Etikettarkiv: Socialförvaltningen

Är du vår nya servicehandläggare inom Stöd och omsorg?

Foto: Alexander Mahmoud
Foto: Alexander Mahmoud
Är du ansiktet utåt för Socialförvaltningen och en nyckelperson för att ge service till Järfällaborna? Vi söker servicehandläggare till svarsgruppen Stöd och omsorg. För dig som är socionom och vill använda din kompetens brett så är vår arbetsplats perfekt.

Arbetsplatsbeskrivning
Som servicehandläggare i svarsgruppen Stöd och omsorg är du ansiktet utåt för hela Socialförvaltningen och en nyckelperson för att ge bästa möjliga service till Järfällaborna. För dig som är socionom och vill använda din kompetens för att jobba brett så är vår arbetsplats perfekt. Vi jobbar på uppdrag av alla enheter inom både familje- och individomsorgen samt äldre och funktionsnedsättning. Vi fattar inga myndighetsbeslut men vi ger information om vad medborgaren kan förvänta sig i kontakten med socialtjänsten.

Vi söker fyra socionomer till vår svarsgrupp.
• 3 tillsvidare heltidsanställningar
• 1 vikariat under föräldraledighet
Vi har en bred kompetens inom sociala frågor och du erbjuds även handledning.

Arbetsbeskrivning
Ta emot information och skicka ärenden till socialtjänsten som i sin tur utreder och fattar beslut.

– tidsbokningar inför en nyansökan gällande försörjningsstöd
– orosanmälningar gällande både barn och vuxna
– frågor kring och bokning av samarbetssamtal hos Familjerätten
– anmälningar och ansökningar gällande äldre och personer med funktionsnedsättning

En annan viktig del av vårt uppdrag är att ge rådgivning och information utifrån socialtjänstens olika verksamheter samt hänvisa personer vidare till andra myndigheter. Vi tar även emot frågor gällande överförmyndaren och kommer att utöka våra kunskaper inom det området under hösten/vintern.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
– en socionomexamen
– erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänsten och/eller som överförmyndarhandläggare
– kunskap om hur en kommuns socialförvaltning hänger samman med övrig kommunal uppbyggnad, struktur och beslutsvägar
– mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
– god vana att arbeta med datorer (Office-paketet) och informationssökning
– förmågan att samtidigt som du för ett samtal arbeta i flera IT-baserade verksamhetssystem.

Meriterande:
– erfarenhet av arbete med familjerätt och/eller funktionsnedsättning
– erfarenhet av mottagningsarbete
– erfarenhet av olika telefoni-, ärendehanterings- och verksamhetssystem, till exempel Procapita, Callguide och Raindance.
– tidigare erfarenhet av arbete inom kundtjänst

Läs mer och ansök om tjänsten här!

Information
Anställningens omfattning
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid – 100% – Vi tillämpar 6 månaders provanställning
Tillträde: Enl. ök.
Löneform: Månadslön
Arbetstid: Dagtid
Arbete är förlagt mellan: 07:50-17:00 måndag – torsdag, 07:50-15:00 fredag

Ansökan
Ansök senast:
2017-10-15

Kontaktperson
Yaël Edvardsson, Gruppchef Stöd och omsorg
yael.edvardsson@jarfalla.se

Facklig företrädare
Anders Hagelin, 08-580 285 30, Vision
anders.hagelin@jarfalla.se

Järfälla kommun
Järfälla kommun har nordvästra Stockholms mest spännande läge och växer snabbt. Här byggs bostäder för hela Stockholmsregionen och inom femton år har Järfälla vuxit från dagens 75 000 invånare till minst 120 000. Då finns tunnelbana, pendeltåg och en komplett ny stad med restauranger, butiker, kultur och service inom gång- och cykelavstånd i Barkarby.

www.jarfalla.se

Stockholms handlingsplan förbättrar arbetssituationen

Sami Persson-Hentunen, Karin Hermansson, Lii Drobus, projektledare för handlingsplanen och Oskar Nilsson. Foton: Patrik Lindqvist
Sami Persson-Hentunen, Karin Hermansson, Lii Drobus, projektledare för handlingsplanen och Oskar Nilsson. Foton: Patrik Lindqvist
Arbetet med Stockholms stads handlingsplan för en förbättrad arbetssituation för socialsekreterare och biståndshandläggare görs i samverkan mellan stadsledningskontoret, äldreförvaltningen och socialförvaltningen. Implementeringsarbetet pågår fram till och med årsskiftet 2018/2019 och omfattar verksamheterna socialpsykiatri, äldreomsorg, stöd till personer med funktionsnedsättning, ekonomiskt bistånd, missbruk samt barn och unga.

Sofia Forsberg, Anna Mattson, Karin Hermansson, Skärholmens socialtjänst
Sofia: Via regelbundna möten med en arbetsgrupp för medarbetarna och en styrgrupp för cheferna har vi valt att förlägga vårt huvudsakliga fokus på kopplingen mellan brukardelaktighet och medarbetardelaktighet. Det är enormt viktigt med ett nära ledarskap, där man kan förmedla sina synpunkter och få respons och stöd. Vi arbetar med ett tema i taget och i år har vi hittills arbetat med introduktion, brukardelaktighet och medarbetardelaktighet. Vi är speciellt intresserade av hur brukardelaktighet och medarbetar­delaktighet knyter an till varandra och hur vi kan skapa synergieffekter som leder till en god arbetssituation genom att se hur de företeelserna hör ihop. Inom kort kommer vi börja titta på VFU-mottagandet.
stockholm_DSC0354_annaAnna: Handlingsplanen har skapat en arbetsmiljö med större möjlighet att påverka sitt eget arbete utan press. Vi har ställt oss frågan hur vi kan vara mer systematiska i vår satsning på delaktighet och hur vi kan förbättra våra arbetssätt och metoder utifrån vad vi ser i klientmötena. Vi möts ständigt av nya brukargrupper som kräver unika förhållningssätt, vilket förutsätter en flexibel inställning och kunskap om socialtjänstens alla olika verksamhetsområden och hur de på bästa sätt kan appliceras på respektive grupp.
stockholm_DSC0319_karinKarin: Jag upplever att en del av våra synpunkter har hörsammats, framför allt vad gäller introduktion, mentorsstöd och administrativt stöd. Samverkan mellan enheter har också ökat, vilket väcker många tankar och idéer kring förbättringsarbete. Det är dock viktigt att man som enskild medarbetare engagerar sig i olika projekt och utvecklingsgrupper. Medarbetardelaktighet uppnås genom både organisatoriska förutsättningar, men också genom medarbetarens egna engagemang.
Sami Persson-Hentunen, enheten för ekonomiskt bistånd vid Farsta stadsdelsförvaltning
stockholm_DSC0248_sami– I Farsta träffas handläggare och enhetschefer regelbundet för att diskutera handlingsplanen och arbetet runt den. Insatserna utgår från en inledande undersökning där arbetsgruppen röstade fram de fem viktigaste punkterna att fokusera på under det kommande året. Hittills har de centrala punkterna handlat om förbättrad introduktion och mentorskap samt översyn av hur vi kan få utökat administrativt stöd.
– För att på allvar förankra handlingsplanen i det vardagliga arbetet har vi den som en stående punkt på våra arbetsplatsträffar varje månad och fördjupar oss sedan i olika aspekter av den. Det är intressant att applicera planen utifrån vår arbetssituation och tillsammans utforma konkreta förbättringsåtgärder.
– Vi har även märkt stor skillnad vad gäller informationsspridning och transparens sedan handlingsplanen infördes. Det gäller även över enhetsgrupper, mycket tack vare mindre arbetsgrupper som på handläggarnivå inom kort kommer att utgöra en länk mot de andra enheterna för resten av kollegorna.
Kenneth Innergård, utredningsenheten för barn och unga i Hässelby-Vällingby
stockholm_BildKenneth– Medarbetare är delaktiga i arbetet bland annat genom diskussioner på arbetsplatsträffar och möjlighet att delta i dialogluncher där medarbetare träffas över enhetsgränser för att fördjupa sig i en fråga. Tydlig och kontinuerlig återkoppling är viktigt för att det konkreta resultatet av de tankar vi lyfter i olika forum ska bli tydligt. Sedan arbetet påbörjades kan jag se att den interna dialogen har förbättrats och att flera förbättringsåtgärder har påbörjats eller genomförts.
– Det finns en tydlig strävan efter att informera och göra oss medarbetare delaktiga – förutom gruppdiskussioner och arbetsplatsträffar har vi också förvaltningsfika tillsammans med bland annat direktören, då olika enheter får presentera sitt arbete för att skapa förståelse för varandra och en känsla av samhörighet.
– I arbetet med handlingsplanen krävs att alla inblandade visar intresse och vilja att vara delaktiga i förbättringsarbetet. Det kan vara en utmaning, men så länge arbetet genomsyras av en positiv inställning finns det goda förutsättningar.
Oskar Nilsson, utredningsenheten för barn och unga i Enskede-Årsta-Vantör
stockholm_DSC0279_oskar– Under de snart två år som jag har arbetat här har det skett en mängd olika förändringar. En viktig förbättring är att vi inom enheten har delats upp i flera mindre arbetsgrupper med varsin biträdande enhetschef, vilket har kraftigt ökat tillgängligheten och närheten till sin biträdande enhetschef. Vi har dessutom handlingsplanen som en stående punkt på våra arbetsplatsträffar.
– Enheten har också utökat sitt introduktionsprogram, introducerat fler administrativa tjänster och anställt fler mentorer och socialsekreterare. Jag tror att det är viktigt att bibehålla den nya organisationen med tillhörande personalförändring. Detta då det ger resultat på lång sikt för att orka/mäkta med det svåra arbete som det innebär att vara socialsekreterare. Därutöver har all personal i stadsdelen varit delaktig i så kallade dialogcaféer. Detta förbättrar informationsspridningen samt insikten hos de anställda inom förvaltningen. Det viktiga är nu att upprätthålla och bibehålla kommunikationen mellan ledning och anställda. Jag tror att det spelar en avgörande roll för att handlingsplanen ska hållas levande och göra skillnad.
Stockholms stad
Kontakta stadsdelsförvaltningarna
www.stockholm.se/sdf

Kontakta socialförvaltningen
www.stockholm.se/sof

http://www.stockholm.se/ledigajobb

Närhet präglar socialtjänsten på Gotland

Lars Olofsson, chef för socialtjänstens barn- och familjeenhet, Region Gotland. Foto: Tommy Söderlund
Lars Olofsson, chef för socialtjänstens barn- och familjeenhet, Region Gotland. Foto: Tommy Söderlund
– Vi ser ett behov av att ständigt utveckla verksamheten. Genom bland annat familjerådslag och hemutredningar försöker vi flytta förmågan till förändring till de som behöver göra förändringen, säger Lars Olofsson, chef för socialtjänstens barn- och familjeenhet, Region Gotland.

Socialtjänstens barn- och familjeenhet på Gotland har under senare år genomfört en rad olika satsningar på verksamheten. Familjehemsvården har stärkts liksom många av de insatser som erbjuds regionens medborgare.
– Samhället är föränderligt och det måste även socialtjänsten vara. Ett sätt för verksamheten att möta den nya tidens krav är vår strävan efter att arbeta allt mer evidensbaserat, säger Lars Olofsson.
Socialtjänsten på Gotland har en lång historia av familjerådslag.
– Vi tror på att hitta lösningar i barnets eller ungdomens eget nätverk och att det kan vara ett bra alternativ till de mer omfattande insatser som samhället kan erbjuda.
Verksamheten har utfört en målgruppsinventering och skall nu påbörja arbete utifrån resultatet.
– För att få en bild av de barn och unga som är aktuella för socialtjänsten har vi utfört en inventering utifrån olika aspekter och frågeställningar. Vi vill bland annat bli bättre på att utreda lagom mycket, så att vi kan lägga mer kraft där det behövs och mindre där det räcker med kortare utredningar.

Närhet
Lars Olofsson berättar vidare att socialförvaltningen har ett nystartat utredningshem där man ska genomföra utredningar på familjer med barn.
– Vi har även börjat med hemutredningar vilket går helt i linje med tanken om att arbeta nära våra brukare och de andra aktörerna i verksamheten.
Just närheten, såväl geografiskt som organisatoriskt, är en viktig anledning till att Lars Olofsson arbetat mer än 30 år inom Gotlands socialtjänst.
– Gotland är också speciellt eftersom vi i stor utsträckning måste lösa våra utmaningar här på plats. Det har lett till att vi har en rätt så omfattande organisation med bred kompetens, vilket i sin tur skapar goda möjligheter till att utvecklas i verksamheten.
Andra fördelar är ett generöst utbud av fortbildningar.
– Gotland är också ett fantastiskt ställe att bo på. Här finns såväl en liten storstad som en omedelbar närhet till kultur och natur. Människor trivs på Gotland vilket märks också på barn- och familjeenheten. Många stannar i åratal på sina tjänster, den samlade erfarenheten i vår organisation inger respekt.

Socialförvaltningen Region Gotland
Som en del av Region Gotland ansvarar socialförvaltningen för socialtjänst, äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade på hela Gotland. Våra cirka 1800 medarbetare är med och skapar en effektiv verksamhet som har brukarna i centrum.

Region Gotland
621 81 Visby
Tel: 0498-26 90 00
www.gotland.se

www.gotland.se