För bättre ledarskap – Närvarande och tillgängliga chefer

Publicerad 6 september 2017
Text: Marianne Sjöberg

”Hur ska ledarskapet förbättras i det sociala arbetet?” En närvarande chef med adekvat utbildning kom högst på listan. De 34% av socionomerna som i vår undersökning svarade att ledarskapet inte fungerar så bra inom det sociala arbetet där de är anställda, fick följdfrågan.

Det finns många konkreta förslag hur det kan förbättras, men också en förståelse för hur arbetssituationen ser ut för dagens chefer inom socialtjänsten.

Tillgänglighet och närvaro
I undersökningen angav många att de vill ha en närvarande chef som visar tillit. Man vill känna att cheferna litar på att personalen kan göra sitt jobb på ett bra sätt. En närvarande och synlig chef som kan ge stöd och uppmuntran i det dagliga arbetet efterlyses. Personalen upplever att cheferna inte har tid att skapa relationer med dem vilket är viktigt för att få rätt råd om kompetensutveckling bland annat. En fysiskt närvarande chef får också mer förståelse för det dagliga arbetet.

Adekvat utbildning
En viktig del för många är att de chefer som rekryteras ska ha utbildning för sitt jobb. Att ha erfarenhet från att ha arbetat ”på golvet” ses som positivt. Chefer inom socialtjänsten bör också ges kontinuerlig fortbildning för att kunna utveckla arbetet. Betydligt färre tyckte att ledarskapsutbildning var viktigt vid anställning till chefstjänster. Några ansåg att chefer borde rekryteras från näringslivet.

Kommunikation
Tydlighet i kommunikationen menar många är en avgörande faktor för bra samarbete. Då arbetet handlar om människor är det också viktigt med en chef som kan lyssna på sin personal och föra en dialog och diskussion innan beslut tas. Man efterlyser också mer samarbete chefer emellan.

Arbetsbelastning
Många anser att chefer har en orimlig arbetsbelastning med stora personalgrupper. Förslag ges på att cheferna bör ha mindre administration, kunna delegera vissa arbetsuppgifter, men även att mer pengar ska gå till socialtjänsten för att anställa fler chefer.

Ge politiker bättre insyn
Man anser att politikers inblandning ibland gör att cheferna får en ohållbar arbetssituation då de ofta sitter i kläm mellan budget och riktlinjer för det dagliga arbetet. Förslag ges på att bjuda in politiker till dialog.

Socionomernas förslag
1. Närvarande och tillgängliga chefer
2. Utbildningskrav vid rekrytering
3. Rak och tydlig kommunikation
4. Lägre arbetsbelastning
5. Ge politiker bättre insyn i arbetet