Etikettarkiv: Socialrätt

Stärkt socialrättslig kompetens ökar tryggheten

Beatrice Nordebrink, socionom och jurist. Foto: Per Sandberg

Genom att stärka sin grundläggande socialrättsliga kompetens och öka sin kunskap om de lagar som berör socialtjänstens arbete kan socialsekreterare erbjuda en tryggare myndighetsutövning och samtidigt göra ett bättre, effektivare och mer rättssäkert arbete.

– Socionomer i de flesta av socialtjänstens verksamhetsområden har nytta av att stärka sin socialrättsliga kompetens och öka sin förståelse för den rättsliga ramen kring handläggningen, säger Beatrice Nordebrink, som är socionom och jurist. Hon har tidigare arbetat i socialtjänsten med bland annat missbruksfrågor, socialpsykiatri och äldreomsorg samt undervisar i socialrätt på socionomutbildningarna vid Mälardalens högskola och Linnéuniversitetet.

Äldre och funktionshindrade
– Några exempel på områden där socialsekreterare generellt behöver stärka sin socialrättsliga kompetens är inom områdena äldreomsorg och funktionshinder, och då man skriver för domstolar i LVU-mål. Socialtjänstens uppdrag styrs av betydligt fler lagar än bara socialtjänstlagen. Kommunallagen och förvaltningslagen är två exempel på vad man kan ha nytta av veta mer om. Även delar av grundlagen är relevanta, säger Beatrice Nordebrink.
Hon har även skrivit boken ”Rättslig ram för socialtjänstens handläggning”, som hjälper såväl socionomstudenter som yrkesverksamma som arbetar med socialt utredningsarbete att förstå det juridiska sammanhanget i myndighetsutövningen.

”Ett råd när juridiska oklarheter uppstår är att ta reda på fakta genom att helt enkelt läsa lagtexten.”

Hembesök och delegation
Ett praktiskt exempel som socialsekreterare ofta stöter på i sitt arbete är oklarheter kring gränsdragningar när det gäller uppsökande verksamhet, till exempel om man får göra oanmälda hembesök hos en klient. Frågor om delegationsordningen för beslutsfattande är också vanliga, liksom tveksamheter kring vad som gäller när anhöriga vill ha information om klienter inom äldreomsorgs- och funktionshindersområdet.
– Många känner till de föreskrifter som reglerar handläggning och dokumentation i socialtjänsten, men de har inte uppdaterat sig med de lagändringar som gjorts sedan 2015 då den senaste skriftliga versionen kom. Ett råd när juridiska oklarheter uppstår är att ta reda på fakta genom att helt enkelt läsa lagtexten. Socialsekreterare behöver absolut inte lära sig paragrafer utantill, men man har mycket nytta av att i stora drag känna till vad lagarna reglerar, säger Beatrice Nordebrink.

Socialrättslig kompetens ökar tryggheten

Helena Reinius, ansvarig för utbildningar inom socialrätt på JP Infonet.
Helena Reinius, ansvarig för utbildningar inom socialrätt på JP Infonet.

3 av 4 socionomer de skulle ha nytta av bättre kunskaper i socialrätt. Gedigen och uppdaterad socialrättskompetens är avgörande, inte minst för socionomer i myndighetsutövande yrken.

– Att applicera lagarna på ett korrekt sätt i det dagliga sociala arbetet är komplext. Det är dessutom många olika lagar och regler som ska vägas in. Jag förstår att många socionomer efterfrågar mer vägledning och kunskap på det här området. Konsekvenserna om man inte följer lagen fullt ut kan bli stora för såväl individen som kommunen, säger Helena Reinius, ansvarig för utbildningar inom socialrätt på JP Infonet. Hon har arbetat inom socialtjänsten samt i både den privata och ideella sektorn.

Viktigt med praxis
Socialrätten är ryggraden i det sociala arbetet och kräver kontinuerlig kompetensutveckling under hela karriären. För att avgörande beslut ska kunna fattas på ett rättssäkert sätt är det oerhört angeläget att kunna tolka lagen på rätt sätt.
– Stärkt och kontinuerligt uppdaterad socialrättslig kompetens gör att socionomer känner sig tryggare och säkrare i sin yrkesroll. Den socialrätt som blivande socionomer tillgodogör sig på socionomutbildningen är inte tillräcklig när en stor del av arbetet handlar om att ta del av och tolka tillgänglig praxis, kollegialt lärande, att hålla sig uppdaterad kring lagändringar och att kunna tillämpa lagarna i det dagliga arbetet, säger Helena Reinius.

”Stärkt och kontinuerligt uppdaterad socialrättslig kompetens gör att socionomer känner sig tryggare och säkrare i sin yrkesroll.”

Nya socialtjänstlagen
Goda kunskaper i socialrätt är särskilt angeläget för socionomer som ägnar sig åt någon form av myndighetsutövning. Nya socialtjänstlagen, barnkonventionen, hot och våld samt barnrätt är de juridiska områden där flest socionomer vill stärka sin kunskap.
– Det är helt förståeligt; socialtjänstlagen är ju den grundläggande lagen för socionomers yrkesutövning och den nya socialtjänstlagen kommer att innehålla en hel del förändringar. Att många efterlyser mer kunskap kring barnkonventionen beror förmodligen på att den relativt nyligen blivit svensk lag och att många socionomer vill veta mer om hur de kan tolka och inkludera lagen i sitt arbete, avslutar Helena Reinius.

Skulle du ha nytta av bättre kunskaper inom socialrätt/juridik i ditt sociala arbete?

Vilka områden inom socialrätt/juridik skulle du helst vilja få bättre kunskaper inom? Ange gärna flera.

(De socionomer som svarade att de skulle ha nytta av bättre kunskaper inom socialrätt/juridik, fick den här följdfrågan.)


1. Nya socialtjänstlagen (när den nya lagen är på plats)
2. Barnkonventionen
3. Hot och våld
4. Barnrätt
5. Familjerätt
6. Nuvarande socialtjänstlagen
7. Vård av unga (LVU)
8. Psykiatrisk tvångsvård (LPT)
9. Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS)
10. Lex Sarah
11. Mänskliga rättigheter
12. Vård av missbrukare (LVM)
13. Lag om unga lagöverträdare (LUL)
14. Äldreomsorgsfrågor
15. Biståndshandläggning

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes mot ett slumpmässigt urval av socionomer i Sverige 1–7 september 2020. Över 600 socionomer har svarat. Statistisk felmarginal 2,5–4 procentenheter.

Webbsända kurser i socialrätt

Gå en webbsänd kurs i socialrätt och fördjupa dina kunskaper om lagstiftning och regelverk. Kurserna vänder sig till dig som är verksam inom socialtjänsten och vill bredda din kunskapsbas.

Våra kurser i socialrätt vägleder dig i vilka rättsliga ramar som gäller i fråga om personlig assistans, handläggning av ekonomiskt bistånd, barnrätt, barnkonventionen och mycket mer.

Alla våra kurser ger dig praktiska kunskaper för ditt arbete inom socialtjänsten.

För mer information och anmälan, klicka på länkarna nedan
26 maj 2020
Socialtjänstens arbete med barn i familjehem

27 maj 2020
Förverkliga barnkonventionen som lag i kommun och förvaltning

2 jun 2020
Social omsorg i coronatider

4 jun 2020
Hot och våld på jobbet – juridik och säkerhet

10 sep 2020
Webbsänd konferens – Personlig assistans-​dagen


Webbsänd kurs – så funkar det!
Vi kommer att använda interaktiva verktyg som skapar interaktion både med kursledaren och kursdeltagarna.

Du får ett mejl med en länk som tar dig till utbildningen. För att kunna ställa frågor i realtid behöver du ett Youtube-​ eller Googlekonto, och då har man omedelbart tillgång till kommentarsfältet och kan ställa frågor och kommentera direkt, alternativt går det att att mejla dina frågor.

JP Infonet
JP Infonet är ett svenskägt informations- och kunskapsföretag. Med hjälp av digitala lösningar och djup kompetens, inom såväl informationshantering som juridik, erbjuder vi tjänster som är ett värdefullt stöd för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vi vill att varje användare ska få precis den information de behöver oavsett om det rör sig om webbaserade informationstjänster, utbildning eller juridisk rådgivning.

www.jpinfonet.se/

<!— BORTTAGNA LÄNKAR 13 MAJ 2020
5 maj 2020
LSS – en grundkurs om lagen och dess tillämpning

12 maj 2020
Utbildning för administratörer inom socialtjänsten – en juridisk grundkurs

13 maj 2020
Lex Sarah och systematiskt kvalitetsarbete
—>

Juridisk kompetens ökar tryggheten

Peter Krohn, jurist och nyhetsredaktör på Norstedts Juridik.
Peter Krohn, jurist och nyhetsredaktör på Norstedts Juridik.
77 procent av socionomerna anser att de skulle ha nytta av bättre juridiska kunskaper i sitt yrke. En stärkt juridisk kompetens gör socionomerna tryggare i beslutsfattandet.

– Undersökningsresultatet är inte särskilt förvånande, då socionomer fattar beslut som i många fall är otroligt viktiga och avgörande för individen. Många socionomer upplever att en gedigen juridisk kompetens gör dem tryggare i beslutsfattandet, säger Peter Krohn, jurist och nyhetsredaktör på Norstedts Juridik.
Eftersom socialtjänstens arbete regleras av många olika lagar så är en hög rättssäkerhet förstås mycket viktig.
– Ju bättre juridisk kompetens socionomer har, desto mer troligt är det att samtliga klienter behandlas lika av kommuner och myndigheter. Det är viktigt att varje enskild klient känner förtroende för sin socialsekreterare. En god juridisk kompetens hos socionomer stärker både samhället, klienten och den enskilda socionomen, säger Peter Krohn.

Omhändertaganden och LSS
Han anser att socionomer som arbetar med omhändertagandeärenden eller LSS har störst nytta av bättre socialrättsliga kunskaper, även om i princip alla socionomer på ett eller annat sätt har nytta av en stärkt juridisk kompetens som gör dem ännu tryggare i sitt beslutsfattande.
Omhändertagande av olika slag samt LSS-lagstiftningen hör till de juridiska områden som är mest efterfrågade av socionomer.
– Det kan röra sig om omhändertagande av ungdomar eller missbrukare, överförmyndarfrågor eller frågor kring hur man kan tillvarata barnets intresse i en familjeutredning. När LSS-lagstiftningen ändrades fick vi förstås många frågor om det. I samband med lagändringar får vi självklart många frågor, då uppstår ofta osäkerheter kring hur lagstiftningen bör tolkas, säger Peter Krohn.

Skulle du ha nytta av bättre kunskaper inom socialrätt/juridik i ditt arbete som socionom?

Om undersökningen
Undersökningen har genomförts mot ett slumpmässigt urval av socionomer i Sverige 21–23 augusti 2019. Över 600 socionomer har svarat.