område kan jag se att arbetsvillkoren för socialsekreterare som utreder barn och unga har förbättrats. Många uppger att de är mindre stressade och upplever att kraven på dem har minskat. Fler är nöjda med sin lön. En anledning till att arbetsvillkoren förbättrats kan vara att arbetssituationen för socialsekreterare som utreder barn och unga har hamnat mer i fokus på senare år, vilket resulterat i satsningar från såväl regeringshåll som från enskilda arbetsgivare, exempelvis Stockholms stads handlingsplan för att förbättra socialsekreterares arbetsvillkor, säger Pia Tham.

Bra arbetsledning
Många socialsekreterare upplever att deras arbetsledning blivit mer tillgänglig och att arbetet inte är lika akutstyrt som tidigare. Samtidigt har specialiseringsgraden ökat; allt fler handläggare fokuserar på specifika grupper.
– De faktorer som verkar vara viktiga för att socialsekreterarna ska vilja stanna kvar på en arbetsplats är en bra arbetsledning och en välfungerande arbetsgrupp med god sammanhållning, säger Pia Tham.
Hennes studie visar att socialsekreterarna oftare tycker att deras arbete är meningsfullt. Fler är nöjda med kvaliteten på det arbete man utför och fler beskriver klimatet på arbetsplatsen som mycket uppmuntrande och stödjande, avslappnat och trivsamt.
– Fler beskriver att de ofta får uppskattning för ett väl utfört arbete och att medarbetarna tas väl omhand i organisationen. Fler beskriver också att de ofta uppmuntras att föreslå förbättringar på sin arbetsplats, säger Pia Tham.

Andelen erfarna behöver öka
Även om arbetsvillkoren har förbättrats har arbetsgivarna många utmaningar kvar. Pia Tham anser att de behöver öka andelen erfarna medarbetare och kanske även på sikt erbjuda en specialistutbildning för socialsekreterare som arbetar med barn och unga.
– Efter enkätundersökningen 2014 jämförde vi arbetsvillkoren för socialsekreterare i de nitton områden som ingick i studien. I de tre områden där invånarna har lägst medelinkomst och behovet av socialt arbete är som störst har socialsekreterarnas arbetsvillkor dessvärre försämrats mest. Det framstår därför som angeläget att satsningar görs i dessa områden, säger Pia Tham.

Utmärker friska arbetsgrupper
Hennes forskningsprojekt pågår i ytterligare ett par år. Framöver ska Pia Tham och hennes forskarkollegor bland annat undersöka vilka faktorer som skiljer friska arbetsgrupper från de som inte mår lika bra. De kommer även att fördjupa sig mer i det hälsofrämjande ledarskapet samt arbetsvillkorens betydelse för kvaliteten på det arbete som utförs.
– Det är viktigt att arbetet med att utreda barn och unga får högre status, ett arbete som behöver utvecklas även i framtiden. Nyckeln till ökad attraktivitet ligger mångt och mycket i att erbjuda bättre arbetsvillkor, säger Pia Tham.