Socialrätt

Stärkt socialrättslig kompetens ökar tryggheten

Publicerad 22 september 2021
Text: Annika Wihlborg Foto: Per Sandberg
Beatrice Nordebrink, socionom och jurist. Foto: Per Sandberg

Genom att stärka sin grundläggande socialrättsliga kompetens och öka sin kunskap om de lagar som berör socialtjänstens arbete kan socialsekreterare erbjuda en tryggare myndighetsutövning och samtidigt göra ett bättre, effektivare och mer rättssäkert arbete.

– Socionomer i de flesta av socialtjänstens verksamhetsområden har nytta av att stärka sin socialrättsliga kompetens och öka sin förståelse för den rättsliga ramen kring handläggningen, säger Beatrice Nordebrink, som är socionom och jurist. Hon har tidigare arbetat i socialtjänsten med bland annat missbruksfrågor, socialpsykiatri och äldreomsorg samt undervisar i socialrätt på socionomutbildningarna vid Mälardalens högskola och Linnéuniversitetet.

Äldre och funktionshindrade
– Några exempel på områden där socialsekreterare generellt behöver stärka sin socialrättsliga kompetens är inom områdena äldreomsorg och funktionshinder, och då man skriver för domstolar i LVU-mål. Socialtjänstens uppdrag styrs av betydligt fler lagar än bara socialtjänstlagen. Kommunallagen och förvaltningslagen är två exempel på vad man kan ha nytta av veta mer om. Även delar av grundlagen är relevanta, säger Beatrice Nordebrink.
Hon har även skrivit boken ”Rättslig ram för socialtjänstens handläggning”, som hjälper såväl socionomstudenter som yrkesverksamma som arbetar med socialt utredningsarbete att förstå det juridiska sammanhanget i myndighetsutövningen.

”Ett råd när juridiska oklarheter uppstår är att ta reda på fakta genom att helt enkelt läsa lagtexten.”

Hembesök och delegation
Ett praktiskt exempel som socialsekreterare ofta stöter på i sitt arbete är oklarheter kring gränsdragningar när det gäller uppsökande verksamhet, till exempel om man får göra oanmälda hembesök hos en klient. Frågor om delegationsordningen för beslutsfattande är också vanliga, liksom tveksamheter kring vad som gäller när anhöriga vill ha information om klienter inom äldreomsorgs- och funktionshindersområdet.
– Många känner till de föreskrifter som reglerar handläggning och dokumentation i socialtjänsten, men de har inte uppdaterat sig med de lagändringar som gjorts sedan 2015 då den senaste skriftliga versionen kom. Ett råd när juridiska oklarheter uppstår är att ta reda på fakta genom att helt enkelt läsa lagtexten. Socialsekreterare behöver absolut inte lära sig paragrafer utantill, men man har mycket nytta av att i stora drag känna till vad lagarna reglerar, säger Beatrice Nordebrink.